Page 105 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
105
PC Master
νάδικου του πατέρα τους. Στο μικρό δω-
μάτιο που ζούσε όμως ο Kaonandodo βρί-
σκεται κάτι που ψάχνουν πολλοί, ανάμεσά
τους και η Lina, βοηθός του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Agibo, Moorhead. Πρόκει-
ται για ένα βιβλίο που αναφέρεται στην
Underland, την περιοχή που εκτείνεται
κάτω από τo St. Armando.
Ο μύθος λέει ότι εκεί κατοικούν τρομα-
κτικά, απόκοσμα πλάσματα, με τα οποία
φυσικά κανείς δεν θέλει να έρθει σε επα-
φή, εξ ου και δεν σκέφτεται καν να πλη-
σιάσει. Όλως περιέργως, οι φήμες αυτές
έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται ραγδαία
από τότε που η πετρελαϊκή εταιρεία
Armando έχει αρχίσει να αναπτύσσει
έντονη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο
σημείο. Η μελέτη του καθηγητή και η θε-
ωρία του ότι κάτι δεν πάει καλά βασίζο-
νται σε διάφορες πηγές, μία από τις οποί-
ες είναι και αυτό το βιβλίο. Την ίδια στιγ-
μή, οι βοηθοί του ιδιοκτήτη της Armando,
αφού αποτυγχάνουν να εντοπίσουν τον
καθηγητή, κατευθύνονται προς το βενζι-
νάδικο, με σκοπό να αποσπάσουν το πο-
λυπόθητο αντικείμενο – και όχι μόνο:
έχουν σαφή εντολή να σκοτώσουν οποι-
ονδήποτε γνωρίζει το παραμικρό για την
ύπαρξή του.
Ασφαλώς το πρώτο αυτό επεισόδιο λει-
τουργεί περισσότερο ως μία διευρυμένη
εισαγωγή του παίκτη στο κλίμα της περι-
πέτειας, οπότε αποστολή του είναι να ξε-
τυλίξει τις βασικές πτυχές του σεναρίου
και να δημιουργήσει το κατάλληλο μυστή-
ριο, διά μέσου των ερωτηματικών που θέ-
τει. Δεν δίνονται φυσικά απαντήσεις, παρά
παρακολουθούμε τις προσπάθειες των
δύο ηρώων να επισκευάσουν το υδροπλά-
νο που διαθέτουν και να φύγουν από το
Kingsport μαζί με τη Lina, προτού τους
προλάβουν οι οπλισμένοι άνδρες που
τους καταδιώκουν. Για να δούμε τη συνέ-
χεια της ιστορίας, θα πρέπει να περιμέ-
νουμε την κυκλοφορία του επόμενου
επεισοδίου. Με δεδομένο ότι το εναρκτή-
ριο επεισόδιο του AGS Journey Down –το
οποίο διατίθεται ελεύθερα προς κατέβα-
σμα στο επίσημο site– έκανε την εμφάνι-
σή του τον Αύγουστο του 2010, ευχή
όλων μας είναι οι συνέχειες να μας έρ-
θουν πολύ γρηγορότερα. Ας μη λησμο-
νούμε, άλλωστε, ότι εντός του διαστήμα-
τος που μεσολάβησε, οι σχεδιαστές ήταν
απασχολημένοι με τη δημιουργία του πα-
ρόντος remake, οπότε ο ρυθμός τους στη
συνέχεια αναμένουμε –και οφείλει– να εί-
ναι σαφώς γρηγορότερος.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 18ΜΗΝΗΣ
ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Συγκρίνοντας το οπτικό και ηχητικό απο-
τέλεσμα του remake με την αρχική δου-
λειά που είχε γίνει προ 18 μηνών, εύκολα
καταλήγει κανείς στο ότι δεν υπάρχει η πα-
ραμικρή σχέση. Τα handmade γραφικά του
τίτλου είναι υπέροχα, η εμφάνιση των χα-
ρακτήρων πρωτότυπη και πολύ επιτυχημέ-
νη και οι διάφοροι χώροι περικλείουν αρκε-
τή λεπτομέρεια. Μπορεί να μη διαθέτει τη
ζωντάνια και την πληρότητα του Captain
Morgane and the Golden Turtle, ούτε τα
cel shaded γραφικά του Walking Dead, αλ-
λά το Journey Down πατάει στην ιδιαίτερη
αισθητική των χαρακτήρων που περιλαμβά-
νει και στη μοναδικότητα του κόσμου που
παρουσιάζει. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε
όσους έχουν παίξει στο παρελθόν το Grim
Fandango της Lucasarts θα ξυπνήσουν
αναμνήσεις. Οι εύστοχες υπερβολές (π.χ.
το τεράστιο μέτωπο του Bwana), οι έντο-
νες γωνίες και η παντελής έλλειψη ματιών
που εμφανίζουν οι χαρακτήρες, ξεφεύγουν
από τα συνηθισμένα πρότυπα και δίνουν
Πιλότος με υψοφοβία ο Bwana!
Τα handmade
γραφικά του τίτλου
είναι υπέροχα.
Αρκετοί οι θαμώνες στο στέκι της Mama
Makena.
Πολύ εύκολη η επίτευξη της σωστής διάταξης.
Η παροχή βοήθειας στο μάγειρα αποτελεί τον πιο σύνθετο γρίφο.