Page 111 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
111
PC Master
συνολικά το σύστημα μάχης τείνει περισ-
σότερο στο τυπικό, ποζεράδικο «ανεγκέ-
φαλο» button-mashing, με μία μικρή πινε-
λιά από third-person shooter (λόγω του
παρεμφερούς zoom της κάμερας), ενώ η
εντελώς ανόητη A.I. των εχθρών, που θυ-
μίζει προ δεκαετίας εποχές, συνηγορεί ση-
μαντικά σε αυτή την εντύπωση. Η κατά-
σταση, όμως, σώζεται μόλις αποκτήσετε
την ικανότητα Time Rewind.
Το Time Rewind δεν γυρνά απλά πίσω
το χρόνο για να αποφύγετε το game over
μετά από μία αδέξια κίνηση, όπως συμβαί-
νει, για παράδειγμα, στην περίπτωση του
PoP: Sands of Time. Συγκεκριμένα, με το
πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού και όσο
το κρατάτε πατημένο, ο χρόνος γυρνάει
πίσω σαν παλιά βιντεοκασέτα και αναπα-
ράγει τις τελευταίες κινήσεις της Ayumi,
δημιουργώντας παράλληλα έναν ή και πε-
ρισσότερους κλώνους αυτής. Με αυτό τον
τρόπο είναι εφικτή η επίλυση αρκετών πε-
ριβαλλοντικών γρίφων (π.χ., πώς θα πατή-
σετε ταυτόχρονα δύο διακόπτες για να
ανοίξετε μία πόρτα) και επιπλέον η Ayumi
καθίσταται ικανή εκτέλεσης φονικών
combos ενάντια στους ισχυρότερους αντι-
πάλους και bosses που θα συναντήσετε,
αναπαράγοντας πολλαπλούς κλώνους του
εαυτού της που εκτελούν την ίδια κίνηση.
Στην αρχή ίσως δυσκολευτείτε λίγο να
πιάσετε το νόημα και το πώς ακριβώς θα
πρέπει να χειρίζεστε το Time Rewind,
ιδίως όταν παρουσιαστούν μπροστά σας οι
πρώτοι γρίφοι που απαιτούν κάποιου εί-
δους συγχρονισμό από μέρους σας. Σύντο-
μα όμως θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε
άνετα τις «παραξενιές» της συγκεκριμένης
ability, ενώ είναι ευχής έργον που οι δημι-
ουργοί δεν το παράκαναν με τους γρίφους
«συγχρονισμού» και έτσι ο οποιοσδήποτε
εκνευρισμός αποφεύγεται πριν από τη γέ-
νεσή του.
Μάλιστα, θα λέγαμε ότι έχει γίνει αρκε-
τά καλή δουλειά σχετικά με το σχεδιασμό
των levels, των οποίων η μακροσκελής
διάρκεια θυμίζει λίγο τα πρώτα Tomb
Raider. Αν και το μονοπάτι που πρέπει να
ακολουθήσετε είναι πάντα γραμμικό,
εντούτοις υπάρχει αρκετός χώρος για εξε-
ρεύνηση και μία αξιοπρεπής ελευθερία κι-
νήσεων, ενώ συχνά κάνουν την εμφάνισή
τους μερικές βατές platform προκλήσεις,
που σπάνε τη μονοτονία και εμπλουτί-
ζουν το gameplay του παιχνιδιού. Αξιοση-
μείωτο είναι και το γεγονός ότι το παιχνίδι
σπάνια επαναλαμβάνει τον εαυτό του τό-
σο στα σκηνικά του περιβάλλοντος όσο
και γενικότερα στις προκλήσεις που έχετε
να αντιμετωπίσετε. Θα επισκεφθείτε ζού-
γκλες, σπηλιές, εναέριες πόλεις, ερήμους
και χιονισμένα βουνά, το καθένα με τη δι-
κή του ξεχωριστή προσωπικότητα, ενώ
στο τέλος κάθε level θα πολεμήσετε το
κλασικό boss, που συνήθως χρειάζεται κά-
τι περισσότερο από καλά αντανακλαστικά
και κοπάνημα των πλήκτρων επίθεσης για
να πέσει.
