Page 20 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
20
ΠΑΛΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ…
Ο ερχομός της άνοιξης έφερε
σπουδαία νέα για τους φίλους
των old-school RPGs παντός εί-
δους, καθώς είχαμε μία σειρά
από καλά νέα για φιλόδοξα
projects. Ξεκινώντας από τα συμ-
βάντα στο Kickstarter, το
Wasteland 2 του Brian Fargo και
της Inxile ολοκλήρωσε την κα-
μπάνια του, συγκεντρώνοντας πά-
νω από τρία εκατομμύρια δολάρια
και εξασφαλίζοντας τη δημιουρ-
γία mod tools και, φυσικά, τη
συμμετοχή του Chris Avellone
στο παιχνίδι! Ένα άλλο turn-
based RPG, το The Banner Saga
της εταιρείας Stoic, χρηματοδο-
τήθηκε με 723.000 δολάρια (ο αρ-
χικός στόχος τους είχε τεθεί στα
100.000), ενώ και το Grim Dawn
της Crate Entertainment φαίνεται
πως θα πιάσει με άνεση το στόχο
των 280.000 δολαρίων. Συν τοις
άλλοις, το Legend of Grimrock
της Almost Human Games κατά-
φερε να ξεπεράσει με τα κέρδη
του πολλαπλές φορές το κόστος
ανάπτυξης μέσα σε μόλις μία
εβδομάδα από την κυκλοφορία
του! Τα βλέπετε, αγαπητοί
publishers;
1.
The WiTCheR 2: ASSASSinS
oF kinGS
2.
FAlloUT: neW VeGAS
3.
The elDeR SCRollS V:
SkYRiM
4.
MASS eFFeCT 3
5.
kinGDoMS oF AMAlUR: The
ReCkoninG
RPGs
TOP 5
RPG NEWS
Η απλή παροχή επιπλέον πρόκλησης σε
ένα game δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυ-
σκολίες. Ο developer, αν είναι «τεμπελά-
κος», αρκεί να έχει προσθέσει κάποια
difficulty levels, τα οποία θα αυξάνουν τα
hit points των εχθρών ή θα μειώνουν την
αποτελεσματικότητα των επιθέσεών μας –
τα προβλήματα αυτής της μεθόδου αναλύ-
θηκαν πρόσφατα στη στήλη «Shooter
Battlefield» από τον Γιώργο Δεμπεγιώτη.
Μία άλλη μέθοδος, την οποία (φαίνεται ότι)
ακολουθεί το Dark Souls, ζητά από τον παί-
κτη να εκτελέσει συγκεκριμένες κινήσεις
και ενέργειες με ελάχιστο περιθώριο λά-
θους, με την ποινή για το λάθος να συνί-
σταται στην επανάληψη μέρους ή ολόκλη-
ρου του επιπέδου. Τέλος, υπάρχει και ο
(άκρως εκνευριστικός) τρίτος δρόμος της
εξόντωσης του παίκτη, με κρυμμένες παγί-
δες ή καταστάσεις που δεν θα μπορούσε να
προβλέψει. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι κα-
ταφέρνουν εντέλει να αυξήσουν τη δυσκο-
λία ενός παιχνιδιού, όμως καμία από αυτές
δεν μπορεί από μόνη της να συμβάλει στη
δημιουργία ενός σκληρού και ταυτόχρονα
ρεαλιστικού κόσμου. Για να επιτευχθεί αυ-
τός ο στόχος, χρειάζονται κυρίως δύο πράγ-
ματα: πρόνοια εκ μέρους του developer και
επέκταση του δυαδικού μοντέλου «επιτυ-
χίας ή αποτυχίας» που κυριαρχεί στη συντρι-
πτική πλειοψηφία των games.
Τα πρώτο σκέλος μπορεί να γίνει πραγμα-
τικότητα εάν ο παίκτης γνωρίζει επακριβώς
τα αίτια της ήττας του, ώστε να αποδέχεται
ότι το σφάλμα ήταν δικό του. Παράδειγμα:
παίζω ένα RPG, βρίσκομαι σε κάποιο χωριό
και ένας γεράκος με ενημερώνει ότι στη γύ-
ρω περιοχή βρίσκεται το Κάστρο Της Αόρα-
της Απειλής, από το οποίο δεν έχει επιστρέ-
ψει ποτέ κανείς. Εγώ είμαι level 1, εξοπλι-
σμένος με ψάθινη armor, μία κατσαρόλα
στο κεφάλι για κράνος και μία σκούπα για
όπλο. Αν αγνοήσω τις προειδοποιήσεις,
μπω στο κάστρο και με ξεσκίσουν, δεν μπο-
ρώ να πω ότι το παιχνίδι είναι άδικο, ούτε
ότι ο developer με ξεγέλασε. Είχα όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες στα χέρια μου,
επέλεξα να τις αγνοήσω, οπότε… καλά να
πάθω! Φυσικά, αρκετοί developers εξαλεί-
φουν αυτό το ενδεχόμενο με τη χρήση
level scaling, αλλά αυτή είναι μία άλλη συ-
ζήτηση. Στο επόμενο τεύχος θα αναλύσου-
με το δεύτερο σκέλος της «δίκαιης δυσκο-
λίας», εξηγώντας γιατί τα παιχνίδια θα πρέ-
πει να μας αφήνουν να αποτυγχάνουμε!
PC
Με τρία εκατομμύρια δολάρια στην τσέπη, η Inxile και ο Brian Fargo
ετοιμάζονται να δημιουργήσουν έναν άξιο διάδοχο για το ιστορικό
Wasteland.
Το Banner Saga κατάφερε να ξεπεράσει τον αρχικό στόχο χρηματοδότη-
σης κατά 600%!
Το Legend of Grimrock γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ακόμη
«δίψα» στο κοινό για ποιοτικά dungeon crawlers.