Page 141 - PC Master τ. 284

141
PC Master
τη διαπίστωση, απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η ύπαρξη ενδιαφέροντος για το
εκάστοτε αντικείμενο. Ιδού λοιπόν μία
«
άσκηση για το σπίτι»: ανοίξτε μια μηχανή
αναζήτησης και πατήστε τρία ενδιαφέρο-
ντά σας. Με μία προϋπόθεση όμως: απα-
γορεύεται να χρησιμοποιήσετε τους
όρους «ειδήσεις», «καιρός», «πρόγραμμα
τηλεόρασης», «στοίχημα» και «gossip» ή
συνώνυμα αυτών. Αν συναντήσετε δυσκο-
λία και κολλήσετε, αυτό θα οφείλεται
αποκλειστικά σε εσάς και όχι σε έλλειψη
περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Κλείστε το
PC και μην καταφύγετε σε κάποια από τις
λιγότερο ποιοτικές και «χασομέρικες» επι-
λογές σας, σαν κι αυτές που αναφέραμε
παραπάνω. Κάντε οτιδήποτε άλλο. Όταν
ξαναμπείτε στο Ίντερνετ, νέες ιδέες και
πνευματικές αφετηρίες για αναζήτηση θα
έχουν δημιουργηθεί και νέοι διαδικτυακοί
δρόμοι θα έχουν ανοιχτεί. Φυσικά, αποτε-
λεί αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός το
να αρκείται στην πολύ βασική χρήση του
Διαδικτύου, με «έτοιμη τροφή» και ελάχι-
στες διανοητικές απαιτήσεις. Πιθανότατα,
παρόμοια εικόνα θα παρουσιάζει και η
υπόλοιπη ζωή του, οπότε ας μην ελεεινο-
λογεί ότι το Ίντερνετ δεν έχει πολλά να
του προσφέρει ή ότι δεν υπάρχουν αξιό-
λογα sites να επισκεφτεί, πέρα από τα πο-
λύ γνωστά.
Αρκετά όμως με τη θεωρητικολογία, εί-
ναι η ώρα για κάτι πολύ πρακτικό. Ένα
από τα καλύτερα παραδείγματα ουσιαστι-
κής (και μάλιστα οικονομικά επωφελούς)
χρήσης του Διαδικτύου που γνωρίζω είναι
ένας τύπος ονόματι Elliott Hulse (αναζη-
τήστε τον στο YouΤube και με ευχαριστεί-
τε αργότερα). O φίλτατος Elliott έχει πά-
θος με τη γυμναστική, χωρίς να διαθέτει
κάποια ακαδημαϊκά πιστοποιημένη γνώση
επί του αντικειμένου. Εδώ και χρόνια ανε-
βάζει με μανία βίντεο με συμβουλές δια-
τροφής και μεθόδους γυμναστικής, δοκι-
μάζοντας και μαθαίνοντας συνεχώς νέα
πράγματα στον αγώνα του για συνεχή εν-
δυνάμωση και μεταδίδοντας τη γνώση και
τις εμπειρίες του. Έτσι, από υπερχρεωμέ-
νος άνεργος με παιδιά, είναι πλέον ένας
αξιοσέβαστος διαδικτυακός «γκουρού» της
άθλησης και της υγιεινής ζωής, που κερ-
δίζει τα προς το ζην μέσω των διαφημίσε-
ων/ομιλιών/ηλεκτρονικών βιβλίων του.
Ορίστε λοιπόν, ένα παράδειγμα προς μί-
μηση και ένα «πεδίο δόξης λαμπρόν»: εί-
στε πολύ καλός πάνω σε κάτι ενδιαφέ-
ρον, ό,τι κι αν είναι αυτό; Έχετε κάτι ιδιαί-
τερο να προσφέρετε στους γύρω σας;
Στηθείτε μπροστά στο κινητό σας και αρχί-
στε να το αναπτύσσετε, μοιράζοντας
απλόχερα την αγάπη σας προς αυτό.
Έπειτα, ανεβάστε το βίντεο για να το
δουν όλοι. Ακόμα κι αν δεν πετύχετε την
αναγνώριση και την επιτυχία του Elliott,
θα έχετε αξιοποιήσει πολύ πιο δημιουργι-
κά το διαδικτυακό χρόνο σας και θα έχετε
εμπλουτίσει το περιεχόμενο του Διαδικτύ-
ου με κάτι αξιόλογο, ενθαρρύνοντας και
άλλους ανθρώπους να πράξουν το ίδιο.
Σίγουρα θα είναι πολύ πιο εποικοδομητικό
από το να συνεισφέρετε θεάσεις στα εκα-
τομμύρια views κάποιας gangman
style/harlem shake μπούρδας. Δεν συμ-
φωνείτε;
Για πάμε όλοι μαζί, λοιπόν, να κάνουμε
μία συνειδητή στροφή στην ποιότητα. Ας
διευρύνουμε λίγο τα ενδιαφέροντά μας,
τις ανησυχίες, τους ορίζοντές μας και ας
ανακαλύψουμε νέα διαδικτυακά μονοπά-
τια με ποιοτικό περιεχόμενο, πέρα από τα
πεπατημένα και τις διάφορες εμπορικές
ανοησίες που μας σερβίρονται εκεί. Ας
ανοίξουμε ένα προσωπικό μπλογκάκι και
ας το περιποιούμαστε στοργικά. Ας συμ-
μετέχουμε και σε κανένα forum, κάνο-
ντας προσεγμένες και τεκμηριωμένες δη-
μοσιεύσεις, και ας μην αρκούμαστε μόνο
σε πρόχειρα σχόλια και «τιτιβίσματα». Ας
αντισταθούμε και ας μην επιβραβεύουμε
συνδέσμους που, ενώ ξέρουμε ότι είναι
ανούσιοι, εντούτοις πατάμε επάνω τους
μόνο και μόνο επειδή είναι «διακοσμημέ-
νοι» με πιασάρικες εικόνες. Το μόνο που
καταφέρνουμε είναι να βομβαρδιστούμε
στη συνέχεια με περισσότερους από δαύ-
τους.
Όσο ανεβάζουμε το επίπεδο της χρή-
σης του Διαδικτύου και προσέχουμε τι
«
καταναλώνουμε», τόσο καλύτερο περιε-
χόμενο διεκδικούμε και τόσο περισσότερο
ανυψώνουμε ποιοτικά το Internet.
PC
Jimmy Wales:
«
Βοηθάμε το
Διαδίκτυο να μην
είναι βλακεία».
Ας διευρύνουμε λίγο τα
ενδιαφέροντά μας, τις ανησυχίες,
τους ορίζοντές μας και ας
ανακαλύψουμε νέα διαδικτυακά
μονοπάτια με ποιοτικό περιεχόμενο,
πέρα από τα πεπατημένα και τις διάφορες
εμπορικές ανοησίες που μας σερβίρονται εκεί.