Page 94 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
και πάνω στον πανικό της μάχης, όπου
θα τρέχετε να γλιτώσετε το τομάρι σας,
να πατήσετε το «μπροστά» σε κάποια κο-
λόνα και...η συνέχεια ακατάλληλη για
ανηλίκους. Ακόμη και όταν όλα γίνουν
σωστά και όντως κατορθώσετε να καλυ-
φθείτε όπως επιθυμείτε, δεν είστε αρκε-
τά ασφαλής και συνεχίζετε να δέχεστε
πυρά ακόμη και αν ξεμυτίσετε ελάχιστα
από την κρυψώνα σας.
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ο
τρόπος ανάκτησης αντικειμένων από το
έδαφος. Για κάποιο λόγο θα πρέπει να εί-
στε τοποθετημένοι σε συγκεκριμένα ση-
μεία για να ανάψει η σχετική ένδειξη,
μάλιστα ίσως χρειαστεί να κάνετε βόλτες
(!) γύρω από αυτά μέχρι να δεήσει να εμ-
φανιστεί, κάτι που σε ένα παιχνίδι έντα-
σης όπως αυτό, μπορεί να αποβεί μοι-
ραίο. Σκεφθείτε να έχετε απομείνει με
ελάχιστη ενέργεια, να πρέπει να πάρετε
το healing herb για να σωθείτε από τον
τελευταίο εχθρό που σας κυνηγά προκει-
μένου να περάσετε αυτό το δύστροπο
σημείο που σας παιδεύει για ώρα και να
χάνετε επειδή δεν εντοπίσατε το σωστό
(κατά την άποψη του παιχνιδιού) σημείο
για να εμφανιστεί η ένδειξη «Pick Up
Green Herb». Δεν χρειάζεται να σας πω
πώς θα νιώσετε εκείνη τη στιγμή.
Νομίζετε πως τελειώσαμε; Πού να δεί-
τε την Α.Ι. των συντρόφων σας. Είτε τους
έχετε μαζί σας είτε όχι, είναι ένα και το
αυτό. Συχνά σημαδεύουν αλλού γι’ αλ-
λού, σπάνια σας ακολουθούν ή πολε-
μούν όπως πρέπει, συνήθως προχωρούν
μόνοι τους στο επόμενο checkpoint ή
μένουν πίσω επειδή δεν ενεργοποιήσατε
το σχετικό triggered event. Το να σας
θεραπεύσουν ή να δώσουν στοιχειώδη
σημασία στην κατάστασή σας (αν έχετε
μολυνθεί, π.χ., από κάποιο ζόμπι και πρέ-
πει να σας δώσουν το αντίδοτο) ούτε λό-
γος. Τις ελάχιστες φορές που θα αποφα-
σίσουν να σας βοηθήσουν είτε θα είναι
εντελώς συμπτωματικό είτε θα σας θε-
ραπεύσουν ενώ έχετε τα 3/4 της ενέρ-
γειάς σας γεμάτα. Αφήστε δε που πέ-
φτουν μόνοι τους σε φωτιές ή σε παγί-
δες, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται και
να χρειάζεται να τρέχετε να τους κάνετε
revive. Γενικότερα αν αποφασίσετε να
παίξετε μόνοι σας την campaign, προε-
τοιμαστείτε για μεγάλους εκνευρισμούς
από τη «φυτική» Α.Ι. των συντρόφων σας,
ιδίως όταν σκεφθείτε ότι υπάρχουν αρ-
κετά σημεία που ο χώρος κατακλύζεται
από ζόμπι και στρατιώτες και απαιτείται
άψογη συνεργασία για την επιβίωση.
Στην περίπτωση που παίξετε παρέα με
τρεις φίλους σας, η εμπειρία βελτιώνεται
κάπως μόνο και μόνο επειδή ο υπολογι-
στής... δεν χρειάζεται να ελέγχει κανέ-
ναν! Τα λάθη όμως συνεχίζουν να υφί-
στανται στην Α.Ι. των εχθρών σας. Τα ζό-
μπι είναι... ζόμπι, οπότε δικαιολογούνται
όπως και αν συμπεριφερθούν. Οι πιο
«έξυπνοι» εχθροί όμως (τέρατα όπως
Lurker, Nemesis κ.λπ.) δεν δείχνουν κά-
ποια εμφανή βελτίωση και κινούνται
άτακτα στο χώρο με εντελώς ανισόρρο-
πη συμπεριφορά – είτε θα αγναντεύουν
το πέλαγος είτε δεν θα σας αφήνουν σε
χλωρό κλαρί. Ενδιάμεση κατάσταση δεν
υπάρχει. Στα ίδια χάλια βρίσκονται και οι
αντίπαλοι στρατιώτες, οι οποίοι ή θα σας
πετυχαίνουν με ακρίβεια χιλιοστού ακό-
μη και όταν καλύπτεστε ή δεν θα παίρ-
νουν χαμπάρι ότι τους πλησιάζετε σε
απόσταση ενός μέτρου.
Μέσα σε όλα αυτά συνυπολογίστε την
πολύ μικρή διάρκεια της campaign (μό-
λις τέσσερις με πέντε ώρες το πολύ), τα
πολλά glitches (κολλήματα συντρόφων
και εχθρών στους τοίχους, respawn των
ζόμπι στο... κενό κ.λπ.), τη μη πειστική
αίσθηση των όπλων, τα βαρετά
objectives και την επανάληψη των ίδιων
μοντέλων εχθρών και αντιλαμβάνεστε
ότι έχουμε να κάνουμε ένα ημιτελές, σε
όλους τους τομείς, προϊόν. Ακόμα και
στη δίμηνη καθυστέρηση που μεσολάβη-
σε από την έκδοση για τις κονσόλες, οι
ιθύνοντες δεν έκαναν τον κόπο να διορ-
θώσουν τα κακώς κείμενα που οι περισ-
σότεροι παίκτες και reviewers είχαν επι-
σημάνει, και περιορίστηκαν σε ένα μέ-
τριο και «εύκολο» port. Μήπως η μοναδι-
κή σανίδα σωτηρίας βρίσκεται στο
multiplayer;
MULTIPLAYER, ΣΩΣΕ ΜΕ!
Το multiplayer περιλαμβάνει τέσσερα
modes με βασικό μέλημα το ομαδικό
παιχνίδι έως και οκτώ παικτών, οι οποίοι
χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κατ’ αρχάς,
υπάρχει το κλασικό Team Deathmatch,
όπου οι δύο ομάδες αλληλοσκοτώνονται
μέχρι τελικής πτώσης, ενώ στις αρένες
συμμετέχουν ως guest stars και τα ζό-
μπι, τα οποία δίνουν επιπλέον πόντους
αν τα πυροβολήσετε, αλλά η ύπαρξή
τους και μόνο δυσκολεύει αρκετά τα
πράγματα και αποδιοργανώνει τους παί-
κτες. Στη συνέχεια, θα βρείτε μία παραλ-
λαγή του Capture the Flag, όπου αντί
για σημαία κουβαλάτε έναν ιό (παγκό-
PC Master
94
Καλά, μη θυμώνεις, μία μικρή εστία φωτιάς εί-
ναι.
Δείγμα της προχειρότητας του παιχνιδιού: ο
αντίπαλος σημαδεύει αλλού και οι σφαίρες του
χτυπάνε εμάς!
Μία εικόνα που θα βλέπετε αρκετά συχνά...