Page 82 - Τουριστική Αγορά τ. 251

82
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
δράσεων για την ανάπτυξη του κλάδου,
ώστε να είναι συμβατός με την προστασία
της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος. Η επιτροπή αυτή να είναι άμεσα
συνεργαζόμενη με το ΥΕΝ, το Υπουργείο
Τουρισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Αλιείας, καθώς και το γραφείο
Αλιείας της ΕΕ. Να συμμετέχει αυτή η επι-
τροπή και στη διαμόρφωση των προγραμμά-
των της ΕΕ.
Η λειτουργία των πρώτων υποβρύχιων
μουσείων δύναται να συντελέσει αποφασι-
στικά στη δημιουργία παγκόσμιου ανταγωνι-
στικού προϊόντος.
Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι από την
εφαρμογή του νόμου 3409 και των συναφών
υπουργικών αποφάσεων, ο νόμος είναι σα-
φής και πληροί τις απαιτήσεις του καταδυτι-
κού χώρου και θα πρέπει να συμπληρωθούν
οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και δια-
τάξεις που αφορούν στα καταδυτικά πάρκα.
Τέλος, όσον αφορά στην αγορά του κατα-
δυτικού τουρισμού χρειάζεται η σύμπραξη
της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότη-
τας, του ξενοδοχειακού κόσμου και της κα-
ταδυτικής κοινότητας, ώστε να διαδοθεί ότι
υπάρχει κατάδυση στην Ελλάδα και δικαιού-
μαστε ένα μερίδιο από την αγορά που λέγε-
ται παγκόσμιος καταδυτικός τουρισμός.
Επισημαίνεται ότι ένα συνέδριο για ένα
τόσο σημαντικό θέμα δεν μπορεί να φέρει
την άνοιξη, όμως συντονισμένες προσπάθει-
ες που ξεκινούν από την επόμενη μέρα μπο-
ρούν να φέρουν αποτελέσματα και η συνέχι-
ση των διαβουλεύσεων καθώς και η θέσπιση
των κατάλληλων νομοθετικών εργαλείων θα
είναι το δυναμικό ξεκίνημα σε ένα δυναμικό
εργαλείο της τουριστικής βιομηχανίας μας
που λέγεται καταδυτικός τουρισμός. Η πα-
γκόσμια αγορά τουρισμού ζητά καταδυτικό
τουρισμό και εμείς όλοι καλούμαστε να δώ-
σουμε κάτι μοναδικό που υπάρχει στη χώρα
μας.
Το ξεκίνημα που μπορεί να έχει μία διαδι-
κασία δημιουργίας Προστατευόμενης Θα-
λάσσιας Περιοχής θα πρέπει να γίνει άμεσα,
ακόμη περιέχει μεγάλη πιθανότητα ρίσκου
και λαθών. Η ζημιά των τόσων χρόνων απρα-
ξίας και αναποφασιστικότητας είναι πολύ με-
γαλύτερη σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και
σε χρονικό (δημιουργία και λειτουργία αντί-
στοιχων επενδύσεων σε χώρες άκρως αντα-
γωνιστικές ως προς το ελληνικό τουριστικό
προϊόν), απ’ ό,τι η ανάληψη της απόφασης
δημιουργίας θεσμών που θα διέπουν τη λει-
τουργία τέτοιων επενδύσεων και θα έχει το
χρόνο και την εμπειρία της εφαρμογής για
να διορθωθεί.
Ό,τι δημιουργηθεί από την Πολιτεία, θα
πρέπει να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο
στις αλλαγές των αναγκών ζήτησης και δεν
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι απα-
γορευτικό.
Πέτρος Νικολαΐδης*
Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων
Περιοχών στις Κυκλάδες
Μία προσπάθεια που φαίνεται να υλοποι-
είται για το θαλάσσιο περιβάλλον των Κυκλά-
δων υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Κουστό
στο πλαίσιο της εναρμόνισης με την ευρω-
παϊκή νομοθεσία
Οι Κυκλάδες στο Αιγαίο: διαχρονικός φυσι-
κός και πολιτιστικός θησαυρός, πόλος έλξης
ποιοτικού τουρισμού
Ο Πέτρος Νικολαΐδης λαμβάνει υπόψη
του ότι το Αιγαίο είναι μία πολύ ιδιαίτερη πε-
ριοχή του πλανήτη, φιλική προς τον άνθρωπο,
πλούσια σε πρώτες ύλες, τροφή και, ασφα-
λώς, με απαράμιλλο φυσικό κάλλος. Πάντα
προσπαθεί, όπως σημειώνει, με αυτά που δι-
δάσκει και γράφει, να συγκροτήσει μία «ολι-
στική» ενότητα που να περιέχει τις επιστή-
μες της θάλασσας, την προστασία και τη δια-
τήρηση του παράκτιου και του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος, την Τέχνη και τις ανθρωπιστι-
κές επιστήμες. Ο ίδιος έχει καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι το θαλασσινό στοιχείο, ιδίως
το αιγαιοπελαγίτικο και ιδιαίτερα το κυκλαδί-
τικο, έχουν διαδραματίσει και συνεχίζουν να
διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην
ανάπτυξη και στην εξάπλωση του πολιτισμού.
Δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρει, το ότι τό-
σοι σημαντικοί πολιτισμοί έχουν ξεκινήσει και
έχουν αναπτυχθεί σε αυτήν την περιοχή. Στο
Νότιο Αιγαίο έχουν πρόσφατα ανακαλυφθεί
μεγάλης έκτασης μεσολιθικοί και νεολιθικοί
οικισμοί, όπως αυτοί στο Μαρουλά της Κύ-
θνου και στη Φτελιά της Μυκόνου. Έπονται
η Κυκλαδική περίοδος, οι εποχές του Χαλ-
κού και του Σιδήρου και η ιστορική πορεία
του Αιγαίου συνεχίζεται με ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά στη γεωμετρική, στην αρχαϊκή,
στην κλασική, στην αλεξανδρινή-ελληνιστική,
στη ρωμαϊκή, στη βυζαντινή, καθώς και στην
οθωμανική και φραγκική περίοδο, με καθε-
μία να προσθέτει στη δημιουργία ενός ιδιαί-
τερου πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ταυτό-
χρονα, το πλούσιο και πολύ μεγάλης γεωλογι-
κής ποικιλότητας υπόστρωμα, λόγω της έντο-
νης ηφαιστειακής και τεκτονικής δραστηριό-
τητας στην Ελλάδα, παρέχει άφθονα υλικά
για την εκρηκτική βιοποικιλότητα, π.χ., στα
άνθη που παρατηρούμε στην Ελλάδα.
Οι συνθήκες αυτές, σε συνέργεια με το
ήπιο κλίμα, την εύκολη πρόσβαση σε τροφή
από ξηρά και θάλασσα, τις άφθονες πρώτες
ύλες, όπως οψιανός, σμύριδα, μέταλλα, μάρ-
μαρο, γρανίτης, καθώς και το ότι κάθε νησί
είναι στην ουσία ένα οχυρωμένο κάστρο που
περιβάλλεται από θάλασσα, είναι πράγματι
ιδανικές για την ανάπτυξη πολιτισμού: εδώ
γεννήθηκαν η ελεύθερη σκέψη, η φιλοσοφία,
τα μαθηματικά, η τεχνολογία, οι επιστήμες, η
ποίηση, το θέατρο και ο λόγος, η δημοκρατία,
αλλά και η τυραννία, η ολιγαρχία και, όπως
διαπιστώσαμε εσχάτως, η… κλεπτοκρατία!
Ο παράγοντας που θεωρείται πως έχει
διαδραματίσει το σημαντικότερο ρόλο στη
γέννηση και στην ανάπτυξη τόσων πολιτι-
σμών είναι ο ελεύθερος χρόνος, δηλαδή, η
σχόλη! Όλα λοιπόν τα παραπάνω εξαιρετικά
γνωρίσματα του πολιτισμού δεν θα είχαν δη-
μιουργηθεί αν δεν το επέτρεπε η πολύτιμη
σχόλη, ο απαιτούμενος και απαραίτητος
ελεύθερος χρόνος που στο Αιγαίο σήμαινε
ευκαιρία για δημιουργία. Οι νομάδες, αντίθε-
τα, δεν έχουν την πολυτέλεια του περίσσιου
χρόνου για να διακοσμήσουν ένα χρηστικό
αντικείμενο με παραστάσεις και σχέδια, με
αποτέλεσμα, ελλείψει δημιουργικού χρόνου,
να είναι αδύνατη η ελεύθερη σκέψη, ο διά-
λογος, η συν-ανα-ζήτηση μεταξύ σκεπτόμε-
νων ανθρώπων.
Η ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων
περιοχών - Η ιδέα και το χρονικό του
εγχειρήματος
Η εκρηκτική βιοποικιλότητα αποτελεί χα-
ρακτηριστικό και της θάλασσας του Αιγαίου.