Page 19 - PC Master τ. 284

T
ο «σίριαλ» του Command and
Conquer καλά κρατεί! Η πλέον ιστο-
ρική σειρά τίτλων RTS ξεκίνησε στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 (βάζω μέσα
και το Dune 2) και μετά από μία εξαιρετική
πολυετή πορεία, με κατάληξη που θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί από σχετικά μέ-
τρια προς καλή (Red Alert 3) έως ξερά…
κακή (C&C 4), προορίζεται για reboot, το
οποίο θα ανανεώνει και παράλληλα επι-
στρέφει στις ρίζες του τη σειρά.
Ο επερχόμενος τίτλος αρχικά προοριζό-
ταν να αποτελέσει το διάδοχο του έξοχου
Generals, αλλά το Generals 2, απ’ ό,τι φαί-
νεται, δεν θα υλοποιηθεί (τουλάχιστον με
αυτή την ονομασία) ποτέ. Η Victory Games,
που ανέλαβε τα ηνία μετά τα «σαράντα κύ-
ματα» που πέρασε το C&C τα τελευταία
χρόνια, έχει γνωστοποιήσει ότι το επόμενο
παιχνίδι θα αποτελεί free to play τίτλο. Από
εκεί και πέρα, τώρα, δεν θα είναι browser-
based (όπως το Tiberium Alliances) ή κά-
ποια social/Facebook «χαζοχαρουμενιά»
(
πάλι καλά), αλλά με full standalone client.
Το παιχνίδι θα είναι powered by Frostbite 2
(
Battlefield 3) και επί της παρούσης δεν
υπάρχουν σχέδια για single player, τουλάχι-
στον στο ξεκίνημα. Αυτή τη στιγμή η εται-
ρεία βρίσκεται στο στάδιο επιλογής χρη-
στών για closed beta (ελπίζω κάποια στιγμή
να καταφέρω να σας δώσω ανταπόκριση
από την πρώτη γραμμή).
Πλέον μπορεί να βρει κανείς στο Ίντερ-
νετ το πρώτο dev diary, στο οποίο οι δημι-
ουργοί δίνουν μία γεύση για το τι ακριβώς
να περιμένουμε από το «υπό επανεκκίνη-
ση» Command and Conquer. Οπτικά δεν το
συζητάμε, το παιχνίδι μοιάζει κουκλί. Οι συ-
ντελεστές του δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στο ότι ο αγώνας τους αφορά μία «επιστρο-
φή στις ρίζες» του Command and Conquer:
Generals, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν το
φιάσκο του Command and Conquer 4, με
χαρακτηριστικό σχόλιο: «We need to, kind
of, wash the stain of C&C 4 away». Όσον
αφορά στην υπόθεση της «διαδοχής», αν
και έχει διευκρινιστεί ότι δεν θα πρόκειται
για «Generals 2», ο νέος τίτλος ουσιαστικά
θα είναι όντως το «Generals 2» όσον αφορά
στον τρόπο λειτουργίας του και τον κόσμο
του (generals με
διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά και
player powers
στον «πυρήνα»
του παιχνιδιού).
Οφείλω να ομο-
λογήσω ότι οι τύ-
ποι τα λένε πολύ
καλά και δημιουρ-
γούν ένα αίσθη-
μα αισιοδοξίας:
χτίσιμο βάσης
που δεν μοιάζει
αγγαρεία, «εύκολη»/αυτόματη συλλογή
πόρων και φρενήρης δράση στο πεδίο μά-
χης είναι τα βασικά στοιχεία που μας έκα-
ναν να αγαπήσουμε το Command and
Conquer. Ωστόσο, με κίνδυνο να ακουστώ
γκρινιάρης/υπερσυντηρητικός, θα πω ότι
τα προβλήματα για το C&C ξεκίνησαν όταν
άρχισε να νοθεύεται η «συνταγή» του με
νεωτεριστικά στοιχεία, τα οποία εισάγο-
νταν από τίτλους της «σχολής» του
Starcraft/ Warcraft. Τόσο το Generals όσο
και το C&C 3 ήταν έξοχα παιχνίδια από κά-
θε πλευρά, ωστόσο το «κυνήγι» του μέλλο-
ντος δημιούργησε μία απόκλιση από την
αρχική φόρμουλα, η οποία αποκορυφώθη-
κε στο ρεζίλι (γιατί ρεζίλι ήταν – και το λέω
ως Conquerάκιας από το Dune 2 ακόμα)
του C&C 4. Κανείς δεν διαφωνεί με το ότι
μία σειρά πρέπει να ανανεώνεται και να
εξελίσσεται, αλλά όχι σε βάρος των στοι-
χείων που την έκαναν επιτυχημένη εξαρ-
χής. Όταν παίζω C&C, θέλω να παίζω C&C,
όχι κάτι «starcraftοειδές» ή
«
experimental/progressive» και δε συμμα-
ζεύεται. Είναι σαν τη μουσική ένα πράγμα.
Μπορεί να σου αρέσουν οι Dream Theater
ή οι Queensryche, αλλά αν πας να ακού-
σεις Motorhead ή Manowar, θα συφιλια-
στείς εάν σου σκάσουν οι πρώτοι, πώς να
το κάνουμε…
Εν πάση περιπτώσει, οι οιωνοί αυτή τη
στιγμή φαίνονται καλοί, από τη στιγμή που
οι συντελεστές στο πρώτο dev diary πα-
ρουσιάζονται… φονταμενταλιστές στο θέ-
μα! Άντε να δούμε, λοιπόν.
PC
19
PC Master
του Κώστα «Archanger» Μαυραγάνη
«
WE NEED TO WASH THE
STAIN OF C&C 4 AWAY»
«
Sorry για το C&C 4, δικό μας λάθος!»