Page 90 - Τουριστική Αγορά τ. 251

90
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
TOYΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑRKETING
διαπιστώσουν τις τεράστιες δυνατότητες
που προσφέρει η Πελοπόννησος ως προορι-
σμός για τους Βρετανούς. Στο πλαίσιο αυτό
και σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχαν
ετοιμάσει οι διοργανωτές, οι Βρετανοί τουρι-
στικοί πράκτορες, μετά την επίσκεψή τους
στη Μάνη, έφτασαν στην περιοχή της Μο-
νεμβασιάς στις 2/10, το μεσημέρι.
Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν για το τουρι-
στικό προϊόν του δήμου από τη Μαργαρίτα
Μανούσου και ακολούθησε συζήτηση με τη
συμμετοχή και του πρόεδρου της Επιτροπής
Τουρισμού, Χαράλαμπου Λύρα.
Το βράδυ παρατέθηκε δείπνο σε παραδο-
σιακή ταβέρνα με τοπική γαστρονομία και
στη συνέχεια φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία
στην καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς.
Την επομένη, 4/10, μετά τη ξενάγησή τους
στην καστροπολιτεία, επισκέφθηκαν τον πα-
ραδοσιακό νερόμυλο Ταλάντων που λειτούρ-
γησε γι’ αυτόν το σκοπό, όπου τους προ-
σφέρθηκε γεύμα με τοπικά προϊόντα από τον
τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το πρό-
γραμμα, πέρασαν από τα χωριά-τουριστικούς
προορισμούς του Δήμου, Αρχάγγελο, Πλύτρα
και Ελιά, και αναχώρησαν στις 15:30 για τη
Σπάρτη, με πρώτο προορισμό το Μουσείο
Ελιάς και Λαδιού.
Τέλος, σημειώνεται ότι αεροδρόμιο άφι-
ξης/αναχώρησης ήταν αυτό της Καλαμάτας,
που θεωρήθηκε πολύ θετικό ως σημείο πρό-
σβασης για όλες τις περιοχές που επισκέ-
φθηκαν στην Πελοπόννησο.
Φεστιβάλ Αναρρίχησης στην Κάλυμνο
Στην Κάλυμνο, τον κορυφαίο ελληνικό και
ευρωπαϊκό προορισμό για αναρρίχηση, πρό-
σφατα ολοκληρώθηκε το Ετήσιο Αναρριχητι-
κό Φεστιβάλ 2012, το οποίο αποτελεί πια θε-
σμό ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα και λά-
τρεις του αθλήματος.
Φέτος και για τα επόμενα τρία χρόνια τη
διοργάνωση ανέλαβε η ελβετική εταιρεία
αθλητικού εξοπλισμού North Face, σε συνερ-
γασία με το δήμο Καλυμνίων, τα οχήματα 4Χ4
της JEEP, καθώς και με σημαντικούς χορη-
γούς επικοινωνίας που ενημερώνουν το διε-
θνές κοινό της αναρρίχησης και όχι μόνο.
Η Κάλυμνος, ένας αυθεντικός προορισμός
του Αιγαίου, με σύμμαχο τη φυσική αρμονία
της θάλασσας και του βράχου, πρωτοστατεί
έμπρακτα στην ανάδειξη των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού της χώρας μας πέραν
των στενών ορίων της γνωστής «τουριστικής
σαιζόν», αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματά της.
Ποδηλατικοί αγώνες στο Χιονοδρομικό
Κέντρο Καλαβρύτων τον Οκτώβριο
Tο 1o τριήμερο Φεστιβάλ DownHill,
Helmos Top Downhill Race, δείχνει τις δυνα-
τότητες ανάπτυξης του Χελμού όλες τις επο-
χές του χρόνου.
