Page 100 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
PC Master
100
Π
ρο τεσσάρων ετών ήρθαμε σε
επαφή με το So blonde, ένα
αξιόλογο adventure game,
που εξιστορούσε τις περιπέτει-
ες της έφηβης Sunny Blonde,
η οποία είχε ναυαγήσει σε ένα
άγνωστο νησί της Καραϊβικής. Ένα από τα
πρόσωπα που γνώρισε κατά τη διάρκεια των
αναζητήσεών της ήταν η όμορφη και ατρό-
μητη καπετάνισσα Morgane Castillo. Στο νέο
τίτλο της Wizarbox, που προηγείται χρονικά
του So blonde, κεντρική πρωταγωνίστρια εί-
ναι η ίδια η Morgane και θεματικό αντικείμε-
νο τα γεγονότα που οδήγησαν στη διαμόρ-
φωση του χαρακτήρα της και στην εδραίω-
σή της ως ικανής αρχηγού ενός πειρατικού
πλοίου.
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ
Το παιχνίδι ξεκινά με την επτάχρονη πι-
τσιρίκα Morgane να βρίσκεται στο σπίτι μα-
ζί με τη μητέρα της, αναμένοντας τον πα-
τέρα της να επιστρέψει από το τελευταίο
ταξίδι του. Αυτό που καμία εκ των δύο δεν
γνωρίζει είναι η θαλασσοταραχή στην
οποία πέφτει το Windsome Maid, το πλοίο
του Alessandro Castillo, με αποτέλεσμα να
χαθεί κατά τη διάρκειά της ο θείος
Eduardo. Το κακό μαντάτο το πληροφο-
ρούνται με την άφιξη του καπετάνιου και
του γιγαντόσωμου βοηθού του, Diego, γε-
γονός που κάνει τη μικρή Morgane να ξε-
σπάσει σε γοερά κλάματα.
Δέκα χρόνια αργότερα, και με την Bonita
Castillo να έχει αποβιώσει, πατέρας και κό-
ρη επιστρέφουν στο Bounty island, νησί
στο οποίο ανέκαθεν βρισκόταν η κατοικία
τους. Από το χαμό της Bonita κι έπειτα, σπί-
τι τους αποτελούσε το Winsome Maid, κα-
θώς ο Alessandro δεν μπόρεσε ποτέ να ξε-
περάσει την απώλεια της συζύγου του. Εί-
ναι τα 17α γενέθλια της κόρης του και, πέ-
ραν του νέου σπαθιού που της δωρίζει,
αποφασίζει να της αναθέσει δοκιμαστικά
ευθύνες καπετάνιου, γνωρίζοντας το πάθος
της και το όνειρό της να βρεθεί μία μέρα
στη δική του θέση. Της ζητά να βρει τρία
νέα μέλη για το πλήρωμά τους, όπως και
να ψάξει για κάποιον που να επιθυμεί να
ναυλώσει το πλοίο τους. H Morgane δεν
χάνει χρόνο και ξεκινά με περίσσιο ζήλο να
φέρει εις πέρας την αποστολή της, γνωρί-
ζοντας παράλληλα ότι ένας από τους λό-
γους της ανάθεσης είναι ότι ο Alessandro
δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να ξανα-
βρεθεί στο Bounty island. Σύντομα συναντά
τον Thomas Briscoe, έναν ζάμπλουτο επί-
δοξο εξερευνητή, ο οποίος την πληροφο-
ρεί ότι σκοπεύει να ναυλώσει ένα πλοίο
προκειμένου να καταφέρει να βρει τη μυθι-
κή χρυσή χελώνα, που αποτελεί κάτι σαν
θρύλο στα νησιά της Καραϊβικής. Παρά τις
αντιρρήσεις του πατέρα της, θα κάνει ό,τι
είναι δυνατό προκειμένου ο Briscoe να
αποφασίσει να ταξιδέψει μαζί τους και όχι
με τον αντίπαλό τους, τον υποχθόνιο Hilary
Simpkins. Παράλληλα, κάποιες πληροφο-
ρίες που θα φτάσουν στα αυτιά της, μαρτυ-
ρώντας ότι ο θείος Eduardo έχει προσφά-
τως θεαθεί τόσο στο Bounty island όσο και
σε γειτονικά νησιά, θα αναπτερώσουν τις
ελπίδες της ότι είναι ακόμη ζωντανός και
ότι θα μπορέσει επιτέλους να τον ξαναδεί
μετά από μία ολόκληρη δεκαετία.
Βαδίζοντας στο μονοπάτι που προ τετρα-
ετίας χάραξε με το So blonde, η Wizarbox
κινείται σε πολύ παρεμφερές setting. Μά-
λιστα, ακριβώς επειδή ένα εκ των νησιών
που θα βρεθούμε είναι εκείνο στο οποίο
θα ναυαγήσει η Sunny, δεν λείπουν οι το-
ποθεσίες που είναι ίδιες με το προηγούμε-
νο παιχνίδι, όπως το ίδιο συμβαίνει και με
ορισμένους χαρακτήρες. Το σενάριο μπο-
ρεί να μην έχει κάτι το ξεχωριστό να επι-
δείξει, αλλά η περιπέτεια που καλούμαστε
να ζήσουμε έχει όλα εκείνα τα στοιχεία
που θα περιμέναμε και θα θέλαμε να δού-
με: πειρατές, εξερεύνηση νησιών, μυστή-
ριο, αναζήτηση προσώπων, αλλά και πλη-
ροφοριών που σχετίζονται το παρελθόν.
Η ξεχωριστή ενηλικίωση ενός κοριτσιού…
του Μάνου «manos426f» Καρκαλέμη manos426f@hotmail.com
Ολόιδια η Sunny Blonde η Sonia Bond.
Tι δουλειά έχει, ρε παιδιά, ο Αλέξανδρος στην Καραϊβική;
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
MacBook Pro 4.1, Core 2 Duo 2,4GHz,
2GB RAM DDR2, nVidia 8600M GT, Win
XP SP3, ανάλυση 1.440x900
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Όλα κύλησαν απολύτως ομαλά.
CAPTAIN MORGANE
AND THE GOLDEN TURTLE