Page 109 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
109
PC Master
σεις των zombies πρέπει να κατευθύνουμε
το mouse στην περιοχή του indicator και
να κλικάρουμε γρήγορα, ώστε να τα εξο-
λοθρεύσουμε. Inventory, με τη μορφή που
το γνωρίζουμε από τίτλους περιπέτειας,
δεν διαθέτει ο Lee. Αντ’ αυτού, μία κάθετη
μπάρα στο αριστερό μέρος της οθόνης
απεικονίζει το τι κουβαλά ο ήρωάς μας. Η
επιλογή του αν θα μιλήσουμε με κάποιον
χαρακτήρα ή θα του δώσουμε κάτι, γίνεται
με τα αριθμητικά πλήκτρα, ενώ η κίνηση
πραγματοποιείται με τα W, A, S, D. Ουσια-
στικά, λοιπόν, αυτό που κάνει ο παίκτης εί-
ναι να παίρνει ορισμένα αντικείμενα, να τα
δίνει ή να τα χρησιμοποιεί κάπου, να συμ-
μετέχει σε πολλούς διαλόγους επιλέγο-
ντας απαντήσεις και να παρακολουθεί τα
movie sequences σε ένα πακέτο συνολικής
διάρκειας τριών περίπου ωρών, άνευ παρο-
χής hints και χρήσης hotspots. Το ευχάρι-
στο είναι ότι οι επιλογές που κάνουμε δια-
μορφώνουν ανάλογα την ιστορία, καθώς
και τη συμπεριφορά των άλλων χαρακτή-
ρων απέναντι στον Lee, ενώ οι συνέπειές
τους μεταφέρονται και στα επόμενα επει-
σόδια (π.χ. το ποιοι εξακολουθούν να είναι
ζωντανοί και ποιοι όχι). Η άμεση αυτή δια-
δραστικότητα είναι κάτι που δεν θυμάμαι
να έχουμε ξαναδεί και αποτελεί το καλύτε-
ρο στοιχείο του τίτλου. Μένει βέβαια να
δούμε το πώς θα «εξαργυρωθεί» στα επό-
μενα επεισόδια.
Τα θετικά στοιχεία δεν σταματούν εκεί,
καθώς τα γραφικά και ο ήχος αποτελούν
δύο επιπλέον –σημαντικούς– παράγοντες
για να αγοράσει κάποιος το παιχνίδι. Χρησι-
μοποιώντας την υπέροχη cel shaded αισθη-
τική, καταφέρνει να απεικονίσει με πολύ
επιτυχημένο τρόπο τους διαφόρους χώ-
ρους, τις εκφράσεις και τους μορφασμούς
των χαρακτήρων και τα απανταχού τεκται-
νόμενα. Μάλιστα, ακριβώς επειδή τα στε-
λέχη της Telltale αναπόφευκτα, λόγω πε-
ριεχομένου, συμπεριέλαβαν σκηνές βίας
στο παιχνίδι τους, κάτι που δεν συνηθί-
ζουν, ο συγκεκριμένος τρόπος απεικόνισης
βοηθά τα μέγιστα στο να μειώνεται αισθη-
τά το gore στοιχείο. Το πολύ καλό speech,
οι κραυγές των zombies και η συνοδεία της
ατμοσφαιρικής μουσικής συμβάλλουν ιδα-
νικά στη δημιουργία της κατάλληλης ατμό-
σφαιρας, η οποία ενισχύεται ιδιαίτερα από
τον κλειστοφοβικό χαρακτήρα που εσκεμ-
μένα δημιουργείται από ένα σημείο κι έπει-
τα, στα πρότυπα του αξέχαστου «Night of
the living dead».
ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ολοκληρώνοντας την ενασχόληση με το
πρώτο αυτό επεισόδιο, ομολογώ ότι είχα
μικτά συναισθήματα. Ασφαλώς δεν αποτε-
λεί ένα μάτσο από αλλεπάλληλα quick
time events, στα πρότυπα του απογοητευ-
τικού Jurassic Park, ούτε είναι όμως ένα
καθαρόαιμο παιχνίδι περιπέτειας. Το καλό
της όλης υπόθεσης είναι ότι δεν πλασαρί-
στηκε ως τέτοιο από την εταιρεία, που κα-
τανόησε ότι δεν έπρεπε να επαναλάβει το
λάθος που έκανε με το Jurassic Park. Το
κακό είναι ότι με τον τρόπο που κλιμακώ-
νεται και την ιστορία που διαθέτει, θα μπο-
ρούσε να εμπλουτιστεί με γρίφους και να
προικιστεί με ένα διαφορετικό interface,
που θα επιμήκυνε τη διάρκειά του και θα
το καθιστούσε adventure game. Τελικά αυ-
τοπεριορίζεται στον μάλλον άχαρο ρόλο
ενός interactive movie (και ως τέτοιο κρί-
νεται), με τη συμμετοχή του παίκτη να έχει
μικτό χαρακτήρα, περιέχοντας ορισμένα
σβέλτα κλικ επί της οθόνης και σποραδική,
πασιφανή χρήση αντικειμένων. Με άλλα
λόγια, δείχνει ότι πηγαίνει να επαναλάβει
ακριβώς αυτό που έκανε και η σειρά «Back
to the future», δηλαδή να απευθυνθεί
πρωτίστως στους ανάλογους fans. Το ξεκί-
νημά του είναι υποσχόμενο και ελπιδοφό-
ρο, η συνέχεια θα είναι εκείνη που θα το
αναδείξει σε επιτυχία ή μη. Κλείνοντας,
πρέπει να πω ότι εντύπωση προκαλεί το
ότι η μοναδική δυνατότητα αγοράς του
πρώτου αυτού επεισοδίου είναι η προπλη-
ρωμή και των επόμενων τεσσάρων, τη
στιγμή που η PS3 έκδοση διατίθεται αυτό-
νομα, με τη συνολική τιμή του πακέτου να
είναι φθηνότερη έναντι της PC/Mac
version!
Το ξεκίνημά του
είναι υποσχόμενο
και ελπιδοφόρο.
Μαντέψτε τη συνέχεια…
Από τις πλέον ατμοσφαιρικές σκηνές του παι-
χνιδιού.
Οι αρκετοί και ετερόκλητοι χαρακτήρες που συναντάμε ανήκουν στα «συν» του παιχνιδιού.
70
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
3rd person interactive movie game
n
Έκδοση:
Telltale games
n
Ανάπτυξη:
Telltale games
n
Διάθεση:
Από το επίσημο site
n
Τιμή:
24,99 (και για τα πέντε επεισόδια)
n
Ελάχιστες απαιτήσεις:
Intel Pentium 4 2,0GHz ή αντίστοιχος AMD Athlon, VGA nVidia/ATi με 512ΜΒ RAM, 3GB RAM, 2GB στο σκληρό δίσκο, O/S Win XP/Vista/7
n
Multiplayer:
Όχι
n
Επίσημο Web site:
http://www.telltalegames.com/walkingdead
n
Επιρροές:
Το ομώνυμο κόμικ και η τηλεοπτική σειρά
n
Εναλλακτική πρόταση:
Metal dead
• Πολύ καλή ατμόσφαιρα
• Ποικιλία χαρακτήρων
• Εξαιρετικά γραφικά και εύστοχη
ηχητική κάλυψη
• Ουσιαστικές συνέπειες από τις
διάφορες αποφάσεις του παίκτη
• Κινείται με επιτυχία στο πνεύμα της
ανάλογης σειράς…
• …αλλά ως video game είναι
ουσιαστικά ένα χαμηλότατης
δυσκολίας interactive movie
• Αναίτιος ο χρονικός περιορισμός
στην επιλογή απαντήσεων
• Κακή πολιτική πώλησης