Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 18

18
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
φιλανθρωπική διάσταση της λειτουργίας
της. «Έτσι, λοιπόν, μέχρι το 2018 έχουμε
θέσει ως στόχο να καταφέρουμε να πε-
τύχουμε μηδενικά απόβλητα σε χώρους
υγειονομικής ταφής. Παράλληλα, πέρυσι
περίπου 78 μετρικοί τόνοι αποσυμπιε-
σμένου compost προέκυψαν από τους
χώρους διεξαγωγής του OOW, ενώ με
την ευγενική συνεισφορά της εταιρείας
και των συμμετεχόντων, φυτεύτηκαν
συνολικά 412.652 δέντρα, εκ των οποί-
ων 250.000 στη Βραζιλία, 145.986 στις
ΗΠΑ και 16.666 στην Κίνα. Από τον συ-
νολικότερο σχεδιασμό μας δεν έχουμε
αμελήσει και την προσπάθεια φροντίδας
ομάδων αναξιοπαθούντων ή πρόσκαιρα
ευρισκόμενων σε δυσχερή θέση. Υπό
αυτό το πρίσμα, δωρίσαμε 8.858 γεύ-
ματα σε οργανισμούς που φροντίζουν
για τη σίτιση ανθρώπων που βρίσκονται
σε σημαντική ανάγκη. Ταυτόχρονα, 182
κιλά από ελαφρώς μεταχειρισμένα είδη
καθαρισμού δωρίστηκαν σε 10 κοινοτι-
κά προγράμματα, ενώ 9.800 σετ συνε-
δρίου συναρμολογήθηκαν από μέλη του
προγράμματος Goodwill GoodSource,
που με τη σειρά του απασχολεί άτομα
που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής
εμπόδια και αποκλεισμούς από το εργα-
σιακό περιβάλλον. Συν τοις άλλοις, 1.522
κιλά από τσάντες τύπου backpack και
πλαστικά μπουκάλια νερού διατέθηκαν
στην Resource Area for Teaching (RAFT),
μια Καλιφορνέζικη μη-κυβερνητική
οργάνωση που επικεντρώνεται στον
τομέα της εκπαίδευσης. Τέλος, 15 ακόμη
οργανισμοί που επικεντρώνονται στην
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών έλαβαν
δωρεές έπειτα από το πέρας της εκδή-
λωσης», υποστήριξε η κ. Sim.
Το βάθος του συνολικού σχεδιασμού,
η έκταση, η προσέγγιση και προετοιμα-
σία του event, έχει αναγνωριστεί από
την αγορά, μάλιστα, με ιδιαίτερα θερμά
λόγια. Σύμφωνα με την κ. Kathleen
Hennesey, Sustainability Analyst, SMG
του Moscone Center: «Το Oracle Open
World αποτελεί το πρώτο επιχειρηματι-
κό συνέδριο μαζικής κλίμακας που διε-
νήργησε ένα εκτεταμένο pre-event σχε-
διασμό βιωσιμότητας, δημιουργώντας
ακόμη και εξειδικευμένους Βασικούς
Δείκτες Απόδοσης (KPIs). Μάλιστα, το
OOW έχει παράσχει στη βιομηχανία των
events ένα συμπαγές όσο και αναλυτικό
μοντέλο καθορισμού της βιωσιμότητας
και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβάνο-
ντας τον επιτόπιο έλεγχο, την ανίχνευση,
την παρακολούθηση, την καταγραφή
και την αναφορά. Αρκεί να σας πω
πως από την πλευρά μας στο Moscone
Center το εφαρμόζουμε σε κάθε event
μεγάλης κλίμακας που διοργανώνουμε».
Σημαντική είναι και η κάλυψη που
λαμβάνει η ετήσια εκδήλωση της Oracle
στα πάσης φύσεως μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο και δη
σε ό,τι αφορά την ψηφιακή αποτύπωσή
της. Συγκεκριμένα, τα 2.260 sessions
«γεννούν» περί τα 16 εκατομμύρια
ξεχωριστά digital σημεία, συμπεριλαμ-
βανομένων των views, των διαδράσεων
και των followers. Την ίδια στιγμή, η
σύνδεση της πόλης του Σαν Φρανσίσκο
με το event επισφραγίζεται με πλούσιες
εικόνες, βίντεο, αξιοθέατα, γεύσεις, μυ-
ρωδιές και αναμνήσεις. Ένα πολύμορφο
πακέτο προώθησης που βρίσκει σημα-
ντικό βαθμό αποδοχής και δη σε κοινό
επιχειρήσεων και στελεχών, ένα ιδιαί-
τερα ελκυστικό και κερδοφόρο τμήμα
τουρισμού που αποτελεί το μήλον της
έριδος για τους ίδιους τους τουριστικούς
προορισμούς.
Η κ. Sim άφησε για το τέλος ένα από
τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία. Ανέφε-
ρε πως «η ζήτηση για συμμετοχή στις
εργασίες του OOW είναι τέτοια, που
δεν θα δίσταζα να πω πως θα μπορού-
σαμε να φιλοξενήσουμε συνολικά περί
τα 100.000 συνέδρων! Παρόλα αυτά,
αποφασίσαμε να μην μπούμε σε μια
τέτοια διαδικασία καθώς από την μια
πλευρά δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε
περαιτέρω την ίδια την πόλη του Σαν
Φρανσίσκο με πρόσθετους… πονοκε-
φάλους, όπως λ.χ. διαχείριση κυκλοφο-
ρίας, δυσκολία για τα ξενοδοχεία που θα
ξεπερνούσαν κατά πολύ τα μεγέθη που
μπορούν να φιλοξενήσουν, ζητήματα
Η Oracle σε
συνεργασία με το
Εμπορικό Επιμελητήριο
του Σαν Φρανσίσκο,
αποφάσισε από κοινού
να… φιλοξενήσει
περισσότερες από 500
τοπικές επιχειρήσεις
αξιοποιώντας τις
υπηρεσίες, τα προϊόντα,
τις γνώσεις και τους
ανθρώπους τους.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...84
Powered by FlippingBook