Page 72 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
72
είναι απαιτητικά σε πόρους συστήμα-
τος, θέτουν εδώ υποψηφιότητα για να
είναι το πρώτο genre που θα επωφε-
ληθεί από τη νέα κατάσταση. Άλλω-
στε, μερικά από τα δημοφιλέστερα
τέτοια games ήδη έχουν ενσωματώ-
σει μία κάποια πρωτόλεια μορφή
ασύγχρονης multiplayer αλληλεπί-
δρασης. Για παράδειγμα, στο δημοφι-
λέστατο CastleVille της Zynga κάθε
παίκτης μπορεί να απομακρυνθεί από
το δικό του βασίλειο για να επισκέ-
πτεται αυτά των φίλων του και να
πραγματοποιεί εργασίες εκεί, ακόμα
και αν αυτοί είναι off–line, κερδίζο-
ντας πόρους και για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους.
Προχωράμε προς ένα μέλλον όπου κάθε νοικοκυριό θα έχει
τουλάχιστον μία συσκευή με συνεχή σύνδεση στο Διαδίκτυο,
ικανή για gaming. Φαντάζομαι, πάντως, ότι συσκευές όπως ηλε-
κτρικά ψυγεία και κουζίνες, δεν θα δουν gaming χρήση πολύ
σύντομα. Όμως ποτέ μην λες ποτέ. Φανταστείτε να παίζετε με
το γείτονα σας Battlefield 3, εσείς στο ψυγείο σας (που διαθέτει
κάτω καταψύκτη και είναι ενεργειακής κλάσης Α+ με 7970 σε
crossfire) και αυτός στην ηλεκτρική κουζίνα του (εντοιχιζόμενη,
ανοξείδωτη, με κεραμικές εστίες και CPU i7 3820). Ή να ξεκινά-
τε την ημέρα σας παίζοντας Diablo III
στην καφετιέρα σας.
Γυρνώντας σε πιο ρεαλιστικά χωρά-
φια, μάλλον γίνεται αντιληπτό ότι ο
browser λειτουργεί ως δούρειος ίππος
της επικράτησης του browser gaming
και απειλεί ευθέως τα κεκτημένα
όσων εκμεταλλεύονται κλειστές
πλατφόρμες. Πάντως, αυτό που μας
ενδιαφέρει σε αυτό το άρθρο είναι ότι
σε ένα μέλλον όπου το σύνολο του
πληθυσμού θα έχει πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, αλλά και σε τουλάχιστον
μία συσκευή ικανή για gaming, το
ασύγχρονο πρότυπο έχει την ευκαιρία
να αποτελέσει την κυρίαρχη μορφή multiplayer.
Η ΑσYγχρονΗ εισβολh σΤΑ hArdcore
κΑι single plAYer χΩρAφιΑ
Και φτάνουμε στο ζουμί της υπόθεσης: το πώς, δηλαδή, το
σκηνικό αυτό αναμένεται να επηρεάσει την καθημερινότητα του
PC gamer. H ασύγχρονη μορφή multiplayer, αν και δεν είναι πά-
ντα ορατή, είναι ήδη μέρος του hardcore gaming. Το χαρακτηρι-
στικότερο ίσως παράδειγμα καθαρής ασύγχρονης gaming διαδι-
κασίας μέσα σε έναν κατά τα άλλα συγχρονισμένο κόσμο είναι
η περίπτωση των Auction Houses στα MMO παιχνίδια. Πώς γίνε-
ται αυτό; Έστω ότι έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν στον
ίδιο server, αλλά εντελώς διαφορετικές ώρες. Όταν ο ένας κοι-
μάται, ο άλλος παίζει και το ανάποδο. Δεν συναντιούνται ποτέ.
Παρ’ όλα αυτά, ο ένας αγοράζει συχνά πυκνά τις δημοπρασίες
του άλλου, άρα αλληλεπιδρούν απευθείας. Όχι όμως συγχρονι-
σμένα αλλά ασύγχρονα! Δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένοι
την ίδια στιγμή, δεν χρειάζεται να γνωρίζονται in game, δεν
χρειάζεται να έχουν καν συναντηθεί. Αρκεί να έχουν πρόσβαση
στο ίδιο Auction House. Τη στιγμή που κάποιος από τους δύο
ανεβάζει κάποιο αντικείμενο για δημοπρασία, τραβάει το χαλα-
ρό σκοινί. Την ταλάντωση του σκοινιού ο άλλος την καταλαβαί-
νει απευθείας όταν ρίξει και αυτός μια ματιά με τη σειρά του
στο Auction House. Αν τώρα αγοράσει το αντικείμενο του πρώ-
του παίκτη, τραβάει και αυτός το σκοινί και πάει λέγοντας. Η
Ασύγχρονο φιλικό σουλατσάρισμα στην αυλή σας.
Parking Wars: Μία πρώιμη απόπειρα ασύγχρονου social σχεδιασμού.
Mάλλον γίνεται
αντιληπτό ότι ο
browser λειτουργεί
ως δούρειος ίππος
της επικράτησης του
browser gaming.
Αρχίζει το ματς για την ασύγχρονη κυριαρχία.