Page 101 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
101
PC Master
ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ
Στον τεχνικό τομέα, η νέα δημιουργία
της Wizarbox ουσιαστικά δεν μπορεί να συ-
γκριθεί με τον –κατά μία έννοια– προκάτο-
χό της, όντας καλύτερη σε όλα. Τα γραφι-
κά είναι, αν όχι τα κορυφαία, από τα καλύ-
τερα που έχουν εμφανιστεί ποτέ σε παιχνί-
δι περιπέτειας. Αν το Yesterday και το Next
BIG thing της Pendulo studios κατάφεραν
να μας εντυπωσιάσουν, υποστηρίζοντας
μέχρι και full HD ανάλυση, το Captain
Morgane πηγαίνει ακόμη ένα βήμα παρα-
πέρα. Η απαράμιλλη ζωντάνια και εκθαμ-
βωτική παρουσία χρωματισμών, η λεπτομε-
ρής απεικόνιση των χώρων, όλων σχεδια-
σμένων στο χέρι, και τα πανέμορφα (αν και
με εμφανώς παιδικό τόνο) movie
sequences προσφέρουν όλα στο παιχνίδι
ένα αψεγάδιαστο παρουσιαστικό. Σε αντί-
θεση με το So blonde, οι διάφοροι χαρα-
κτήρες ταιριάζουν πολύ αρμονικά με τους
περιβάλλοντες χώρους, ενώ η εναλλαγή
από οθόνη σε οθόνη δεν παρουσιάζει την
παραμικρή καθυστέρηση. Το animation κι-
νείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα,
όπως το ίδιο κάνει και το path finding, με
ελάχιστες εξαιρέσεις.
Εκεί που έχει εμφανές πρόβλημα ο τίτ-
λος είναι στον τομέα του voice over. Υπάρ-
χει μία μικρή αλλά χαρακτηριστική σε ορι-
σμένα σημεία καθυστέρηση στο speech, με
αποτέλεσμα την απώλεια συγχρονισμού
μεταξύ των κινήσεων και της φωνής ενός
χαρακτήρα. Θεωρώ ότι αιτία του φαινομέ-
νου είναι ακριβώς το ότι έγινε εκ νέου ηχο-
γράφηση των διαφόρων φωνών. Μάλιστα,
ένα μικρό δείγμα του αρχικού speech, που
μπορείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε στο
YouTube, μαρτυρά ότι η συγκεκριμέ-
νη απόφαση ήταν απολύτως σω-
στή και το αποτέλεσμα εμφανώς
ανώτερο του αρχικού. Τόσο η Morgane
όσοι και διάφοροι άλλοι χαρακτήρες που
συναντάμε συνοδεύονται από εξαιρετικό
voice acting, που σε συνδυασμό με τον
ανάλαφρο τόνο της μουσικής που παίζει
στο background, δημιουργούν ένα ηχητικό
αποτέλεσμα που δεν αφήνει παράπονο.
Μόνη ένστασή μου είναι το ότι σε τέτοιου
περιεχομένου περιπέτειες περιμένεις και
τη στιγμή που θα ακούσεις μία εκτέλεση
με πιο επικό τόνο, αλλά τα ίδια τα γεγονό-
τα που διαδραματίζονται μάλλον περιορί-
ζουν τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο.
Ο χειρισμός και το user interface κινού-
νται σε υψηλό επίπεδο. Κλικάροντας πάνω
σε ένα αντικείμενο ή πρόσωπο, εμφανίζο-
νται οι επιλογές παρατήρησης και χρήσης ή
ομιλίας, αντίστοιχα. Στην περίπτωση των
ομιλιών, όταν εξαντλούμε το περιεχόμενο
μίας ερώτησης, το χρώμα της φράσης που
εκκινεί τη σχετική συζήτηση μετατρέπεται
από λευκό σε σκούρο. Προσοχή χρειάζεται
στο σημείο του διαλόγου με τον Nacho,
στην προσπάθειά μας να τον πείσουμε να
γίνει μέλος του πληρώματός μας. Τη δεύ-
τερη φορά που θα του μιλήσουμε, προφα-
νώς από παράλειψη των δημιουργών, δεν
ισχύει ο παραπάνω κανόνας, κάτι που μπο-
ρεί να μας μπερδέψει και να μας οδηγήσει
σε φαινομενικό αδιέξοδο. Το space button
φανερώνει τα διάφορα hotspots, τα οποία
παραμένουν φωτισμένα αν δεν τα απενερ-
γοποιήσουμε με νέο πάτημα του συγκεκρι-
μένου πλήκτρου. Με άλλα λόγια, μπορού-
με να παίξουμε όλο το παιχνίδι με τα ση-
μεία αλληλεπίδρασης να τονίζονται. Με το
δεξί mouse button εισερχόμαστε στην
οθόνη που περιλαμβάνει το inventory, το
χάρτη του νησιού που βρισκόμαστε, καθώς
και ένα βιβλίο που περιέχει, με τη μορφή
σημειώσεων, τα συμπεράσματα της
Morgane και το τι πρέπει να φέρει εις πέ-
ρας στη συνέχεια. Κάθε φορά που φτάνου-
με σε μία νέα τοποθεσία δε, φανερώνεται
ένα εικονίδιο στο χάρτη του ανάλογου νη-
σιού, οπότε παρέχεται η δυνατότητα της
κατοπινής, γρήγορης πρόσβασής μας σε
Ελέγχοντας τη μικρή Morgane και παίζοντας
με τους φίλους της.
Ο χειρισμός και
το user interface
κινούνται σε υψηλό
επίπεδο.
Η απώλεια του θείου Eduardo σκόρπισε στενα-
χώρια και οδύνη.
Αυτό λέγεται εξοπλισμός!