Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 12

12
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ε
κτιμάται, πως στο πλαίσιο της
εν λόγω δράσης, αναμένεται να
ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια
ύψους από 25.000 έως 400.000
ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή το
ύψος της σχετικής επιδότησης μπορεί να
ανέλθει μέχρι και στο 50%.
Ποιες κατηγορίες αφορά
Οι ξεχωριστές κατηγορίες που δύναται
να λάβουν χρηματοδότηση από τη νέα
δράση, έχουν ως εξής:
• Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με
τον Ν.4276/2014)
• Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
Ως τέτοια θεωρούνται ξενοδοχεία με
δυναμικότητά από 10 έως 50 κλίνες.
Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση κατά
την οποία η σχετική δυναμικότητα του
καταλύματος είναι μεγαλύτερη των 50
κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού
ή απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα,
ωστόσο, του επενδυτικού σχεδίου που
αφορά τη δυναμικότητα άνω των 50
κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφά-
λαια. Στη συγκεκριμένη κατηγορία που
παράλληλα δικαιούνται να λάβουν σχε-
τική χρηματοδότηση περιλαμβάνονται
τα ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα
εντός παραδοσιακών κτισμάτων που
προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα
33/1979, καθώς επίσης και οργανωμένες
τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
• Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσ-
σονται αυτοεξυπηρετούμενα κατα-
λύματα και τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο
ελάχιστος αριθμός των κατοικιών είναι
τρεις. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνονται
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και
διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον
περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότη-
τά τους θα είναι οι 10 κλίνες.
Στο ύψος των 120
εκατομμυρίων ευρώ
ανέρχεται το νέο
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
«Ενίσχυση της Ίδρυσης
και Λειτουργίας
Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων», που
προκηρύχθηκε προ
μερικών ημερών.
Νέο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ
για τις τουριστικές
επιχειρήσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...84
Powered by FlippingBook