Page 11 - PCM272

Basic HTML Version

Γ
ερμανικό δικαστήριο δικαίωσε τη Motorola
(δηλαδή την Google) στη μήνυσή της προς
τη Microsoft. Η υπόθεση αφορά στην παράνο-
μη χρήση πατέντας, συγκεκριμένα δύο πατε-
ντών για την αναπαραγωγή βίντεο Η624. Το
αποτέλεσμα είναι ότι κάποια προϊόντα της
Microsoft απαγορεύονται πια στη Γερμανία: το
Xbox 360, τα Windows 7, ο Internet Explorer
και ο Windows Media Player είναι πλέον απα-
γορευμένα!
Η λεγόμενη Mobility Lawsuit τώρα δημιουργεί
δεδικασμένο και η Motorola αναμένει αντί-
στοιχο δικαστήριο των ΗΠΑ για την ανάλογη
αντίδραση. Η Microsoft βέβαια θα προχωρήσει
σε έφεση, αλλά φαίνεται πως ξεκινά μία πραγ-
ματική τιτανομαχία…
WinDOWs –
gOOgle: 0-1
Γερμανικές απαγορεύσεις
Τ
ο Kickstarter, το μεγαλύτερο crowd
funding πρόγραμμα που ζητά χρήματα από
το κοινό για να επενδύσει σε projects προτού
αυτά αρχίσουν, εδώ και τρία χρόνια έχει χρη-
ματοδοτήσει άπειρες επιχειρηματικές προσπά-
θειες. Τα πρωτεία όμως έχουν, με διαφορά, τα
gaming projects.
Αν και είναι σχετικά λίγα (από τα 25.000
projects, μόνο τα 857 έχουν να κάνουν με
games), συνολικά έχουν κατατεθεί 20.000.000
δολάρια σε παιχνίδια, ενώ ο μέσος όρος για κά-
θε τίτλο (είτε επιτυχημένος, είτε όχι), ανήλθε
στα 12.759 δολάρια. Την υψηλότερη θέση στο
χώρο των games κρατάει ακόμα το Double
Fine’s Adventure, ενώ βρίσκεται στη δεύτερη
θέση όλων των projects. Την πρώτη θέση στο
Κickstarter, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κρατάει
το ρολόι Pebble.
συνολικά 20 εκατ. δολάρια!
H
EA ανακοίνωσε πρόσφατα
ότι έχει φτάσει πλέον τους
11 εκατομμύρια εγγεγραμμένους
χρήστες, κάτι που τη φέρνει
δεύτερη στη λίστα των πιο μεγά-
λων υπηρεσιών για games. Ο
αριθμός αυτός, για να ακριβολο-
γούμε, αναφέρεται στο πόσες
φορές έχει εγκατασταθεί ο
client της υπηρεσίας Origin και,
επιπροσθέτως, έχει μείνει ενερ-
γός. Η πρωτιά παραμένει στη
Steam του κολοσσού Valve, με
35 εκατομμύρια χρήστες.
Η υπηρεσία Origin κλείνει έναν
χρόνο τον Ιούνιο και τα πηγαίνει
πλέον αρκετά καλά, με 76% αυ-
ξήσεις σε πωλήσεις παιχνιδιών
(150 εκατ. δολάρια εσόδων στο
οικονομικό έτος 2012). Εντύπω-
ση προκαλούν οι δηλώσεις του
Moore εκ μέρους της ΕΑ για τις
προβλέψεις εσόδων που θα ενι-
σχυθούν αρκετά από μικρότερα,
third party παιχνίδια που δεν φέ-
ρουν τη σφραγίδα της ΕΑ.
11
PC Master
δεν υπάρχει! Τα τέρατα επιτίθενται σε όποι-
ον θέλουν και δεν μπορείτε να τα χειραγω-
γείτε τόσο εύκολα. Κάθε χαρακτήρας έχει
και μία Ultimate ικανότητα, η οποία χρειά-
ζεται να γεμίσει πρώτα από μία Finesse Bar
(αρκεί να παίζετε σωστά και έξυπνα). Γίνε-
ται επίσης αναφορά σε συνδυασμούς ικα-
νοτήτων μεταξύ των κλάσεων: για παρά-
δειγμα, χρησιμοποιείται ένας rogue που ρί-
χνει λάδι στο έδαφος, ενώ ένας mage μπο-
ρεί να βάλει φωτιά για να κάψει τους αντι-
πάλους. Τα αρχέτυπα Healer/Damage/tank
πάντως φαίνεται να διατηρούν τις ισορρο-
πίες και καθένας έχει το δικό του ξεκάθαρο
ρόλο. στους μηχανισμούς, ξέρουμε ότι όλοι
θα χρησιμοποιούν stamina για να τροφοδο-
τούν τις ικανότητες, ενώ λόγος γίνεται και
για ένα σύστημα με random events, αλλά
δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερα στοιχεία.
Τέλος, έχει επιβεβαιωθεί ότι θα υπάρχει
πλήρες voice acting.
ακόμα είναι νωρίς για πολλές λεπτομέ-
ρειες, αλλά έχει επιβεβαιωθεί ότι θα υπάρ-
χουν κάποια βασικά στοιχεία που περιμέ-
νουμε από ένα ΜΜο, για παράδειγμα,
crafting και υποστήριξη για mounts, αλλά
και reputation system (με τα guilds των
Fighters, mages, thieves and Dark
Brotherhood), όμως δεν ξέρουμε ακόμα
πώς θα λειτουργούν αυτά. αντίστοιχα, κλα-
σικά συστατικά των elder scrolls που απου-
σιάζουν, είναι η δυνατότητα να γίνετε λυ-
κάνθρωπος ή βαμπίρ, ενώ δεν θα πρέπει να
περιμένετε δράκους στο παιχνίδι.
Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα…
ειδήσεις, αναλύσεις, αποκαλύψεις!
ea: Origin
σΤη δευΤερη
θεση
Πρώτη παραμένει η
steam
Τα games
σαρΩνουν Το
KicKstarter