Page 132 - PC Master τ. 286

K
ατ’ αρχάς, έχετε φυσικά τη στορ-
γική καθοδήγηση του «PC Master».
Έπειτα, υπάρχει μια ιδιαίτερα
δραστήρια και φιλότιμη κοινότη-
τα του Adventure Game Studio,
πάντα πρόθυμη να απαντήσει σε οποιαδή-
ποτε απορία, αρκεί να γίνετε μέλος στο
forum της στη διεύθυνση
adventuregamestudio.co.uk/forums. Τέ-
λος, δεν είναι πάντα απαραίτητο να εφευ-
ρίσκετε τον τροχό από την αρχή. Είναι πο-
λύ πιθανό κάποια λειτουργία που έχετε
σκοπό να δημιουργήσετε να έχει γίνει ήδη
πράξη στο παρελθόν από κάποιον άλλο
προγραμματιστή και να είναι ελεύθερα
διαθέσιμη για χρήση.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιος δικτυα-
κός τόπος ο οποίος να συγκεντρώνει όλα
τα resources που έχουν διατεθεί κατά και-
ρούς για το AGS, χωρισμένα και κατηγο-
ριοποιημένα σε ενότητες όπως θα επιθυ-
μούσαμε, κυρίως επειδή η συνεχής του
ανανέωση καθιστά πολλά από αυτά άχρη-
στα για τις νέες εκδόσεις. Παρ’ όλα αυτά,
το Modules & Plugins τμήμα του forum
έχει αναρίθμητα καλούδια που μπορεί να
σας φανούν χρήσιμα. Εκτός από αυτό, θα
βρείτε αρκετά templates, modules, fonts
και άλλους θησαυρούς στη διεύθυνση
es. Το αστείο όνομα του URL που πιθανόν
να σας κάνει να απορείτε, οφείλεται σε
ένα πολύ παλιό inside joke της κοινότη-
τας, σύμφωνα με το οποίο τα αρχικά AGS
υποτίθεται πως σήμαιναν American Girl
Scouts. Αυτό το μήνα θα δούμε πώς εισά-
γουμε στο παιχνίδι μας scripts που έχουν
δημιουργήσει άλλοι.
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ NEO MODULE
Τα modules είναι ανεξάρτητα και αυτο-
τελή τμήματα κώδικα, τα οποία μπορούν
να μεταφερθούν ξεχωριστά από το υπό-
λοιπο script ενός προγράμματος ώστε να
χρησιμοποιηθούν και σε άλλα παιχνίδια.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ως προς το στόχο
που μπορεί να επιτελεί ένα module: μπο-
ρεί να είναι ένα ολόκληρο user interface,
ένα GUI για save/load, μία καινούργια συ-
νάρτηση ή οτιδήποτε μπορείτε να φαντα-
στείτε. Τα πιο πολύπλοκα από αυτά εμπε-
ριέχουν ακόμα και demo game ώστε να
περιγράψουν καλύτερα τις λειτουργίες
στο χρήστη. Πρέπει να τονίσουμε πως εί-
ναι λάθος να παρασυρθείτε και να αρχίσε-
τε να κατεβάζετε οτιδήποτε τμήματα κώ-
δικα βρίσκετε μπροστά σας, μόνο και μό-
νο επειδή είναι έτοιμα και θα σας απαλλά-
ξουν από τη δουλειά. Κάθε module έχει
δημιουργηθεί για να επιτελεί ένα πολύ συ-
γκεκριμένο σκοπό και δεν είναι σίγουρο
ότι ταιριάζει σε κάθε παιχνίδι. Αν κάνετε
import πολλά και παράταιρα modules, μό-
νο και μόνο επειδή σας φαίνονται καλές
ιδέες, κινδυνεύετε να καταλήξετε με ένα
ανόμοιο παιχνίδι. Ο κανόνας είναι ότι πρώ-
τα αποφασίζουμε τι feature θέλουμε και
μετά, αν δούμε ότι απαιτεί πάρα πολλή
δουλειά, εξετάζουμε αν υπάρχει έτοιμο
module που να το πραγματοποιεί. Επίσης,
όταν το module αφορά σε GUI σε ή γενικά
εμπεριέχει γραφικά, πρέπει να συνυπολο-
γίσουμε ότι μπορεί να έχει φτιαχτεί για
adventure διαφορετικής ανάλυσης από το
Έχετε λοιπόν ξεκινήσει να δουλεύετε, με την ελπίδα να δημιουργήσετε ένα ποιοτικό
adventure game. Αν είστε μαζί μας από το ξεκίνημα της στήλης και έχετε ακολουθήσει ένα
ένα τα βήματα που περιγράψαμε, θα έχετε διαπιστώσει πως αυτό που αρχικά σας φαινόταν
βουνό έχει αρχίσει να αποκτά δομή, συνοχή και (θέλω να πιστεύω) σχέδιο. Το σημαντικό
είναι να θυμάστε πως σ’ αυτή σας την προσπάθεια δεν είστε μόνοι.
Του Άλκη Πολυράκη
ΦτιΑξτε το δικο σΑσ adventure
Με το aGS
Τοποθετήστε την KeyboardMovement κάπου μέσα στη game_start().