Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 8

8
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της Κρήτης, στις
δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης της επιχειρη-
ματικότητας, των κατα-
σκευών με νέες σύγχρονες
τουριστικές ξενοδοχει-
ακές υποδομές και στην
ανάπτυξη εναλλακτικών
μορφών για την έλξη του
ποιοτικού τουρισμού έχο-
ντας στόχο την επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου
προς όφελος της τοπικής
αλλά και της Εθνικής οι-
κονομίας, αναφέρθηκε ο
Περιφερειάρχης Σταύρος
Αρναουτάκης και επιχει-
ρηματίες εκπρόσωποι του
τουρισμού, μιλώντας στο
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο
με τίτλο «Αλουμίνιο & Κα-
τασκευές» που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αγ. Πελαγία
Ηρακλείου με τη συμμετο-
χή εκατοντάδων συνέδρων
απ’ όλη την Ελλάδα.
Καλωσορίζοντας στην
Κρήτη τους εκατοντάδες
συνέδρους, ο Περιφερειάρ-
χης είπε:
«Είναι πραγματικά
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι
ο κατασκευαστικός κλάδος
παρά το γεγονός ότι εκτέθηκε
πρώτος στις συνέπειες της δη-
μοσιονομικής κρίσης, κατάφε-
ρε γρήγορα να προσαρμοστεί
στα νέα δύσκολα δεδομένα,
αποτελώντας ακόμα και σή-
μερα έναν ισχυρό πυλώνα της
εθνικής οικονομίας, αλλά και
της οικονομίας στο νησί μας.
Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριο
που φιλοξενείται αυτές τις
ημέρες στην Κρήτη συνδέε-
ται άμεσα με τις εξελίξεις στον
τουρισμό, στις επενδύσεις σε
αυτόν και στις προοπτικές τα
επόμενα χρόνια»
.
Μάλιστα ο Περιφερειάρ-
χης είπε ότι δημιουργούνται,
αυτή την περίοδο, στην Κρή-
τη, περισσότερες από 5.000
σύγχρονες κλίνες ξενοδοχεί-
ων πέντε αστέρων και εκτιμά-
ται ότι τα επόμενα 5 χρόνια,
με συνεχιζόμενη καλή πορεία
στον τουρισμό, οι νέες κλίνες
θα φτάσουν στις 25.000.
Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρ-
θηκε επίσης στα έργα υπο-
δομής του νησιού, στις πρω-
τοβουλίες και δράσεις της
Περιφέρειας για την τοπική
ανάπτυξη και ευχαρίστησε
τους διοργανωτές για τη συ-
νεργασία με την Περιφέρεια
και την επιτυχία του τριημέ-
ρου συνεδρίου. Οι τελευταίοι
από την πλευρά τους, ευχα-
ρίστησαν τον κ. Αρναουτάκη
και τους εκπροσώπους των
αρχών και φορέων της Κρή-
της που συμμετείχαν στο συ-
νέδριο τους.
Πρόκειται, όπως είπαν, για
την κορυφαία επαγγελματι-
κή συνάντηση του κλάδου,
και το σημαντικότερο συνέ-
δριο στα 23 χρόνια ιστορί-
ας ενός σταθερού θεσμού,
που εκπληρώνει την ανάγκη
επικοινωνίας στον χώρο του
αλουμινίου, στον οποίο συμ-
μετέχουν φορείς και επιχει-
ρήσεις, σχολές, σπουδαστές,
επαγγελματίες και επιστήμο-
νες με συναφή δραστηριότη-
τα (αρχιτέκτονες–μηχανικοί),
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
δημόσιοι λειτουργοί και δη-
μοσιογράφοι.
Το 13ο Συνέδριο ήταν αφι-
ερωμένο στην προσέγγιση
ενός κοινού οράματος, στην
τουριστική αγορά και στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Οι
επισκέπτες είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν ει-
σηγήσεις κορυφαίων ομιλη-
τών και αποτελεσμάτων με-
γάλων ερευνών αγοράς, να
επισκεφτούν μια έκθεση με
την συμμετοχή των μεγαλύ-
τερων εταιρειών του κλάδου
να πραγματοποιήσουν συνα-
ντήσεις με ξενοδόχους και
αρχιτέκτονες–μηχανικούς,
καθώς και να παρακολουθή-
σουν την «Πρόταση αξίας»
για τον τουριστικό τομέα,
με έμφαση στην Ενεργειακή
Αναβάθμιση των κτιρίων.
Το Συνέδριο, πραγματοποι-
είται υπό την αιγίδα της Περι-
φέρειας Κρήτης, του Δήμου
Μαλεβιζίου, του Εμπορικού
Επιμελητηρίου Ηρακλείου,
του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας–Τμήμα Ανατολικής
Κρήτης και του Συνδέσμου
Ελλήνων Κατασκευαστών
Αλουμινίου, με την υποστή-
ριξη της Ελληνικής Ένωσης
Αλουμινίου, του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοι-
κονόμησης Ενέργειας, της
Enterprise Greece, της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Δ/ντών
Ξενοδοχείων, του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρα-
κλείου, της Ένωσης Διακο-
σμητών Ελλάδας, του Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Εταιρειών
Μόνωσης, του Συνδέσμου
Εμπόρων Αλουμινίου Αττικής
και της All4greece. Η διορ-
γάνωσή του γίνεται από την
εταιρεία Energy Line, σταθε-
ρά από το 1994.
Στ. Αρναουτάκης: Πάνω από 5.000
νέες κλίνες 5 αστέρων στην Κρήτη
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...84
Powered by FlippingBook