Page 57 - Τουριστική Αγορά τ. 251

AMADEUS HELLAS
ΤΗΛ.: 210 9303000
WEB:
E–MAIL:
n
Amadeus Hotel Plus Multisource
Μ
ετά την εισαγωγή του Content Inn
by Amadeus και υλοποιώντας το
στρατηγικό στόχο της να προσφέ-
ρει προϊόντα και λύσεις ικανές να καλύψουν
τις ανάγκες όλων των ταξιδιωτικών γραφεί-
ων, η Amadeus καινοτομεί περαιτέρω στον
ξενοδοχειακό τομέα, με νέες συνεργασίες
και με τη δημιουργία μίας πλατφόρμας πολ-
λαπλών πηγών περιεχομένου/προμηθευτών,
που ακούει στο όνομα Amadeus Hotel Plus
Multisource.
Μέσα από το Amadeus Hotel Plus
Multisource, θα δίνεται σε όλα τα ταξιδιωτικά
γραφεία η δυνατότητα πρόσβασης σε προ-
μηθευτές (hotel aggregators), όπως η
Transhotel, Destinations of The World, καθώς
και η HRS, η οποία μάλιστα αποτελεί και μία
στρατηγική συνεργασία της κατασκευά-
στριας εταιρείας.
Το Hotel Plus θα δίνει τη δυνατότητα
στους χρήστες του να επιλέγουν GDS ή non-
GDS περιεχόμενο και να συγκρίνουν τα απο-
τελέσματα γρήγορα και εύκολα, να στέλνουν
εναλλακτικές προτάσεις στους πελάτες τους
και να πραγματοποιούν κρατήσεις μέσω μίας
πληθώρας εύχρηστων εργαλείων που απλο-
ποιούν τις διαδικασίες αναζήτησης, κράτη-
σης και ολοκλήρωσης ολόκληρου του πακέ-
του ξενοδοχειακών διεργασιών έως το στά-
διο της τιμολόγησης των πελατών.
Το Hotel Plus Multisource δίνει τη δυνατό-
τητα πρόσβασης σε τιμές που το ξενοδοχείο
έχει διαπραγματευτεί απευθείας με τους συ-
γκεκριμένους προμηθευτές, καθώς και σε
διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, σύμφωνα
και πάλι με τους όρους της σύμβασης μετα-
ξύ ξενοδοχείου και πελάτη (με πιστωτική
κάρτα του γραφείου, μέσω τραπέζης, επί πι-
στώσει).
Οι κρατήσεις στους Non GDS προμηθευ-
τές δημιουργούν active segments στο PNR,
κάτι που σημαίνει ότι σας δίνεται η δυνατότη-
τα αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων λει-
τουργιών του συστήματος Amadeus: ακύρω-
ση κράτησης, αποστολή κράτησης στον πε-
λάτη μέσω Amadeus e-mail, αποστολή δεδο-
μένων κράτησης στο Amadeus Interface
Record για το Back Office interface κ.λπ.
Το Amadeus Hotel Plus Multisource θα
διατεθεί πιλοτικά σε ταξιδιωτικά γραφεία
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος συμμετοχής στο συγκεκριμένο πιλοτικό
πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
κ. Έλενα Μοροζίνη, Business Solutions
57
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
στους και αξιόπιστες σύγχρονες εφαρμογές
είναι καθαρά η προτεραιότητα. Πώς επιτυγ-
χάνεται αυτό; Χαμηλώνοντας τις απαιτήσεις
για κοστοβόρο hardware και ακριβή συντή-
ρηση, με χρήση του cloud computing και με
κώδικα ειδικά γραμμένο για εξοικονόμηση
υπολογιστικών πόρων, εκμεταλλευόμενοι στο
έπακρο τις δυνατότητες του Διαδικτύου και
της πολύχρονης εμπειρίας μας που μας βοη-
θά στη βαθύτερη κατανόηση των διαδικα-
σιών μίας ξενοδοχειακής μονάδας, ώστε να
διαθέτουμε ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρι-
σης των πόρων του ξενοδοχείου και του Δια-
δικτύου.
Με ποιο τρόπο οι νέες τεχνολογίες
μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση
του τουριστικού προϊόντος;
Η θεαματική αύξηση των on-line πωλήσε-
ων δωματίων –απευθείας ή μέσω channel
manager– στην τουριστική αγορά την τελευ-
ταία διετία υπαγορεύει το δρόμο που πρέ-
πει να ακολουθήσουμε για την ενίσχυση του
κλάδου. Οι τεχνολογίες του Διαδικτύου προ-
σφέρουν πλέον ισχυρότατα νέα όπλα στα
χέρια του ξενοδόχου: από το πιο απλό που
είναι η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της
επισκεψιμότητας του ιστοχώρου του ξενο-
δοχείου του, έως την έκδοση πολύπλοκων
στατιστικών σχετικών με τις πωλήσεις του,
που σε συνδυασμό με τη διαδικτυακή εξω-
στρέφεια των τουριστικών επιχειρήσεων
και τη συντονισμένη προβολή των προορι-
σμών, θα οδηγήσουν σε θεαματική βελτίωση
του τουριστικού προϊόντος και άρα αύξηση
των κρατήσεων. Το Διαδίκτυο προωθεί μαζι-
κά το προϊόν μειώνοντας δραστικά το άλλο-
τε υψηλό κόστος διαφήμισης και προσφέ-
ρει απευθείας επικοινωνία με τον πελάτη,
ενώ με σύμμαχο τη mobile τεχνολογία
tablet PCs, Smartphones, κ.λπ.– όλες οι
διαδικασίες απλοποιούνται και το κόστος
λειτουργίας πέφτει.
Πώς μπορούν να ωφεληθούν οι ξενο-
δόχοι από τη χρήση των σύγχρονων
προϊόντων μηχανογράφησης;
Οι νέες εφαρμογές συναντούν τα υψηλό-
τερα στάνταρ ασφάλειας και μειώνουν στο
ελάχιστο το χρόνο που χρειάζεται ο ξενοδό-
χος να ενημερωθεί για τα διαφορετικά πό-
στα, ενώ φέρνει στο Smartphone ή στο tablet
του κάθε χρήσιμη πληροφορία, επιτρέπο-
ντάς του να βρίσκεται ενημερωμένος και
εκτός γραφείου, όλα αυτά δε σε πραγματικό
χρόνο –real-time interfaces– και με ελάχιστο
κόστος. Επίσης, πλέον του παρέχονται εργα-
λεία πολύ απλά στη χρήση ώστε να αξιολογεί
ο ίδιος ανά πάσα στιγμή την παρουσία και
την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής του
στη διαδικτυακή αγορά, ώστε να βελτιώνει
άμεσα το προσφερόμενο προϊόν και να συμ-
μετέχει αυτόματα στο διεθνή ανταγωνισμό.
Εν ολίγοις, με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες
του Διαδικτύου, ο ξενοδόχος παίρνει στα χέ-
ρια του τη λειτουργία και τον έλεγχο της επι-
χείρησής του σε βαθμό που δεν έχει επανα-
ληφθεί στο παρελθόν.
Τι θα συμβουλεύατε τον Έλληνα ξενο-
δόχο που επιθυμεί να εκσυγχρονίσει τα
συστήματα λειτουργίας back & front
office της επιχείρησής του;
Όλα ξεκινούν από την ορθή μελέτη: ο
Έλληνας ξενοδόχος οφείλει να αντιληφθεί
και με τη βοήθεια ειδικών να καταγρά-
ψει– τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρη-
σής του, να σχεδιάσει τους στόχους της, να
ενημερωθεί για το νέο περιβάλλον που δια-
μορφώνεται στον κόσμο της Πληροφορικής
και να αξιοποιήσει πλήρως τις αμέτρητες
δυνατότητες του Διαδικτύου.
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην
επιχείρηση μπορεί και πρέπει να είναι στα-
διακή, ώστε αυτές να ενσωματώνονται στην
καθημερινή ρουτίνα.
Οι σύγχρονες εφαρμογές back & front
office οφείλουν να προσαρμόζονται στις
ανάγκες κάθε μονάδας που εξυπηρετούν.