Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 20

20
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ο φόρος διαμονής
«σκοτώνει» την οικονομία!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ε
ξαιρετικά σοβαρές και σε πολ-
λαπλά επίπεδα κρίνονται οι επι-
πτώσεις που θα επιφέρει όχι μόνο
στον τουριστικό κλάδο, αλλά συ-
νολικά στην ελληνική οικονομία,
η έναρξη ισχύος του φόρου διαμονής
από το νέο έτος. Οι αριθμοί, εντασσό-
μενοι στο «προβληματικό» οικονομικό
πλαίσιο των ημερών μας, προκαλούν…
ίλιγγο: Απώλειες 6.174 θέσεων εργασίας
και… μείωση των εσόδων του κράτους
κατά 340 εκατ. ευρώ!
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται
από μελέτη που διενήργησε η εταιρεία
Grant Thornton για λογαριασμό του Ξε-
νοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
(Ξ.Ε.Ε.), αποτυπώνοντας με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο τις συνέπειες
που αναμένεται να υπάρξουν από την
εφαρμογή του μέτρου για την επιβολή
φόρου διαμονής, που εμπεριέχεται ήδη
στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού
του 2018.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην
μελέτη της Grant Thornton με τίτλο: «Δι-
ερεύνηση των επιπτώσεων του φόρου
διαμονής στον ξενοδοχειακό κλάδο στην
Ελλάδα», οι απώλειες στην εθνική μας
οικονομία από την εφαρμογή του νόμου
για τον φόρο διαμονής, θα ανέλθουν στα
340 εκατ. ευρώ, ποσό που ουσιαστικά
εξαφανίζει τα όποια εισπρακτικά οφέλη.
Και αυτό διότι η επιβολή του φόρου δια-
μονής εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μια
αύξηση της μέσης τιμής δωματίου κατά
1,9%, προκαλώντας αντίστοιχο περιο-
ρισμό της ζήτησης που με τη σειρά του
θα οδηγήσει στη μείωση της συνολικής
αγοράς που δημιουργούν τα ξενοδοχεία,
κατά 2,5%!
Σε άλλο σημείο της ίδιας μελέτης
επισημαίνεται πως: «O φόρος διαμονής
δημιουργεί δημοσιονομικό όφελος που
εκτιμάται ετησίως στα 84 εκατ. ευρώ.
Στην περίπτωση κατά την οποία η αξιο-
ποίηση του ποσού μεγιστοποιηθεί, μέσω
της διοχέτευσης σε δημόσιες επενδύ-
σεις, τότε θα δημιουργήσει μια θετική
συμβολή που ανέρχεται στα επίπεδα
των 94 εκατ. ευρώ!».
Μάλιστα, η μελέτη του Ξ.Ε.Ε. υπογραμ-
μίζει πως η επιβολή του φόρου διαμονής
αναμένεται να μειώσει το σύνολο της
αγοράς που δημιουργούν τα ξενοδοχεία
κατά 2,51% (435 εκατ. ευρώ). Κάτι που
σημαίνει, πως τα έσοδα από τα 17,36 δισ.
θα μειωθούν στα 16,93 δισ. ευρώ...
«Χτύπημα» στο σύνολο της εθνικής
οικονομίας!
Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην
έναρξη της επιβολής του φόρου δια-
μονής εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο
Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Τσακίρης.
Όπως ανέφερε σχετικά, οι επιπτώσεις
της εφαρμογής του φόρου διαμονής
δεν θα περιοριστούν αποκλειστικά στις
ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά θα εκτεί-
νονται στο σύνολο της οικονομίας και
της κοινωνίας.
«Ο φόρος δημιουργεί μείωση της ζή-
τησης και της ανταγωνιστικότητας του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, γε-
γονός που θα μειώσει τις επενδύσεις και
θα επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών. Πρόκειται
αναμφίβολα για ένα εξαιρετικά υφεσιακό
μέτρο, το οποίο πλήττει πρωτίστως τα
μικρά ξενοδοχεία και αυτά των χαμηλό-
τερων κατηγοριών που αποτελούν τη
συντριπτική πλειοψηφία του εγχώριου
ξενοδοχειακού δυναμικού. Συγχρόνως,
με τη συρρίκνωση της ξενοδοχειακής
αγοράς που θα προκαλέσει, θα χαθούν
επιπροσθέτως και 6.200 θέσεις εργασίας!
Συμπερασματικά, τα προσδοκώμενα έσο-
δα από τον φόρο υστερούν σημαντικά σε
σχέση με τις σοβαρότατες παράπλευρες
αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα
προκαλέσει συνολικά στην εθνική οικο-
νομία».
Χάνονται 340 εκατ. ευρώ και 6.174 θέσεις εργασίας
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...84
Powered by FlippingBook