Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 7

7
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη
θέση στους παγκόσμιους
προορισμούς που κατέγρα-
ψαν το μεγαλύτερο όγκο
ταξιδιωτικών αναζητήσε-
ων από διεθνείς ταξιδιώτες
κατά το τρίτο τρίμηνο του
2017, σύμφωνα με έκθεση
της Sojern.
Tα στοιχεία δείχνουν ότι τις
περισσότερες ταξιδιωτικές
αναζητήσεις για την περίο-
δο αυτή καταγράφουν η Τα-
ϊλάνδη και η χώρα μας, ενώ
τις περισσότερες κρατήσεις
συγκέντρωσαν η Ελβετία και
η Σιγκαπούρη. Πρώτες, τό-
σο σε αναζητήσεις όσο και
σε κρατήσεις, ήταν οι ΗΠΑ,
η Ισπανία, το Ην. Βασίλειο, η
Ιταλία, η Γαλλία, το Μεξικό, η
Γερμανία και η Πορτογαλία.
Κατά το τρίτο τρίμηνο του
2017, οι κορυφαίοι προορι-
σμοί των Ευρωπαίων ταξι-
διωτών ήταν το Λονδίνο, το
Παρίσι, η Βαρκελώνη, η Νέα
Υόρκη και το Άμστερνταμ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι
ταξιδιώτες από τη Μέση Ανα-
τολή και Αφρική επέλεξαν
φέτος πιο κοντινούς προορι-
σμούς, όπως το Ντουμπάι και
το Κάιρο, ενώ, παραδοσιακά,
το τρίμηνο αυτό προτίμησαν
μακρινούς προορισμούς.
Επίσης, το 23% των Ευρω-
παίων τουριστών αναζήτη-
σε ταξίδια για ζευγάρια, ενώ
σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες
από τη Β. Αμερική αναζήτη-
σαν κοντινά ταξίδια για 0-3
ημέρες, έναντι αντίστοιχου
ποσοστού 32% των λατινοα-
μερικανών.
Όσον αφορά τις κρατήσεις
Ευρωπαίων ταξιδιωτών που
έχουν πραγματοποιηθεί ήδη
για ταξίδια τους μήνες Οκτώ-
βριο, Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο, οι κορυφαίοι κοντινοί
προορισμοί είναι το Λονδίνο,
το Παρίσι, η Βαρκελώνη, το
Άμστερνταμ και η Πάλμα ντε
Μαγιόρκα και οι μακρινοί η
Νέα Υόρκη, η Μπανγκόγκ, η
Κωνσταντινούπολη, το Ντου-
μπάι και το Ορλάντο.
Ο γερμανικός τουριστι-
κός κολοσσός Alltours θα
επενδύσει το 2018 ακόμη
περισσότερο στην Ελλάδα
και προσβλέπει σε ακόμη
μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Ο τουριστικός κατάλογός
του αποκλειστικά για την Ελ-
λάδα, κυκλοφόρησε με 400
σελίδες, με μεγαλύτερη προ-
σφορά σε ξενοδοχεία και με
νέους προορισμούς. Για τον
γερμανικό όμιλο με εξειδί-
κευση πολλών δεκαετιών στο
ελληνικό τουριστικό προϊ-
όν, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί
δεύτερος σε μέγεθος προο-
ρισμός.
«Η Alltours επεκτείνει την
προσφορά της για τον αγα-
πημένο προορισμό των του-
ριστών, την Ελλάδα, για το
επόμενο καλοκαίρι και πα-
ράλληλα αυξάνει τις τιμές»,
αναφέρει σε σχετικό άρθρο
της η Frankfurter Rundschau.
«Συνολικά, μπορεί να επιλέ-
ξει κανείς ανάμεσα σε 590
ξενοδοχεία, από τα οποία τα
43 είναι αποκλειστικά για τον
γερμανικό όμιλο. Το περα-
σμένο καλοκαίρι ήταν 535.
Νέοι προορισμοί στον κατά-
λογο για το 2018 είναι οι νή-
σοι των Βορείων Σποράδων,
η Σκιάθος, η Αλόννησος και η
Σκόπελος με συνολικά 16 ξε-
νοδοχεία και οι ακτές του Ιο-
νίου με 7 ξενοδοχεία. Οι τιμές
για διακοπές στην Ελλάδα το
2018 θα αυξηθούν κατά 3,2%
κατά μέσον όρο, αυτό, όμως,
δεν πρόκειται να προκαλέσει
μείωση της ζήτησης. Η χώρα
είναι πολύ αγαπητή. O γερμα-
νικός tour operator κατέγρα-
ψε φέτος αύξηση της τάξης
του 30% σε σχέση με πέρυσι,
και υπολογίζει ότι η αύξηση
θα είναι ανοδική και για του
χρόνου».
Στη διαδικτυακή, ενημερω-
τική πλατφόρμα OTS αναφέ-
ρεται επίσης ότι: «Η Alltours
θέλει να αναπτύξει ακόμη πε-
ρισσότερο το τουριστικό της
προϊόν για το καλοκαίρι του
2018 στην Ελλάδα και οι προ-
σφορές της είναι οι μεγαλύτε-
ρες μέχρι τώρα. Μεγαλύτερο
ειδικό βάρος ρίχνει τον επό-
μενο χρόνο στην Κρήτη, με
μια σειρά από αποκλειστικές
συνεργασίες με μεγάλα ξενο-
δοχεία, αλλά και 20 μικρότε-
ρα και πιο οικογενειακά στα
Χανιά, τριών και τεσσάρων
αστέρων, που υπόσχονται
παραδοσιακές ελληνικές δια-
κοπές. Στη Ρόδο προσφέρει
70 ξενοδοχεία, εκ των οποί-
ων τα επτά με όλες τις παρο-
χές. Άλλες περιοχές στο νέο
κατάλογο, είναι οι Κυκλάδες,
περιλαμβανομένης της Μυ-
κόνου και της Σαντορίνης, η
Λευκάδα, η Σάμος, η Θάσος
και η Ζάκυνθος».
H Ελλάδα 2η στις αναζητήσεις των τουριστών!
Kατά 30% αυξήθηκαν
φέτος οι Γερμανοί
τουρίστες στην Ελλάδα
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...84
Powered by FlippingBook