Page 16 - PC Master τ. 286

PC Master
16
T
α adventure games δεν αποτε-
λούσαν πάντα την εναλλακτική
πρόταση της ψηφιακής ψυχαγω-
γίας. Αντιθέτως, υπήρξε μια μα-
κροχρόνια περίοδος κατά την
οποία κάθε gamer που σεβόταν
τον εαυτό του όφειλε να έχει στη συλλογή
του έστω μερικούς τίτλους του είδους,
ώστε να είναι βέβαιος πως δεν θα τεθεί στο
περιθώριο των συζητήσεων μεταξύ των
ομοϊδεατών του. Από τα μέσα της δεκαε-
τίας του ’80 και για τουλάχιστον 10 χρόνια,
τα adventures κατείχαν τη μερίδα του λέο-
ντος στις προτιμήσεις του αγοραστικού κοι-
νού στις οθόνες των υπολογιστών. Αναφε-
ρόμαστε στην περίοδο κατά την οποία με-
σουρανούσαν εταιρείες όπως η Sierra On-
Line, η LucasArts, η Legend και άλλες, οι
οποίες διαμόρφωσαν εν πολλοίς τα πλαίσια
μέσα στα οποία κινήθηκε το genre στα χρό-
νια που ακολούθησαν. Αν και μπορούμε να
υποθέσουμε αρκετά αίτια που οδήγησαν σε
αυτό το φαινόμενο, το σίγουρο είναι πως
το κυριότερο όλων ήταν η πολύ υψηλή
ποιότητα των παιχνιδιών της περιόδου. Η
κατακόρυφη πτώση αυτής ακριβώς της ποι-
ότητας, με την εμπορική αποτυχία των
FMVs, την άτακτη συγχώνευση με άλλα εί-
δη και την κυκλοφορία δεκάδων κλώνων
ενός «κάτι σαν adventure» έστρεψε σταδια-
κά, όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον των
παικτών προς άλλες κατευθύνσεις.
Το παρόν και το μέλλον του gaming είναι
δικτυακό, είναι στο multiplayer και συνε-
πώς δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί
τα adventure games να αποκτούν ξανά την
πρωτοκαθεδρία των πωλήσεων. Εντούτοις,
αν το πρώτο βήμα για να επιστρέψουν στις
πρώτες θέσεις των προτιμήσεων του κοι-
νού είναι η ποιοτική δουλειά, δεν μπορεί
να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της
κυκλοφορίας πολλών εξαιρετικών τίτλων
σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Σε
τυχαία σειρά, αναφέρω χαρακτηριστικά με-
ρικά από τα παιχνίδια που είδαμε σε αυτούς
τους λίγους μήνες: Resonance, The Cat La-
dy, Deponia/Chaos on Deponia, Primordia,
Cognition: Episodes 1-3, Lost Chronicles of
Zerzura, Night of the Rabbit, The Dark Eye -
Chains of Satinav, The Sea Will Claim Every-
thing. Τα παραπάνω είναι όσα θεωρώ πρώ-
της γραμμής, χωρίς να μπορεί να παραβλέ-
ψει κανείς ότι είδαμε και πολλά ακόμα
αξιόλογα. Όλα αυτά, ενώ το 2013 μας έχει
δώσει προσδοκίες για ακόμα μεγαλύτερα
πράγματα, καθώς αναμένουμε να δούμε τη
δουλειά ιερών τεράτων του είδους σε παι-
χνίδια όπως το Moebius της Jane Jensen και
το Broken Age του Tim Schafer.
Οι διαφορές μεταξύ των δύο εποχών εί-
ναι, δυστυχώς, εμφανείς. 20 χρόνια πριν, οι
adventure game developers έσπρωχναν
τους υπολογιστές της εποχής στα όριά
τους, έχοντας να διαχειριστούν υψηλότα-
τους προϋπολογισμούς και παράγοντας
παιχνίδια με δυσθεώρητα production
values. Σήμερα, την ίδια περίοδο που το κό-
στος παραγωγής του Star Wars The Old Re-
public ξεπέρασε τα 140 εκατομμύρια δολά-
ρια, όπως μας πληροφόρησε ο Αντώνης Δή-
μας στο άρθρο «Game Development και Κό-
στος Δημιουργίας» του τεύχους Ιουνίου,
πολλοί από τους τίτλους που ανέφερα πα-
ραπάνω εκπονήθηκαν με πενταψήφιο μόλις
προϋπολογισμό, κάτι λογικό αν αναλογι-
στείτε πως επρόκειτο για ανεξάρτητες πα-
ραγωγές. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί
το Broken Age, που χάρη στο Kickstarter
crowdfunding κατάφερε να συγκεντρώσει
περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια δολάρια
προϋπολογισμό. Σε διαφορετική περίπτω-
ση, δύσκολα θα μπορούσε να πειστεί παρα-
γωγός να διαθέσει ένα τέτοιο ποσό για πα-
ραδοσιακό adventure game.
Οι παίκτες που αγοράζουν ένα computer
game έχοντας ως βασικό κριτήριο επιλογής
τα γραφικά δεν είναι καινούργιο φαινόμε-
νο, όσο κι αν στους «παλιούς» αρέσει να
διατείνονται το αντίθετο. Διαχρονικά, οι
gamers θέλουν να δουν τα χρήματα που
έδωσαν για το ακριβό τους σύστημα να πιά-
νουν τόπο και συνεπώς έλκονται από τους
τίτλους που φαντάζουν εντυπωσιακοί στα
videos και υπόσχονται να ζορίσουν το per-
formance της κάρτας γραφικών τους. Όλα
αυτά όμως κοστίζουν και είναι μάλλον απα-
γορευτικά για το είδος. Το καλύτερο στο
οποίο μπορεί να ελπίσει ένα adventure
όσον αφορά το εικαστικό κομμάτι, είναι να
ελκύσει κόσμο με όπλο την καλαισθησία
του και όχι τις τεχνικές του επιδόσεις.
Συμπερασματικά, οι διαφορές με την πά-
λαι ποτέ χρυσή εποχή των adventures είναι
τόσες που δε νομιμοποιούμαστε να μιλάμε
για την ανατολή μιας νέας. Αν όμως το πρώ-
το βήμα είναι η κυκλοφορία ποιοτικών τίτ-
λων, τότε ίσως χωρίς να το συνειδητοποιή-
σουμε να έχουμε βρεθεί στο κατώφλι μιας
περιόδου που θα μνημονεύεται στο μέλ-
λον. Σε τελική ανάλυση, ακόμα κι αν δεν
συρρεύσουν εκατομμύρια νέοι φίλοι του εί-
δους, σε εμάς που το αγαπάμε ήδη αρκεί να
έχουμε αξιόλογα παιχνίδια στα χέρια μας.
ΜΗΠΩΣ Η ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ
ΕΠΟΧΗ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ;
Του Άλκη Πολυράκη
Δικαιολογημένα υψηλές οι
προσδοκίες από το Moebius.