Page 91 - Τουριστική Αγορά τ. 251

βοήθεια του ωκεανογραφικού πλοίου του
Ζακ Ιβ Κουστό, «Καλυψώ». Τα ευρήματα χρο-
νολογούνται από τον 4ο έως και τον 1ο αι.
π.Χ. Μαρμάρινα και χάλκινα αγάλματα, γυά-
λινα σκεύη, χρυσά κοσμήματα, πλήθος κερα-
μικά αγγεία και χάλκινες κλίνες συνιστούσαν
το φορτίο του. Μαζί με αυτά ο περίφημος
Μηχανισμός, ο πρώτος ημερολογιακός και
αναλογικός φορητός υπολογιστής της αρχαι-
ότητας. Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων – Το
Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός στο αε-
ροδρόμιο: Χώρος Τέχνη και Πολιτισμός (επί-
πεδο αφίξεων / είσοδος 1).
Ο χώρος είναι προσβάσιμος για όλους
τους επιβάτες και επισκέπτες του αεροδρο-
μίου καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του ει-
κοσιτετραώρου.
Apollonia Beach Resort & Spa –
συμμετοχή στις εκδηλώσεις Clean up the
World
Καθαρισμός του ποταμού Αλμυρού από
προσωπικό του ξενοδοχείου «Apollonia
Beach Resort & Spa»: Στις 14/9/2012, στο
πλαίσιο της συμμετοχής του ξενοδοχείου
«
Apollonia Beach Resort & Spa» στις παγκό-
σμιες εκδηλώσεις Clean up the World, έγινε
καθαρισμός στο μονοπάτι δίπλα στον Αλμυρό
ποταμό έως το πρώτο παρατηρητήριο με τη
συμμετοχή του δήμου Μαλεβιζίου. Το ξενο-
δοχείο, τηρώντας τις δεσμεύσεις του μέσω
της περιβαλλοντικής πολιτικής του όλα αυτά
τα χρόνια, συμμετέχει ενεργά σε κάθε προ-
σπάθεια για την αναβάθμιση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος.
Περιήγηση στο Άγιον Όρος
πραγματοποίησαν ομάδα Βούλγαρων
δημοσιογράφων και τηλεοπτικός
ολλανδικός σταθμός
Iερές Μονές του Αγίου Όρους επισκέ-
φθηκαν τρεις Βούλγαροι δημοσιογράφοι,
προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την
αγιορείτικη κληρονομιά και να τα γνωστοποι-
ήσουν στο κοινό της χώρας τους μέσα από
τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
Οι δημοσιογράφοι ακολούθησαν προσκυ-
νηματικές διαδρομές και περιηγήσεις μέσα
στην Αθωνική Κοινότητα αλλά και έξω από
αυτήν, αποτυπώνοντας τον εξαιρετικό συν-
δυασμό της ιστορίας, της θρησκευτικότητας
και του φυσικού τοπίου που συνθέτουν τη μο-
ναδικότητα του τόπου.
Τα αφιερώματα αναμένεται να δημοσιευ-
θούν άμεσα στις διαδικτυακές εκδόσεις και
στις αμέσως επόμενες έντυπες.
Για μία ακόμη φορά, ο Άθως πρωταγωνι-
στεί στην ολλανδική τηλεόραση!
Τηλεοπτικό συνεργείο αποτύπωσε εικόνες
που αποδεικνύουν την εναλλακτικότητα του
προορισμού. Εικόνες που θα εντυπωσιάσουν
για το φυσικό κάλλος που προβάλουν και το
θρησκευτικό-ιστορικό ενδιαφέρον που πα-
ρουσιάζουν, αποτυπώθηκαν στην κάμερα του
ολλανδικού τηλεοπτικού σταθμού NED3, για
λογαριασμό της εκπομπής «3 op Reis», από
δημοσιογραφική και τεχνική ομάδα που επι-
σκέφθηκε την περιοχή του Άθω και του Αρι-
στοτέλη την Κυριακή 30/9 και τη Δευτέρα
1/10.
Μέρος του προγράμματος Ακολουθώ-
ντας τους Δρόμους του Κρασιού και των Συ-
μποσίων, που εφαρμόζει στο τρίτο πόδι της
Χαλκιδικής ο Οργανισμός Τουριστικής Ανά-
πτυξης προ του Άθω, παρακολούθησε την
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου ο ιδιοκτήτης
του ρουμανικού τουριστικού γραφείου
Mediterranean Holidays, το οποίο διακινεί
μεμονωμένους επισκέπτες και μικρές ομά-
δες ειδικών ταξιδευτών από την κοντινή χώ-
ρα προς την Ελλάδα.
ΤΟ ΝΕΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ WEB SITE ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Στην προσπάθειά του να προσφέρει την
καλύτερη δυνατή προβολή του νησιού της
Σαντορίνης στην Ελλάδα και σε όλο τον κό-
σμο, ο δήμος Θήρας προχώρησε στη δημι-
ουργία νέου ταξιδιωτικού Web site, στη διεύ-
θυνση
Το νέο site διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό,
πλούσιο φωτογραφικό υλικό υψηλής ποιότη-
τας, βίντεο, αναλυτικά κείμενα στην ελληνική
και στην αγγλική γλώσσα, έναν μίνι οδηγό για
όσους ταξιδεύουν στο νησί μόνο για λίγες
ημέρες, καθώς και την εφαρμογή Οι δικές
σας διακοπές, που καλύπτει τα εξειδικευμέ-
να ενδιαφέροντα των επισκεπτών που έρχο-
νται στο νησί με την οικογένειά τους, με φί-
λους, για το ταξίδι του μέλιτος κ.ά.
Το Web site διαθέτει πολλά και εύχρηστα
μενού, ώστε ο επισκέπτης με ένα μόνο κλικ
να μπορεί να βρει γρήγορα και εύκολα αυτό
που τον ενδιαφέρει.
Η Θεσσαλονίκη συστήνεται ξανά στους
τουρίστες από τη Βουλγαρία
Με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης
του δημάρχου Θεσσαλονίκης και προέδρου
του ΟΤΘ, Γιάννη Μπουτάρη, στην πρωτεύου-
σα της Βουλγαρίας, ο Οργανισμός διοργάνω-
σε παράλληλα παρουσίαση της πόλης στη
Σόφια, με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτε-
ρης μερίδας της βουλγαρικής αγοράς.
Περισσότεροι από 80 τουριστικοί πράκτο-
ρες και δημοσιογράφοι του τουρισμού πα-
ρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Μετά τη λήξη
της παρουσίασης πραγματοποιήθηκαν επιχει-
ρηματικές συναντήσεις μεταξύ των Βουλγά-
ρων τουριστικών πρακτόρων και 15 επιχειρη-
ματιών από τον ξενοδοχειακό και τουριστικό
κλάδο της πόλης, οι οποίοι ταξίδεψαν στη
Βουλγαρία γι’ αυτόν το σκοπό.
Οι αφίξεις των Βουλγάρων επισκεπτών
στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν κατά 12,5% το
2011
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Όλο και περισσότεροι τουρίστες από τη
Βουλγαρία επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη ως city
break προορισμό με ιδιαίτερη έμφαση στις
αγορές και στη νυχτερινή ζωή.
91
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING