Page 113 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
113
PC Master
ομάδας, εμφάνισης και κράνους, αλλά και
την αύξηση του οφέλους που αποκομίζει
από τη χρήση του boost. Το τελευταίο συ-
ντελείται με δύο τρόπους: είτε με την κατα-
νάλωση ενός power-up υπό μορφή αναψυ-
κτικού, είτε με την επιτυχία της οριζοντίω-
σης της μοτοσικλέτας μας κατά τη διάρκεια
της εναέριας πτήσης μετά από άλμα. Όσο
καλύτερα και πιο οριακά κατά την προσγεί-
ωση εκτελέσουμε την κίνηση, τόσο περισ-
σότερο διαρκεί η επιτάχυνση που αποκτού-
με στη συνέχεια.
Όπως προφανώς έγινε κατανοητό, το
World Tour είναι μία συνεχής διαδικασία
συγκέντρωσης και χρήσης πόντων σε διά-
φορους τομείς. Κι αν τα πρώτα events απο-
δεικνύονται σχετικά εύκολα να τα κερδί-
σουμε, η συνέχεια είναι πολύ δυσκολότε-
ρη και απαιτεί την εφαρμογή όλων όσα
έχουμε μάθει σταδιακά. Φυσικά, αυτό έχει
ως επακόλουθο να χρειαστεί να επαναλά-
βουμε πολλές φορές τους ίδιους αγώνες,
κάτι που από ένα σημείο και έπειτα κατα-
ντάει κουραστικό, ειδικά εάν επιδιώκουμε
να εξαργυρώνουμε τους πόντους μας σε
διάφορες κατηγορίες.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
Από άποψη γραφικών και ήχου το MUD
τα καταφέρνει πολύ ικανοποιητικά. Η πιστή
αναπαράσταση των διαφόρων μοτοσικλε-
τών, των κινήσεων των αναβατών, των αυ-
τοκόλλητων των χορηγών, αλλά και η εύ-
στοχη κίνηση της κάμερας θυμίζουν τηλεο-
πτική κάλυψη και βάζουν απευθείας στο
κλίμα το θιασώτη του πολύ δύσκολου αυ-
τού σπορ, χωρίς να αφήνουν ασυγκίνητο
όποιον έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή
μαζί του. Η ποικιλία του εδάφους, που άλ-
λοτε είναι λασπώδες και άλλοτε ξερό, χω-
ρίς να λείπουν και οι σκληρές πετρώδεις
επιφάνειες, ανταποκρίνεται πλήρως στην
πραγματικότητα. Οι ήχοι των δίχρονων και
τετράχρονων κινητήρων επίσης προσεγγί-
ζουν τους αντίστοιχους πραγματικούς, με
το κερασάκι στην τούρτα να είναι η διαφο-
ροποίηση από μοντέλο σε μοντέλο (συ-
γκρίνετε τον ήχο της Husqvarna και της
Honda και θα καταλάβετε αμέσως τι εν-
νοώ). Τα συνοδευτικά μουσικά κομμάτια
έχουν έντονο το hard rock/metal στοιχείο
και θα καλύψουν τα γούστα των περισσό-
τερων παικτών, αν και προσωπικά μου φά-
νηκαν κουραστικά με την πάροδο της ενα-
σχόλησής μου με τον τίτλο. Έχω επίσης
την αίσθηση ότι η ύπαρξη περιγραφής,
έστω μόνο στα freestyle events, θα πρό-
σθετε πολλούς πόντους στην ηχητική κά-
λυψη του τίτλου. Σίγουρα όμως αυτό που
ξεχωρίζει στο MUD είναι ο χειρισμός. Ξε-
χνώντας τη χρήση πληκτρολογίου και παί-
ζοντας κατά προτίμηση με gamepad, θα
κατανοήσετε τη σημασία που έχει η κίνηση
του σώματος του αναβάτη τόσο την ώρα
που περνά πάνω από σαμαράκια όσο και
κατά την προσγείωση μετά από άλματα,
καθώς ρυθμίζει αντίστοιχα τη διατήρηση
της ταχύτητας και την αποφυγή πτώσης. Τα
δε λούκια που ανοίγουν οι τροχοί στο λα-
σπώδες έδαφος –τα οποία πολύ εύστοχα
διατηρούνται κατά τη διέλευσή μας στον
επόμενο γύρο– παίζουν σαφώς το ρόλο
τους και απαιτούν συνήθεια για τη χάραξη
της σωστής διαδρομής. Στον αντίποδα, ο
ρεαλισμός και τα game physics δεν δίνουν
δυναμικά το «παρών», καθώς δεν γίνεται να
τρέχεις σε λασπώδες έδαφος και η στολή
του αναβάτη να διατηρείται πεντακάθαρη
μέχρι το τέλος του αγώνα! Δεν λείπουν
επίσης ορισμένες εντελώς παράλογες πε-
ριπτώσεις αποφυγής «τούμπας», καθώς και
στιγμιαίες προσγειώσεις πάνω σε άλλον
αναβάτη, μετά από άλμα! Τέλος, αξιοπε-
ρίεργο είναι το ότι δεν τιμωρείται ποτέ η
αντιαθλητική οδήγηση και η όποια σύ-
γκρουση προκαλείται, επίτηδες ή κατά λά-
θος, με άλλον αγωνιζόμενο, περνάει εντε-
λώς στα ψιλά.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
Το MUD αποδείχθηκε καλύτερο από όσο
περίμενα. Ναι μεν στερείται σημαντικών
στοιχείων ρεαλισμού και σαφώς κλίνει
προς το arcade στοιχείο, αλλά διαθέτει
πλήθος χαρακτηριστικών που είναι ικανά
να παρέχουν αρκετές ώρες διασκέδασης
στον παίκτη. Με λίγη προσοχή σε επιμέ-
ρους τομείς στην επόμενη έκδοσή του,
που προφανώς θα μας έρθει του χρόνου,
θα είναι σε θέση να αποτελεί μία πολύ πιο
ολοκληρωμένη πρόταση.
Αυτό που ξεχωρίζει
στο MUD είναι
ο χειρισμός.
Προσέξτε τη στάση του σώματος του αναβάτη.
Η συγκεκριμένη προσγείωση θα είναι οριακή.
Ορισμένες στροφές είναι πολύ εύκολο να σε «πετάξουν» έξω.
80
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
Moto racing game
n
Έκδοση:
Black Bean games
n
Ανάπτυξη:
Milestone
n
Διάθεση:
CD-media
n
Τιμή:
39,99
n
Ελάχιστες απαιτήσεις:
Intel Core 2 Duo 2,4GHz ή αντίστοιχος
AMD Athlon X2, VGA nVidia 8800GT/ATi HD3850 με 256ΜΒ RAM, 2GB RAM, 4GB στο σκληρό δίσκο, O/S Win XP/Vista/7
n
Multiplayer:
Ναι
n
Επίσημο Web site:
http://www.mudthegame.com/
n
Επιρροές:
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα motocross
n
Εναλλακτική πρόταση:
MX vs ATX Reflex
• Προσεγμένος χειρισμός
• Μεταφέρει το κλίμα των ανάλογων
αγώνων
• Ποικιλία από events
• Το ανελέητο κυνήγι πόντων στο
World Tour κάπου κουράζει
• Κάποια στοιχεία του έχρηζαν
μεγαλύτερης προσοχής
• Είναι σαφώς περισσότερο arcade
παρά simulation