Page 135 - PCM272

Basic HTML Version

135
PC Master
Cyberguy:
Γιατί κυρίως διακατέχονται
από fanboy-σμό;
Admiral:
Γιατί επηρεάζονται σε πολύ με-
γάλο βαθμό από προτιμήσεις, προκατάλη-
ψη, «κολλήματα» κ.λπ.
Cyberguy:
Και hate;
Sephir:
Θεωρείς, δηλαδή, ότι οι τεκμη-
ριωμένες απόψεις χάνονται μέσα στον κυ-
κέωνα των lovers/haters;
Admiral:
Ακριβώς, Γιώργο. Α-κρι-βώς.
Cyberguy:
Συμφωνώ κι εγώ.
Admiral:
Πρέπει να φιλήσεις εκατοντά-
δες άσχημα reviews-βατράχια μέχρι να
βρεις τον έναν… πρίγκιπα που θα γράψει
σωστά την άποψή του.
Cyberguy:
Ένας συντάκτης που θέλει να
τον σέβονται οι αναγνώστες του, κρατάει
ένα επίπεδο ακόμα και αν κάνει review
simulator για οδοκαθαριστές.
Admiral:
Έτσι.
Omen:
Επαγγελματισμός.
Admiral:
Και αυτός είναι ο λόγος που
ένα «επαγγελματικό» review είναι συνήθως
πιο χρήσιμο, γιατί έχει συγκεκριμένα στά-
νταρ που δεσμεύουν το συντάκτη. Αυτά σε
γενικές γραμμές.
Omen:
Πάντως, υπάρχουν και κάποιες κρι-
τικές χρηστών που το βλέπεις, ρε παιδί μου,
αμέσως ότι πρέπει να τις διαβάσεις. Από τη
μορφή του κειμένου, παραγράφους κ.λπ.
Volrath:
Σωστός ο Τάσος, αυτό θα έλεγα
κι εγώ.
Northlander:
Να κάνω μία ερώτηση,
Αλέξανδρε; Πώς μεταφράζεις στα ελληνικά
τη λέξη «review»;
Omen:
Kριτική.
Admiral:
Παρουσίαση, συνήθως.
Omen:
Έστω.
Sephir:
«Ξαναθέα».
Northlander:
Επανόραση. Κριτική, πά-
ντως, δεν είναι.
Admiral:
«Ξαναβλέψιμο».
Volrath:
Το κάψατε.
Sephir:
Είναι και κριτική όμως.
Northlander:
Εγώ περισσότερο θα μετέ-
φραζα τη λέξη «review» ως «επισκόπηση».
Manos426f:
Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε,
εκκινώ. Κατ’ αρχάς, πρέπει να παραδεχτού-
με κάτι: άπαξ και γίνεις reviewer, δεν θα
ξαναγράψεις ποτέ ως απλός gamer.
Volrath:
Συμφωνώ.
Admiral:
Σίγουρα. Το γράφει και στο
συμβόλαιο όπου πουλάς την ψυχή σου.
Sephir:
Ακόμα και όταν πάψεις να γρά-
φεις κάπου, εννοείς.
Manos426f:
Ακριβώς, Γιώργο. Αντιθέτως,
αν είσαι gamer, μπορεί να μη γράψεις ποτέ
ως reviewer.
Northlander:
Ελιτισμός;
Manos426f:
Όχι, φυσικά. Θα ολοκληρώ-
σω το νόημα. Με βάση αυτό, λοιπόν, θα
Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Μάνος
«Manos426f»
Καρκαλέμης
Αναλυτικότατος
ο Μάνος για μία
ακόμη φορά, τον
ενοχλούν οι
ακραίες καταστά-
σεις τόσο στα
user όσο και στα
«επαγγελματικα»
reviews. Δύσκο-
λη η περίληψη
των λεγομένων
του σε λίγες
γραμμές...
Αλέξανδρος
«Αdmiral»
Γκέκας
Με τη γλαφυρό-
τητα που τον δια-
κρίνει, δήλωσε
ότι το 95% των
user reviews δεν
έχουν θέση στον
Ιντερνετόκοσμο.
Αν μπορούσε, θα
τα καταργούσε
κιόλας!
Γιώργος
«Cyberguy»
Γκουτζέλης
Ο Cyberguy δεν
τάχθηκε καθαρά
υπέρ ή κατά κά-
ποιου, αρκεί να
υπάρχει τεκμη-
ριωμένη άποψη.
Ακόμα και όταν
γίνεται review σε
simulation οδο-
καθαριστών.
Τάσος
«Omen»
Κεχαγιάς
O Τάσος τάχθηκε
κυρίως υπέρ των
user reviews,
γιατί στην ουσία
όλοι είμαστε
users και όταν
αγαπάμε το αντι-
κείμενο, ξεπερ-
νάμε κάθε «σο-
βαρό» review!
Παύλος
«Northlander»
Γεράνιος
Guest star ο
Παύλος αυτήν τη
φορά, πέταξε τις
φαρμακερές
ερωτήσεις του
και έφυγε στο
ηλιοβασίλεμα...
Nίκος
«Volrath»
Καλαγκιάς
Η επιστροφή του
Νικόλα σημαδεύ-
τηκε από μία ση-
μαντική παρατή-
ρηση: το review
είναι ΚΑΙ προ-
στασία κατανα-
λωτή! Τα περισ-
σότερα user
reviews σπάνια
λαμβάνουν υπό-
ψη αυτή την πα-
ράμετρο.
Γιώργος
«Sephir»
Δεμπεγιώτης
Στο ίδιο μήκος
κύματος με τον
έτερο Γιώργο,
του είναι αδιάφο-
ρο το αν κάποιο
review προέρχε-
ται από «επαγ-
γελματία» ή απλό
χρήστη. Το κείμε-
νο μετράει μόνο.
Ακόμα και σε ένα forum μπορεί να διαβάσει κανείς reviews-διαμάντια.