Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 13

13
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
• Τουριστικά Γραφεία
Ως τουριστικά γραφεία νοούνται όσα
περιγράφονται και είναι σύμφωνα με την
έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976
(Α΄199). Επίσης, στην εν λόγω κατηγο-
ρία συμπεριλαμβάνονται τα γραφεία
ενοικιάσεως οχημάτων ολικής μίσθωσης
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, οι επιχει-
ρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρί-
τροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω
των 50 κυβικών εκατοστών, οι Τουριστι-
κές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα,
νομή ή κατοχή τους ένα ή και περισσό-
τερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν.
711/1977, καθώς επίσης και ναυλομεσι-
τικά γραφεία τα οποία με τη σειρά τους
αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελ-
ματικών πλοίων αναψυχής.
• Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται
μια σειρά από μορφές και τουριστικό
περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα ο
αθλητικός και ο θαλάσσιος τουρισμός,
αυτός που αφορά την ύπαιθρο, αλλά και
ειδικές ή εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό,
κάθε μια από τις προαναφερθείσες κατη-
γορίες εμπεριέχει έναν πλούτο δράσεων
και πολλαπλών μορφών δράσης που
πρέπει να αποσαφηνιστεί. Έτσι, λοιπόν, ο
αθλητικός τουρισμός περιλαμβάνει δρα-
στηριότητες στη θάλασσα (λ.χ. καταδύ-
σεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο
αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες,
αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θα-
λάσσια αθλήματα), σε λίμνες και ποτάμια
(π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά.), σε ορει-
νές, ημιορεινές, πεδινές ή/και αστικές
και ημιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία,
αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιω-
ροπτερισμός-αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβα-
ση φαραγγιών-δασών, τουρισμός άγριας
ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
Θα πρέπει να επισημανθεί πως ο
θαλάσσιος τουρισμός εκτός των προ-
αναφερθέντων περιλαμβάνει δραστη-
ριότητες αναψυχής που συνδέονται με
θαλάσσιες περιηγήσεις (λ.χ. ταξίδια με
κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά
σκάφη αναψυχής).
Από την πλευρά του, ο τουρισμός
υπαίθρου εμπεριέχει τον φυσιολατρι-
κό τουρισμό που αναπτύσσεται στις
χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές
με σκοπό να την απόκτηση σχετικών
γνώσεων, αφορά τον τουρισμό παρατή-
ρησης και ερμηνείας της φύσης, συμπε-
ριλαμβάνει τον περιπατητικό τουρισμό
που αναπτύσσεται στα περιπατητικά
μονοπάτια της υπαίθρου, καθώς επίσης
και τον περιηγητικό τουρισμό, όταν η
περιήγηση ή η εκδρομή λαμβάνει χώρα
στην ύπαιθρο.
Όσο για τις άλλες ειδικές-εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, περιλαμβάνουν τα
ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, π.χ
πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων
(miniature parks) κ.ά.
Ποιες δαπάνες μπορούν να επιλεγούν
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος
του ΕΣΠΑ με τίτλο: «Ενίσχυση της Ίδρυ-
σης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», οι επιλέ-
ξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
1
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και
περιβάλλων χώρος.
Κάθε μορφής εργασίες, μετά ή άνευ
υλικών, επί κτιριακών και λοιπών εγκα-
ταστάσεων, καθώς επίσης και κάθε
μορφής εργασίες διαμόρφωσης περι-
βάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης
επιχείρησης, μπορούν να επιλεγούν υπό
την προϋπόθεση πως ακολουθούνται οι
εξής όροι:
• Να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η
απαιτούμενη άδεια δόμησης, σύμφωνα
με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονι-
σμό, για τις εκτελούμενες εργασίες, που
θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των
πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία
ένταξης.
• Να υπάρχει ιδιοκτησία, παραχώρηση
χρήσης, μίσθωση είτε νόμιμη σύσταση
επικαρπίας επί του ακινήτου για χρο-
νικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών.
Πώς υπολογίζεται η συγκεκριμένη
χρονική περίοδος; Από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης της
επένδυσης.
Στην παρούσα κατηγορία δεν είναι επι-
λέξιμες οι δαπάνες που αφορούν μελέτες
διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς με-
λέτες, εκτός εάν, κατά την υλοποίηση και
μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης,
διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.
Επίσης, δεν εντάσσονται και οι εργοδοτι-
κές εισφορές για κατασκευαστικές εργα-
σίες, αλλά και οι δαπάνες που αφορούν
δασμούς, φόρους και σχετικά τέλη.
2
Μηχανήματα – Εξοπλισμός - Εγκα-
ταστάσεις και Εξοπλισμός Προ-
στασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονό-
μησης ενέργειας και ύδατος
2.1 Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Επιλέξιμες είναι εκείνες οι δαπάνες
που σχετίζονται με την προμήθεια, με-
ταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία
νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλι-
σμού, απαραίτητου για τη λειτουργία
της επιχείρησης και την εξασφάλιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Και
σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν μια
σειρά από όροι και προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο προμηθευό-
μενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος,
αμεταχείριστος και στην κυριότητα της
επιχείρησης.
Οι δε δαπάνες που σχετίζονται με
δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών
εκτελωνιστή και εκτελωνισμού δεν είναι
επιλέξιμες.
Επισημαίνεται πως η δαπάνη χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεω-
ρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκ-
μισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...84
Powered by FlippingBook