Page 71 - PCM272

Basic HTML Version

τίτλοι είναι παιχνίδια προσαρμοσμένα σε σύντομες συνεδρίες,
επαναλαμβανόμενες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο χρήστης
Facebook που αποφασίζει να συνδεθεί για ένα μισάωρο, για να
τσεκάρει μηνύματα και φωτογραφίες φίλων και να κάνει πέντε-
έξι «like», μπορεί εύκολα την ίδια στιγ-
μή να φροντίσει τη virtual φάρμα του
ή να παίξει δύο ή τρεις πίστες στο
Bubble Witch.
Το ασύγχρονο υπόδειγμα multiplay-
er, όμως, είναι συμβατό με αυτήν την
κατάσταση. Για παράδειγμα, ένας παί-
κτης του Planetia (το οποίο διαθέτει
ένα διαρκές και ενιαίο σύμπαν) μπορεί
να επιχειρήσει να στήσει τη γαλαξιακή
αυτοκρατορία του ακόμα και αν αφιε-
ρώνει μόνο ελάχιστα τέταρτα της
ώρας κάθε μέρα, μιας και οι κινήσεις
του δεν είναι απόλυτα εξαρτημένες
από τους άλλους παίκτες. Βέβαια,
όσοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο,
θα έχουν φυσικά και καλύτερα αποτελέσματα, αλλά πάντως η
δυνατότητα επιλογής υπάρχει.
Η ενοποιΗσΗ ΤΩν πλΑΤφορμΩν
κΑι Η Ανοδοσ Του browser
Η ασύγχρονη μορφή multiplayer βρίσκει επίσης κάποιους μη
αναμενόμενους συμμάχους χάρη στην επέκταση του Internet.
Στις μέρες μας είναι πλέον ξεκάθαρη η καθολική επικράτηση
του Διαδικτύου στο πεδίο της επικοινωνίας. Δημιουργεί νέες
οδούς εκεί που δεν υπάρχουν και μετασχηματίζει τις παλιές,
ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν το νέο μέσο. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αυτής της τάσης αποτελούν οι smart τηλεο-
ράσεις, οι οποίες διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ο χρήστης
μπορεί πλέον να απολαμβάνει τα ΥouTube βίντεο της αρεσκείας
του απευθείας από την τηλεόρασή του (περιμένω, πάντως, με
αγωνία το πρώτο Logitech ή Razer gaming τηλεκοντρόλ για
Smart TV). Ο διαδικτυακός υπολογιστής, αντί να καταργήσει την
τηλεόραση, σταδιακά την αφομοιώνει. Επιπλέον, η έννοια του
Διαδικτύου αποσυνδέεται από τον προσωπικό υπολογιστή. Πο-
λύ σύντομα σύνδεση στο Διαδίκτυο θα διαθέτουν όλες οι ηλε-
κτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ενός νοικοκυριού, ώστε να
μπορούν να εκμεταλλευτούν το νεότερο λογισμικό, λαμβάνο-
ντας ενημερώσεις και τους τελευταίους drivers (φαντάζομαι,
πάντως, ότι οι τουαλέτες, οι νιπτήρες και τα καζανάκια θα αργή-
σουν λίγο να μπουν στο Internet!).
Και τι είναι αυτό που πηγαίνει πακέτο με το Διαδίκτυο; Πολύ
σωστά, ο browser. Τα browser-based games είναι μεν μαζί μας
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά
πραγματική άνθηση γνωρίζουν τον τε-
λευταίο καιρό. Το περιοδικό έχει ήδη
εντοπίσει και ασχοληθεί με το θέμα –
σας παραπέμπω στο τεύχος 268 («Με-
τατρέποντας τον Chrome σε πλατ-
φόρμα gaming», από τον Γιώργο Δε-
μπεγιώτη). Εδώ θα προχωρήσουμε
αυτήν τη θεματική λίγο παρακάτω.
Κάθε συσκευή, λοιπόν, η οποία προο-
ρίζεται για πλοήγηση στο Ίντερνετ
διαθέτει και browser. Όπως γίνεται
εύκολα αντιληπτό και όπως είχε ξεκά-
θαρα αναφέρει και ο αγαπητός συνά-
δελφος «Sephir», η μετατροπή του
browser σε πλατφόρμα για gaming
έχει την εξής κοσμογονική ιδιότητα: ξεπερνάει αρκετούς από
τους σκοπέλους ασυμβατότητας μεταξύ των διαφόρων λειτουρ-
γικών συστημάτων και αρχιτεκτονικών. Αν κάποιο μηχάνημα έχει
τη δυνατότητα να τρέξει τον Chrome, τότε δεν απέχει και πολύ
από το να μπορεί να τρέξει και τα παιχνίδια του (hardware επι-
τρέποντος). Τα social games, τα οποία ως επί το πλείστον δεν
Δεύτερο joystick για το 2600, από εκεί άρχισαν όλα.
Infinity Blade II: Clashmob. Ασύγχρονη απόπειρα και στο iOS.
Εικόνα από
νετ καφέ το
2028. Μπρρρ...
Στις μέρες μας είναι
πλέον ξεκάθαρη η
καθολική
επικράτηση του
Διαδικτύου στο πεδίο
της επικοινωνίας.