Page 87 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
για Barbarian και Dexterity για Demon
Hunter/Monk). Η μεγάλη διαφοροποίηση
έρχεται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να
καθορίσουμε attribute points κάθε φορά
που κάνουμε level up, σε αντίθεση με τα
δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς! Αυτό αρ-
χικά φαίνεται ως μέγιστη απλοποίηση, αλ-
λά όσοι έπαιζαν καιρό D2 θα θυμούνται
ότι το μόνο που κάναμε ήταν να μπουκώ-
νουμε το Vitality, μόλις είχαμε εξασφαλί-
σει το απαραίτητο Strength για να φορέ-
σουμε τον εξοπλισμό μας.
Η άλλη «απλοποίηση» που δέχτηκε το
D3 είναι η κατάργηση των skill trees. Σε
γενικές γραμμές, αυτό που φέρνει η και-
νούργια προσέγγιση στα skills είναι φρε-
σκάδα και πειραματισμός. Και μιλάμε για
πειραματισμό ουσιαστικό, χωρίς να φο-
βόμαστε μη τυχόν σπαταλήσουμε άδικα
κάποιο skill point και αναγκαστούμε να
ξαναφτιάξουμε έναν χαρακτήρα, αφού
μπορούμε να εναλλάσσουμε τα ενεργά
skills μας ανά πάσα στιγμή (μέχρι 6 ενερ-
γά τη φορά). Μεγάλη διαφοροποίηση έρ-
χεται και στα runes. Πλέον τα runes είναι
βελτιώσεις skills και ξεκλειδώνονται αυ-
τόματα κάθε φορά που ανεβαίνουμε
level. Επομένως, μέχρι το level 60 (το
οποίο είναι και το τελικό δυνατό level
για το D3), ξεκλειδώνονται συνεχώς και-
νούργιες βελτιώσεις των ξεκλειδωμένων
skills μας (όλα τα skills έχουν ξεκλειδω-
θεί από το level 30), δίνοντας την αίσθη-
ση της συνεχούς βελτίωσης και τη χαρά
του πιασίματος του καρότου. Σε γενικές
γραμμές, πάντως, οι πιθανοί συνδυασμοί
skills για κάθε χαρακτήρα ξεπερνούν το
ένα δισεκατομμύριο (!), πολύ περισσότε-
ροι επομένως από αυτούς του D2. Χαρι-
στικά μερικοί μπορεί να μην είναι τόσο
βιώσιμοι σε μεγάλα levels, παρ’ όλα αυτά
ο αριθμός εξακολουθεί να είναι πολύ με-
γάλος.
Τέλος, στη διάθεσή μας έχουμε και
τρεις followers (στα μοτίβα των
mercenaries του D2), οι οποίοι μας βοη-
θούν στη solo εμπειρία μας. Αυτοί είναι ο
Templar (melee), Scoundrel (ranged) και
Enchantress (magic user). Και οι τρεις
έχουν μία ενδιαφέρουσα ιστορία από πί-
σω τους και συνομιλούν αρκετά συχνά με
το χαρακτήρα μας, ο οποίος είναι και αυ-
τός ιδιαίτερα ομιλητικός σε αντίθεση με
τα προηγούμενα παιχνίδια. Ειδικά οι ατά-
κες του Scoundrel είναι θανατηφόρες! Πιο
user friendly έχει γίνει και το DPS tab,
παρ’ ότι είναι αναλυτικότατο. Βασικά ό,τι
έχει σχέση με τη ζημιά που κάνουμε, κα-
θώς και με τα resistances, αλλά και το πε-
ριβόητο Magic Find, βρίσκεται σε μία λί-
στα που ανοίγει από το inventory μας. Μι-
λήσαμε για inventory; Βουρ στα αντικεί-
μενα!
SPOILS OF WAR
Το βασικό στοιχείο της σειράς είναι ότι
το παιχνίδι πρέπει να είναι μία loot pin~ata.
Τα απλά μας αντικείμενα έχουν χρώμα
άσπρο, ενώ μετά ακολουθούν τα μπλε (2-
3 attributes), τα κίτρινα – rare (3-5
attributes), τα πορτοκαλί – legendary
(fixed attributes) και τα πράσινα αντικεί-
μενα, που είναι τα set items. Μεγάλη ποι-
κιλία έχουν και τα affixes, από τα
adventurer (+exp gained) έως και τα
leech (+life per hit). Πηγές όλων αυτών
των αντικειμένων είναι δύο. Είτε σκοτώ-
νουμε τα γνωστά μας τέρατα και καρπω-
νόμαστε τα αγαθά των κόπων του δείκτη
μας, είτε ανεβάζουμε τους Artisans που
μας τα κατασκευάζουν.
