Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 17

17
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ο
λόγος για το Oracle Open
World (OOW), τη μεγαλύτερη
και πιο σημαντική ετήσια συνά-
ντηση που διοργανώνει η κορυ-
φαία εταιρεία επιχειρηματικού
λογισμικού και βάσεων δεδομένων στα
τέλη κάθε Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση
λαμβάνει χώρα επί 21 συναπτά έτη στο
Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ σε ένα συνε-
δριακό-εκθεσιακό complex του Moscone
Center, το οποίο εκτείνεται και διαθέτει
περισσότερα από 65.000 τ.μ. εκθεσιακών
χώρων και 106 meeting rooms που κατα-
λαμβάνουν 24.000 τ.μ..
H Judith Sim, Senior Vice President &
Chief Marketing Officer της Oracle, σε
αποκλειστικές της δηλώσεις στην Τουρι-
στική Αγορά αναφέρει: «Μέχρι σήμερα,
τις εργασίες του Oracle Open World
έχουν παρακολουθήσει περίπου 1,1 εκα-
τομμύρια άτομα. Τα τελευταία χρόνια,
κατά μέσο όρο, συμμετέχουν 60.000
άτομα που προέρχονται από 141 χώρες.
Όσο για την (άμεση και μόνο) οικονομική
συμβολή του στην πόλη του Σαν Φραν-
σίσκο, υπολογίζεται πως υπερβαίνει τα
3,2 δισεκατομμύρια δολάρια! Αρκεί να
σημειωθεί πως το περυσινό event άφησε
197 εκατομμύρια δολάρια. Και όλα αυτά
σε χρονικό διάστημα 3 ημερών, όσο
διαρκούν δηλαδή οι κυριότερες εργα-
σίες σε κάθε Oracle Open World!», και
συνεχίζει: «Σε αγαστή συνεργασία με το
Εμπορικό Επιμελητήριο του Σαν Φραν-
σίσκο, αποφασίσαμε να φιλοξενήσουμε
περισσότερες από 500 τοπικές επιχειρή-
σεις αξιοποιώντας τις υπηρεσίες, τα προ-
ϊόντα, τις γνώσεις και τους ανθρώπους
τους. Αναλογιστείτε, απλά, πως κατά την
περυσινή διοργάνωση και σε ό,τι αφορά
το σύνολο των γευμάτων που διατέθη-
καν στους χώρους του Moscone Center
κατά τις τρεις ημέρες διεξαγωγής του
OOW, το 81% των βασικών συστατικών
και πρώτων υλών που χρησιμοποιήθη-
καν, καλλιεργήθηκαν και παρήχθησαν
σε απόσταση μικρότερη των 250 μιλίων
από την πόλη του Σάν Φρανσίσκο, ενώ
ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δραστι-
κά μεγαλύτερη χρήση οργανικών προϊό-
ντων και επιλογών».
Πλήρης αξιοποίηση των
τοπικών επιχειρήσεων
Σημαντικός είναι και ο παράγοντας
της επαναληψιμότητας και της σταθε-
ρότητας, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο οι
εμπλεκόμενες πλευρές μπορούν να προ-
γραμματίσουν έγκαιρα, να σχεδιάσουν
τις ανάγκες τους και να προετοιμαστούν
κατάλληλα. «Αναλογιστείτε, απλά, πως
με την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε
χρονιάς, δεν περνούν παρά 15-20 ημέ-
ρες έως ότου ξεκινήσουμε την προετοι-
μασία για την αμέσως επόμενη. Πάντοτε
σκεφτόμαστε νέες ιδέες, εξετάζουμε
τρόπους βελτίωσης σε ό,τι θεωρούμε
πως μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρό-
πο, αναζητούμε στοιχεία που θα εμπλου-
τίσουν το ψυχαγωγικό κομμάτι, το φαγη-
τό, τις εξωσυνεδριακές δραστηριότητες
κ.ο.κ. Πρόκειται για ένα κορυφαίο ετήσιο
γεγονός για την Oracle, το οποίο απαιτεί
χρόνο, ενέργεια, σχεδιασμό που εκτεί-
νεται σε πολλαπλά επίπεδα και φυσικά
έμφαση στις λεπτομέρειες. Γι’ αυτό και η
συνεργασία ποικίλων ομάδων εργασίας
θεωρείται καίριας σημασίας. Δεν γίνεται
να αφήσουμε το παραμικρό στην τύχη
του», αναφέρει η κ. Sim.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται εκ μέρους
της Oracle στη στήριξη και εν γένει
ενίσχυση των ευρύτερων τοπικών επι-
χειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους
πρωτίστως, με την ταυτόχρονη αξιοποί-
ηση των εκεί παραγόμενων αγροτικών
προϊόντων, των τοπικών κτηνοτροφικών
επιχειρήσεων, των οινοποιείων κ.ά. Το
OOW καταλαμβάνει τεράστιο μέρος της
ζωής της πόλης, εντούτοις όμως έχει κα-
ταφέρει να αφήνει τον κατάλληλο χώρο
στους μη συμμετέχοντες να διαβιούν
στους -σχεδόν- κανονικούς ρυθμούς
τους. Το κύριο βάρος του event πέφτει
στους ώμους (ή μάλλον στις εγκατα-
στάσεις) των ξενοδοχείων, εστιατορίων,
μπαρ, τουριστικών αξιοθέατων, αλλά
και των πολυκαταστημάτων. Την ίδια
στιγμή, η εταιρεία φροντίζει για την προ-
στασία του τοπικού περιβάλλοντος, με
τη δρομολόγηση μιας σειράς ενεργειών
που έχουν ως στόχο την επίτευξη της
αειφορίας και της βιωσιμότητας, δίχως
να ξεχνά και την ανθρωποκεντρική και
Judith Sim
Senior Vice President & Chief Marketing Officer της Oracle
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...84
Powered by FlippingBook