Page 74 - Τουριστική Αγορά τ. 251

74
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΘΑλΑςςιΟς ΤΟΥΡιςΜΟς
Η
Κομισιόν, το ΥΝΑ, οι φορείς
και οι επιχειρηματίες αντι-
λαμβάνονται την τεράστια
σημασία που έχει η ακτο-
πλοΐα για την επιβίωση της
οικονομικής ζωής και της
τουριστικής ανάπτυξης των ελληνικών νη-
σιών. Η «Τουριστική Αγορά» μίλησε με σημα-
ντικές προσωπικότητες που παίρνουν μέρος
στην εξέλιξη και στην επιλογή της νησιωτι-
κής πολιτικής και καταθέτει τις απόψεις
τους.
Γιaννης ςπιλΑνης, γ.γ. Αιγαίου
νησιωτικής πολιτικής
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. Σπι-
λάνης, γ.γ. Αιγαίου και επίκουρος καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η ανάπτυξη και η
ακτοπλοΐα αποτελούν για τα νησιά τις δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος.
Η ακτοπλοΐα ήταν και είναι θέμα μείζονος
σημασίας και υψίστης προτεραιότητας για το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και εργα-
λείο για την ανάπτυξη των νησιών, η οποία εί-
ναι βασικό αντικείμενο της Γενικής Γραμμα-
τείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η ακτοπλοΐα είναι μέρος των υπηρεσιών
γενικού οικονομικού συμφέροντος της χώ-
ρας μας και αποτελεί υποχρέωση της ευνο-
μούμενης και δημοκρατικής Πολιτείας μας
(
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας) να
εξασφαλίζει την ύπαρξη συγκοινωνιακών γε-
φυρών μεταξύ των νησιών μας και της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας, όπως εξασφαλίζει ενέρ-
γεια, νερό, παιδεία και υγεία. Οι ανάγκες
των νησιωτών και των επισκεπτών αποτελούν
απόλυτη προτεραιότητα. Είναι υποχρέωση
της Πολιτείας να παρέχει το δικαίωμα πρό-
σβασης και μετακίνησης στους κατοίκους
των συγκεκριμένων περιοχών 12 μήνες το
χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση, τα νησιά δεν
είναι ελκυστικά ούτε για την εγκατάσταση
επιχειρήσεων ούτε για την εγκατάσταση ατό-
μων. Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική ναυτι-
λία-ακτοπλοΐα υπήρξε θύμα της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης του 2008, που οδήγησε σε
παγκόσμια ύφεση και γονάτισε κυριολεκτικά
τη χώρα μας. Η εικόνα της ελληνικής ακτο-
πλοΐας σήμερα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά
και της επιθετικής πολιτικής των εφοπλιστών
με την αγορά πλοίων, που είχε ως αποτέλε-
σμα την αύξηση του δανεισμού τους. Εκτός
αυτού, η δραματική αύξηση στην τιμή των
καύσιμων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει
εκτοξευθεί στα ύψη και πλέον αποτελεί έως
και το 60% του λειτουργικού κόστους των
εταιρειών, αλλά και η έλλειψη ρευστότητας
που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες εξαιτίας
της μείωσης του τζίρου τους. Τέλος, η έντο-
νη κρίση του τραπεζικού τομέα οδήγησε κά-
ποιες από τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν
ακόμη και προβλήματα επιβίωσης.
Είναι απολύτως σαφές ότι η υποβάθμιση
της σύνδεσης των νησιών θα ήταν καταστρο-
φική για τους κατοίκους της νησιωτικής Ελ-
λάδας, αποκλείοντάς τους από πρόσβαση σε
αγαθά και υπηρεσίες που δεν παράγονται το-
πικά, από μεταφορά προϊόντων, ενώ θα οδη-
γούσε στη μείωση της τουριστικής δραστη-
ριότητας, αποστερώντας τους την ανάπτυξη,
αλλά και την ίδια την επιβίωση. Η παρέμβα-
ση της Γενικής Γραμματείας, της οποίας
προΐσταμαι, στα θέματα ακτοπλοΐας γίνεται
κυρίως μέσα από την ενίσχυση και τη διαφο-
ροποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας,
που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της
διακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων και
την όσο το δυνατό καλύτερη κατανομή της
στο χρόνο.
Ο στόχος για δημιουργία κοινωνιών 365
ημερών στα νησιά με ανάπτυξη δραστηριο-
τήτων καλύτερα κατανεμημένων στο χρόνο
(
μεταξύ αυτών και την ανάπτυξη εναλλακτι-
κών μορφών τουρισμού για την αξιοποίηση
του σημαντικού πολιτιστικού και οικολογικού
κεφαλαίου των νησιών) απαιτεί, εκτός της
καλής ποιότητας υπηρεσιών, και έγκαιρη
ανακοίνωση δρομολογίων. Δυστυχώς οι ακτο-
Η βιωσιμότητα των νησιών
εξαρτάται από την ακτοπλοΐα
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι κάτοικοι των ελληνικών νησιών περιμένουν με αγωνία
τις εξελίξεις που αφορούν στη σύνδεσή τους με την
ηπειρωτική χώρα. Η έλλειψη σταθερών και συχνών
δρομολογίων επιφυλάσσει ζοφερό μέλλον για τους
μόνιμους κατοίκους των νησιών, αλλά και για το
ελληνικό τουριστικό προϊόν.