Οι Artisans είναι δύο ειδών: ο Black-
smith (ειδικεύεται στην κατασκευή πάσης
φύσεως όπλου και πανοπλίας) και ο Jew-
eler (ενώνει τα gems μας, όπως έκανε και
το Horadric Cube – ενώ μπορεί να βγάλει
έναντι αντιτίμου τα gems άθικτα από κά-
ποιο αντικείμενο). Ο Blacksmith χρειάζε-
ται υλικά για να κατασκευάσει αντικείμε-
να τα οποία προμηθευόμαστε «σπάζο-
ντας» άχρηστα για εμάς μαγικά αντικείμε-
να. Επίσης, και οι δύο έχουν τη δυνατότη-
τα να μάθουν συνταγές (πέφτουν από τέ-
ρατα), ώστε να φτιάξουν πολύ ανώτερο
εξοπλισμό. Μπορούμε να τους φτάσουμε
μέχρι level 10, με μεγάλες απαιτήσεις σε
gold, αλλά αξίζει τον κόπο!
Επιπλέον customization μπορεί να επι-
τευχθεί με τη χρήση βαφών πάνω στον
εξοπλισμό μας, προσδίδοντάς του μία μο-
87
PC Master
Ποιος είπε πως οι necromancers δεν είναι στο παιχνίδι;
Οπτικά τα spells είναι πανέμορφα!
Η βασική κριτική έχει γίνει, οπότε θα συνο-
ψίσω λίγο γρήγορα τα δικά μου «πλεονε-
κτήματα» και «μειονεκτήματα».
Σίγουρα το παιχνίδι είναι Diablo, οπτικά και
ακουστικά, ενώ το λούστρο της Blizzard εί-
ναι εμφανές και τα production values ανυ-
πέρβλητα. Σφιχτό, πλούσιο και δεμένο
gameplay, με λιγότερες αχανείς περιοχές,
όμορφη και απλή ιστορία. Το αναβαθμισμέ-
νο σύστημα των followers εξαιρετικό (οι
Artisans δυστυχώς απλοποιηθήκαν αρκε-
τά), τα random encounters υπέροχα, οι
κλάσεις και τα abilities άψογα, αν και είδα
περισσότερο τον Wizard. Όμορφες πινε-
λιές τα Bosses που χρειάζονται κάποιες
tactics.
Μεγάλο αγκάθι, φυσικά, το «Always On-
line», ένα θέμα που απασχολεί πολύ κό-
σμο. Προσωπικά, δεν με εμπόδισε τόσο
πολύ: μέσα σε 40 ώρες είχα μόνο ένα
disconnect από κάποιο «λόξυγκα» της
γραμμής μου... αλλά δεν θα έπρεπε να έχω
ούτε καν αυτό. Θα προτιμούσα ένα off–line
σύστημα που θα έκανε ένα synch μία φορά
ανά κάποιο διάστημα για να ενημερώσει το
on–line profile μου με την εξέλιξη,
achievements κ.λπ. Επίσης, το σύστημα
του Identify, όπως είναι τώρα, απλά δεν
έχει νόημα. Δεν βρίσκω τον λόγο να υπάρ-
χει καν κάποιο αντικείμενο με άγνωστες
ικανότητες, όταν απλά πατάς ένα δεξί κλικ.
Μέχρι τώρα είχε νόημα γιατί υπήρχε ο
«μπελάς» με τα scrolls και, τέλος πάντων,
ήταν μέρος της διαδικασίας το «συμμάζεμα
inventory» και «μπρος–πίσω» στην πόλη.
Θα ήθελα επίσης κάποια templates για
γρήγορες εναλλαγές σε έτοιμα «σετάκια»
από Skills και από ρουχισμό, ενώ πολύ θα
ήθελα να υπάρχουν 1-2 ακόμα Skill Slots.
Όπως είναι τώρα, έχουμε 2 ενεργά και 4
στα πλήκτρα – μου φαίνονται πολύ περιορι-
σμένα και «χάνονται» κάποια πολύ όμορφα
spells. Αναγνωρίζω τη σωστή απόφαση για
περιορισμό των Skill Slots, αλλά νομίζω ότι
παραέγινε κόψιμο. Τέλος, θα ήθελα το βα-
σικό Quest Line να διαρκεί λίγο ακόμα. Φυ-
σικά, υπάρχει πολύ πλούσιο περιεχόμενο
και θα ασχολούμαστε για πολύ καιρό με
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, με
multiplayer και με το πολύ χορταστικό
achievement system, αλλά ένα 20% παρα-
πάνω στη βασική ιστορία θα το ήθελα. Συ-
νολικά, είναι παιχνίδι που περίμενα προσω-
πικά πολλά χρόνια και φυσικά είμαι ενθου-
σιασμένος, αλλά δεν αγγίζει το «τέλειο»
ακόμα (μην ξεχνάμε ότι η μορφή του παι-
χνιδιού αυτήν τη στιγμή δεν είναι στο
100%).
Χρήστος «Kuv» Κουβόπουλος
(Βαθμολογία: 93%)
ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