Γενικά όσο προχωράτε στο Blades of
Time και εξοικειώνεστε με το Time Rewind
και τις δυνάμεις της Ayumi, τόσο πιο εν-
διαφέρον γίνεται, αλλά οφείλουμε να πα-
ραδεχτούμε ότι ποτέ δεν κατορθώνει να
φτάσει σε υψηλό επίπεδο ποιότητας. Δυ-
στυχώς, η σχετικά πρωτότυπη και έξυπνη
υλοποίηση της χειραγώγησης του χρόνου
δεν αρκεί, καθώς η έλλειψη ενός αξιοπρε-
πούς σεναρίου, το ρηχό σύστημα μάχης, η
υπό του μηδενός Α.Ι. και κάποια bugs και
glitches της μηχανής γραφικών είναι σοβα-
ρά χτύπηματα «εκ των έσω», που του κο-
στίζουν μία θέση στην πρώτη κατηγορία
του gaming «πρωταθλήματος». Και η προ-
σθήκη του –τύπου horde– multiplayer co-
op mode είναι μάλλον μία περιττή και
άνευ λόγου ύπαρξης πολυτέλεια.
ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ...
...το Blades of Time δύσκολα θα μπορέ-
σει να επιζήσει στον αμείλικτο κόσμο των
ΑΑΑ παιχνιδιών. Άλλωστε, δεν διαθέτει τα
φόντα για κάτι τέτοιο, καθώς ο συμπαθητι-
κός κατά τα άλλα οπτικός τομέας δεν περι-
λαμβάνει κάποιο «wow factor» και βγάζει
μάτι ότι πρόκειται για μία τυπική μεταφορά
από κονσόλα (κοινώς ελάχιστα εκμεταλ-
λεύεται τους πόρους του συστήματος),
ενώ όσον αφορά στα voice-over, αυτά εί-
ναι μάλλον διεκπεραιωτικά και χωρίς ψυχή,
ίσως μάλιστα κάποιες στιγμές να σας
εκνευρίσουν με τη φλυαρία τους. Ευτυχώς
που υπάρχουν ορισμένα μουσικά κομμάτια
που αξίζουν τον κόπο.
Εν κατακλείδι, δεν μπορώ να πω ότι πέ-
ρασα άσχημα τις 10 περίπου ώρες που
χρειάστηκα για να τελειώσω το παιχνίδι και
σε καμία περίπτωση δεν το θεωρώ έναν
κακό τίτλο – εάν είχε προσεχθεί περισσότε-
ρο, ίσως κάναμε λόγο για ένα από τα καλύ-
τερα action των τελευταίων ετών. Η ανε-
πάρκειά του, ωστόσο, σε κρίσιμους, για το
είδος του, τομείς καθιστούν το Blades of
Time μία καλή πρόταση για τους φίλους
των action παιχνιδιών, όταν αυτό βρεθεί
στο καλάθι των προσφορών.
Ποτέ δεν
κατορθώνει να
φτάσει σε υψηλό
επίπεδο ποιότητας.
Φίνα η πρωταγωνίστρια, δεν μπορείτε να πείτε.
«Διαθέτω ΚΑΙ πιστόλι… αμ, πώς!»
71
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
Action
n
Εκδοση:
Gaijin Entertainment Corporation
n
Ανάπτυξη:
Gaijin Entertainment Corporation
n
Διάθεση:
Steam
n
Τιμή:
29,99
n
Ελάχιστες απαιτήσεις:
Intel Pentium 4
2,6GHz ή μεγαλύτερος, 2GB RAM, 256MB GPU με Shader 3.0
n
Multiplayer:
Ναι
n
Επίσημο Web site:
http://www.bladesoftime.com/
n
Επιρροές:
Prince of Persia, Devil May Cry
n
Εναλλακτική πρόταση:
Devil May Cry 4
• Η Time Rewind ability και οι γρίφοι
που ανοίγονται
• Ποικιλία περιβαλλόντων και σχετικά
μεγάλη διάρκεια
• Αρκετά ευχάριστη δράση...
• ...η οποία είναι εξίσου απλοϊκή, με
ρηχό σύστημα μάχης
• Αδιάφορο σενάριο
• Μηδαμινή Α.Ι.