Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 11

11
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η υπουργός Τουρισμού,
κ. Έλενα Κουντουρά, και ο
διευθύνων σύμβουλος της
TUI Φρίντριχ Γιούσεν, ανα-
κοίνωσαν την προοπτική
προώθησης στρατηγικής
συνεργασίας μεταξύ του
υπουργείου Τουρισμού και
του Ομίλου TUI. Την Παρα-
σκευή 13 Οκτωβρίου, στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης πραγματοποιήθηκε
συνέντευξη τύπου στην
οποία υπογραμμίστηκε πως
η Ελλάδα αποτελεί στρα-
τηγική επιλογή για επενδύ-
σεις, ενώ παράλληλα τονί-
στηκε ότι η TUI σχεδιάζει
την επενδυτική της παρου-
σία σε 10 ξενοδοχεία στην
Ελλάδα.
Σε ανακοίνωσή του το
υπουργείο Τουρισμού, ση-
μειώνει ότι η Ελλάδα αποτε-
λεί το δεύτερο δημοφιλέστε-
ρο και ελκυστικότερο προο-
ρισμό παγκοσμίως για τους
επισκέπτες της TUI. Κατά την
πραγματοποίηση της στρα-
τηγικής συνεργασίας, ση-
μειώθηκε άνοδος κατά 10%
των ξένων επισκεπτών στην
Ελλάδα από την TUI το έτος
2017 και σημειώθηκαν πάνω
από 10.000 πτήσεις προς την
Ελλάδα.
Ο όμιλος TUI πρόκειται να
κάνει επενδύσεις σε νέα ξε-
νοδοχεία και κρουαζιέρες σε
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με
αυτό το επενδυτικό σχέδιο,
εξετάζονται 10 νέες ξενο-
δοχειακές επενδύσεις στην
Ελλάδα καθώς και περισσό-
τερα προγράμματα κρουα-
ζιέρας, στα οποία έχουν συ-
μπεριληφθεί ήδη 26 ελληνι-
κά λιμάνια.
Η κ. Έλενα Κουντουρά δή-
λωσε: «
Μετά από 2,5 χρόνια
εξαιρετικής συνεργασίας και
πολύ δυναμικής σχέσης που
χαρακτηρίζεται από εμπιστο-
σύνη και συνέπεια, προωθού-
με στρατηγικές περαιτέρω
ανάπτυξης του τουρισμού
στην Ελλάδα, ως προορισμό
365 ημέρες το χρόνο και προ-
ώθησης επενδύσεων που θα
αναπτύξουν την ελληνική οι-
κονομία». Αντίστοιχα, ο κ. Φρί-
ντιχ Γιούσεν δήλωσε ότι «οι
επισκέπτες που επιλέγουν την
Ελλάδα αναζητούν αυθεντικές
εμπειρίες
».
Επενδύσεις TUI σε 10 νέα
ξενοδοχεία στην Ελλάδα
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...84
Powered by FlippingBook