Page 102 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
αυτήν, γλιτώνοντάς μας από περιττά πη-
γαινέλα. Τέλος, σημειώστε ότι τα save slots
είναι μόνο τρία και κάθε φορά που σώζου-
με την πρόοδό μας το παιχνίδι κάνει
overwrite. Ευτυχώς παρέχεται η δυνατότη-
τα να κάνουμε copy από slot σε slot πριν
κάνουμε load, ώστε να μπορούμε να εκμε-
ταλλευτούμε και τα τρία διαθέσιμα. Πε-
ρίεργη και μάλλον αναίτια και άνευ λόγου
επιλογή υλοποίησης της εν λόγω λειτουρ-
γίας, που την ίδια ώρα μας στερεί τη δυνα-
τότητα να επιστρέψουμε στα αρχικά κεφά-
λαια, αφού αναγκαστικά, αργά ή γρήγορα,
θα σώσουμε τη θέση μας σε κατοπινή στιγ-
μή της ιστορίας.
ΓΡΙΦΟΙ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η δράση του Captain Morgane and the
Golden Turtle εκτείνεται σε δέκα κεφάλαια,
αρκετά σύντομης διάρκειας το καθένα. Οι
σχεδιαστές αναφέρουν ως συνολικό χρόνο
απασχόλησης τις 12 ώρες, κάτι που ανταπο-
κρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα όσον
αφορά στους έμπειρους παίκτες του είδους.
Αν δεν ενεργοποιήσετε την προβολή των
hotspots, υπολογίστε περί τις δύο-τρεις επι-
πλέον ώρες. Με μία απαραίτητη προϋπόθε-
ση: να μην κολλήσετε σε δύο περιπτώσεις
όπου το αντικείμενο που πρέπει να χρησι-
μοποιήσετε/δώσετε σε κάποιο σημείο/πρό-
σωπο δεν φαίνεται να είναι το σωστό, ακρι-
βώς επειδή η Morgane δεν έχει ακόμη κατα-
νοήσει –και καταγράψει στις σημειώσεις
της– το λόγο για να το πράξει. Το δεύτερο
εξ αυτών των περιστατικών μου κόστισε,
ούτε λίγο ούτε πολύ, τρεις ολόκληρες
ώρες! Ως ιδέα είναι σωστή, καθώς ο πρωτα-
γωνιστής πρέπει να γνωρίζει γιατί κάνει τι,
αλλά θα έπρεπε να πληροφορούμαστε με
κάποιο τρόπο, π.χ. αναφέροντας ότι δεν ξέ-
ρει γιατί πρέπει να το κάνει, ότι πιθανώς
μπορεί να το πράξει στη συνέχεια– περισσό-
τερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο
σχετικό πλαίσιο. Αρνητική εντύπωση μου
προκάλεσε επίσης το φαινόμενο της ύπαρ-
ξης ύστερων hotspots, δηλαδή αντικειμέ-
νων που εμφανίζονται αφού πρώτα τα χρει-
αστούμε. Έχω πολλάκις εκφράσει την πε-
ποίθησή μου ότι θεωρώ πολύ προτιμότερο
να παρέχονται όλα εξαρχής, ώστε και να
μην είναι μονομιάς εμφανής η χρήση τους,
αλλά και να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε
πέρα δώθε μέχρι να βρούμε πού βρίσκονται.
Οι γρίφοι είναι χαμηλής δυσκολίας, βασι-
ζόμενοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους
στη συλλογή και χρήση αντικειμένων. Ση-
μαντικό ρόλο παίζουν οι διάλογοι με τους
διάφορους χαρακτήρες, όπου η εξάντληση
των διαθέσιμων επιλογών είναι αναγκαία.
Με πολλούς από αυτούς θα χρειαστεί να
μιλήσουμε τρεις και τέσσερις φορές, προ-
κειμένου να αποσπάσουμε πληροφορίες.
Υπάρχουν στιγμές που η σωστή επιλογή
απαντήσεων είναι απαραίτητη, προκειμέ-
νου να πείσουμε μέλη του πληρώματος να
κάνουν αυτό που τους ζητάμε. Εντύπωση,
πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι σε αρκε-
PC Master
102
Μία από τις τοποθεσίες που περιλαμβάνονταν
στο So blonde.
Μία πάρα πολύ περίεργη συνάντηση…
Δώστε προσοχή στο σημείο όπου πρέ-
πει να επισκευάσετε το φτυάρι που σας
δίνει ο ιερέας στο Crab island. Το κοντά-
ρι που πέφτει από τον Dinsdale το δί-
νουμε στον άγνωστο άντρα στο πανδο-
χείο της Anita. Την πρώτη φορά που το
έκανα, δεν δέχθηκε την εντολή, με απο-
τέλεσμα να νομίζω ότι έπρεπε να κάνω
κάτι άλλο. Ο λόγος ήταν ότι το έδωσα
προτού αποκτήσω το φτυάρι. Το ίδιο
ακριβώς συνέβη στο άγαλμα του Tanner,
όπου πρέπει να το ανοίξουμε στο πίσω
μέρος, με το σετ των pliers που φτιά-
χνουμε, για να πάρουμε τα τρία αντικεί-
μενα. Αν δεν κοιτάξουμε πρώτα μέσα
στο τηλεσκόπιο, επίσης δεν δέχεται τη
συγκεκριμένη εντολή!
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΙΘΑΝΑ
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ
ΑΔΙΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ SPOILERS)
Φτάνοντας στο voodoo village.
Το μόνο σημείο με χρονικό όριο επίλυσης γρίφου.