Page 114 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
PC Master
114
B
ρισκόμαστε στο 2080, όπου
ένα μεγάλο ποσοστό των πά-
γων της Αρκτικής έχει λιώσει,
με συνέπεια η στάθμη των
ωκεανών να έχει ανέβει σε τέ-
τοιο επίπεδο, που πολλές πό-
λεις χαμηλού υψομέτρου κείτονται πλέον
στα βάθη τους. Οι εναπομείνοντες άνθρω-
ποι, προκειμένου να σωθούν από την κατα-
στροφή που οι ίδιοι προκάλεσαν, έθεσαν
ως επιτακτική ανάγκη την κατασκευή υψη-
λών κτηρίων και σε αυτή την τιτάνια προ-
σπάθεια βοηθοί τους ήταν ρομπότ με εξε-
λιγμένη Α.Ι., δημιουργίες δύο ανταγωνιστι-
κών εταιρειών, της αμερικανικής Bergen
και της ιαπωνικής Amada. Μάλιστα, η εξέ-
λιξη των συγκεκριμένων ρομπότ ήταν τό-
σο μεγάλη, ώστε έφτασαν σε σημείο
να μη διαφέρουν καθόλου από τους
ανθρώπους, τουλάχιστον όσον
αφορά στα εξωτερικά χαρακτη-
ριστικά τους.
Από το φόβο να μη δημι-
ουργηθούν νέα προβλήμα-
τα στη νεόδμητη κοινωνία
των ανθρώπων, θεσπίστη-
καν κάποιο νόμοι που απαγορεύ-
ουν αυστήρα στις δύο εταιρείες
την κατασκευή ανθρωπόμορ-
φων ρομπότ. Μία ωραία μέρα,
όμως, ένα ανθρωπόμορφο ρο-
μπότ (ή Hollow Child όπως ονο-
μάζονται) μπαίνει στα γραφεία
της Bergen και διαμαρτύρεται
έντονα στους ιθύνοντες για την
κατάντια του, χωρίς μάλιστα το ίδιο
να δείχνει ότι γνώριζε μέχρι πρότι-
νος ότι επρόκειτο για μηχανή.
Οι υποψίες για καταπάτηση του
νόμου πέφτουν αυτομάτως στην Amada,
γι’ αυτό μία ομάδα (τι άλλο;) Αμερικανών
και Εγγλέζων marines στέλνεται στην Ια-
πωνία για να συλλάβει τον ιδιοκτήτη της
εταιρείας και να λογοδοτήσει για τις πρά-
ξεις του.
ΔΙΜΟΙΡΙΑ, ΠΡΟΟΟΣΧΗ!
Το Binary Domain χαρακτηρίζει τον εαυ-
τό του ως squad-based third person shoot-
er, με μερικά στοιχεία RPG, αλλά ο χαρα-
κτηρισμός αυτός είναι υπερβολικά φιλόδο-
ξος και οι καινοτομίες που προσπαθεί να
εισαγάγει, δυστυχώς πέφτουν κατευθείαν
στον Καιάδα. Κατ’ αρχάς, ελέγχουμε πάντα
τον πρωταγωνιστή Dan Marshall και σχεδόν
καθ’όλη τη διάρκεια της περιπέτειας έχου-
με μαζί μας έναν ή περισσότερους
marines υπό τις διαταγές μας. Οι διατα-
γές που μπορούμε να τους δώσουμε
είναι τυπικές (Charge, Cover Me
κ.λπ.), αλλά στην πράξη δεν θα
δείτε μεγάλη διαφορά στη συ-
μπεριφορά τους και γενικότερα η
ύπαρξη των συμπολεμιστών σας
είναι, ως επί το πλείστον,
διακοσμητική. Μάλιστα,
οι δημιουργοί του παι-
χνιδιού είχαν τη φαεινή
ιδέα να συμπεριλάβουν ένα Trust
System (τα RPG στοιχεία που λέγα-
με) και ανάλογα με το πόσο σας
«συμπαθούν» οι συμπολεμιστές σας,
αντίστοιχα θα ανταποκρίνονται
στις διαταγές σας. Η υλοποίηση
του Trust System όμως είναι απί-
στευτα απλοϊκή, καθώς η εμπι-
στοσύνη κερδίζεται είτε επιλέ-
γοντας την κατάλληλη (=προ-
φανή) απάντηση στους τακτικότατους δια-
λόγους που πραγματοποιούνται μεταξύ
των συμπολεμιστών σας, είτε πολεμώντας
αποτελεσματικά (κάνοντας headshots,
double kills κ.λπ.).
Το χειρότερο είναι ο ανόητος τρόπος που
μειώνεται αυτή η μπάρα εμπιστοσύνης, κα-
θώς αρκεί να τους πυροβολήσετε κατά λά-
θος κατά τη διάρκεια της μάχης ή να αργή-
σετε να πάτε στο σημείο που σας υπέδει-
ξαν – κοινώς πάει στράφι όλος ο κόπος σας
να κτίσετε μία σχέση εμπιστοσύνης με κά-
ποιο μέλος της ομάδας, απλώς επειδή του
κατέβηκε να χωθεί μπροστά στο όπλο σας
(κάτι που θα σας συμβεί ουκ ολίγες φορές).
Το κερασάκι στην τούρτα στην όλη παρω-
δία της υπόθεσης «squad»; Αν έχετε μικρό-
φωνο, μπορείτε να φωνάζετε σε αυτό για
να δίνετε διαταγές, μόνο που σπάνια λει-
τουργεί σωστά και ύστερα από 10 λεπτά
(ελπίζοντας οι γείτονες να μην έχουν καλέ-
σει την αστυνομία μέχρι τότε) θα νιώσετε
τόσο ηλίθιοι, που θα επιστρέψετε στο πα-
τροπαράδοτο πληκτρολόγιο.
0100011101000111
του Γιώργου «Sephir» Δεμπεγιώτη
Από τα «μαγαζάκια» αυτά αναβαθμίζετε τον εξοπλισμό σας και τον ήρωά
σας.
Τι εννοείς «σου τελείωσε η σως»;
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core i7 920, 6GB RAM, GPU 560Ti
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Πριν από το πρώτο patch το παιχνίδι
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με το
χειρισμό, σε σημείο που να καθίσταται
σχεδόν unplayable! Ευτυχώς, το ζήτημα
διορθώθηκε σχετικά γρήγορα. Συνολικά,
η απόδοση του παιχνιδιού ήταν αναμενό-
μενα καλή.
BINARY DOMAIN