Μία πολύ ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε
για το φθινόπωρο το Χιονοδρομικό Κέντρο
Καλαβρύτων στους ποδηλάτες, αφού δημι-
ουργήθηκε νέο ποδηλατικό μονοπάτι στο
Χελμό και είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους
αγώνες Downhill για αναβάτες απ’ όλη την
Ελλάδα και όχι μόνο, το τριήμερο 12, 13 και
14
Οκτωβρίου 2012. Οι αγώνες διοργανώνο-
νται με την άδεια της Ελληνικής Ομοσπον-
δίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και αναμένεται να
ενθουσιάσουν τους αναβάτες, αλλά και τους
θεατές, αφού το Downhill μονοπάτι έχει πο-
λύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα ανεβά-
σουν την αδρεναλίνη και την αγωνία στα
ύψη. Οι αγώνες θα πλαισιωθούν με άλματα,
πάρτι στο Χελμό και όλα όσα χρειάζονται για
ένα απολαυστικό τριήμερο στα φθινοπωρινά
Καλάβρυτα.
Το νέο Downhill μονοπάτι στο Χελμό έχει
ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τη μεγάλη
κλίση με 490μ. υψομετρική διαφορά, τις τε-
χνικές δυσκολίες οι περισσότερες των οποί-
ων συνοδεύονται και από chicken runs, δηλα-
δή πιο εύκολες διαδρομές από τις οποίες
αποφεύγει κάποιος το δύσκολο κομμάτι με
κάποιο κόστος σε χρόνο. Έχει ακόμη βρά-
χους, burms, άλματα και drops. Ξεκινά από
την κορυφή του Χελμού σε υψόμετρο 2.350μ.
και καταλήγει 490μ. πιο χαμηλά, στη Βαθειά
Λάκκα. Διασχίζει δύο φορές τη χιονοδρομική
πίστα, διέρχεται από τα άλματα του χειμερι-
νού snowpark και το συνολικό μήκος του εί-
ναι 2.100μ. Έχει πολύ καλή ροή κατά τη διάρ-
κεια της κατάβασης, αλλά είναι ιδιαίτερα
απαιτητικό από άποψη φρένων και ποδηλά-
του, όπως επίσης και ικανότητα αναβάτη.
Αναλυτικές πληροφορίες:
ski.gr.
Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων - Το
Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός
Παρουσίαση της έκθεσης του Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου στο Διεθνή Αερολιμέ-
να Αθηνών (03/09/2012 -30/01/2013).
Οι επιβάτες και οι επισκέπτες του αερο-
δρομίου της Αθήνας, από τη Δευτέρα 3 Σε-
πτεμβρίου έως τις 30 Ιανουαρίου 2013, θα
έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία πρώτη
γνωριμία με τη σπουδαία περιοδική έκθεση
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που
είναι αφιερωμένη στο Ναυάγιο των Αντικυ-
θήρων. Η πολιτιστική αυτή ενέργεια του αε-
ροδρομίου εντάσσεται στη θεματολογία Τέ-
χνη – Πολιτισμός», όπου ο ΔΑΑ δίνει ιδιαίτε-
ρη έμφαση. Η έκθεση Το Ναυάγιο των Αντι-
κυθήρων – Το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανι-
σμός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,
η συνοπτική παρουσίαση της οποίας θα φιλο-
ξενείται στο αεροδρόμιο, παρουσιάζει για
πρώτη φορά το σύνολο σχεδόν των αρχαιοτή-
των οι οποίες ανασύρθηκαν από το χώρο του
περίφημου ναυαγίου.
Το ναυάγιο εντόπισαν σφουγγαράδες από
τη Σύμη και η μερική ανέλκυσή του συνιστά
την πρώτη μεγάλης έκτασης ενάλια έρευνα
παγκοσμίως. Κατά την πρώτη φάση (1900-
1901)
την επιχείρηση ανέλαβαν οι Σύμιοι
σφουγγαράδες υπό την καθοδήγηση του κα-
πετάνιου Δημήτρη Κοντού και με τη συνδρο-
μή πλοίων του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτι-
κού. Η δεύτερη φάση (1976) πραγματοποιή-
θηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία με τη