Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 6

6
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Με θετικό πρόσημο έκλει-
σε το οκτάμηνο Ιανουαρί-
ου-Αυγούστου 2017 για τα
ξενοδοχεία της Θεσσαλονί-
κης, όσον αφορά τις διανυ-
κτερεύσεις ατόμων.
Ο συνολικός αριθμός εμ-
φάνισε αύξηση σε ποσοστό
της τάξης του 4,26%, με τις
διανυκτερεύσεις να αγγί-
ζουν τις 1.546.081, από τις
1.482.917 που είχαν σημει-
ωθεί το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2016.
Το εντυπωσιακό στοιχείο
είναι ότι οι διανυκτερεύσεις
Ελλήνων μειώθηκαν κι άλλο
και έπεσαν στις 712.836 από
767.174 πέρυσι, μειωμένες
σε ποσοστό -7,08%. Αντιθέ-
τως, οι διανυκτερεύσεις των
ξένων αυξήθηκαν σε ποσο-
στό 16,42% και έφθασαν τις
833.245 φέτος, από 715.743
πέρυσι.
Την ίδια ώρα, σχεδόν στα
ίδια επίπεδα κυμάνθηκαν οι
διανυκτερεύσεις από την Κύ-
προ (αύξηση 0,62%, 95.661
διανυκτερεύσεις) και έτσι δεν
παρατηρήθηκαν σημαντικές
αυξομειώσεις στην πρώτη
θέση της κατηγορίας με τους
αλλοδαπούς. Στη δεύτερη
θέση του πίνακα παραμέ-
νουν και οι Τούρκοι, οι οποί-
οι, ωστόσο, «πήραν τα πάνω
τους», με μια διψήφια αύξη-
ση που έφθασε στο 10,82%
και τις 62.031 διανυκτερεύ-
σεις.
Ίσως, η πιο σημαντική
αλλαγή του πίνακα είναι η
εκτίναξη των διανυκτερεύ-
σεων των Ισραηλινών από τις
29.325 το 2016, στις 55.860
το 2017. Το ποσοστό αύξη-
σης που άγγιξε το 90,49%,
σχεδόν διπλασίασε τις διανυ-
κτερεύσεις τους και ανέβασε
τους Ισραηλινούς οκτώ θέ-
σεις ψηλότερα στην κατάτα-
ξη, από την 11η πέρυσι, στην
3η φέτος.
Πολύ μεγάλη είναι η αύ-
ξηση των διανυκτερεύσεων
των Γερμανών, σε ποσοστό
31,51%, οι οποίοι βρέθηκαν
στην τέταρτη θέση με 54.802
διανυκτερεύσεις. Εξίσου κα-
λά πήγαν και οι Ρουμάνοι
στην πέμπτη θέση, με 53.309
διανυκτερεύσεις και ποσο-
στιαία αύξηση της τάξης του
25,83%.
Η πρώτη δεκάδα των ξέ-
νων επισκεπτών ολοκληρώ-
νεται με τους Ιταλούς στην
έκτη θέση (41.016 διανυκτε-
ρεύσεις, αύξηση 16,57%),
τους Ρώσους στην έβδομη
θέση (40.184 διανυκτερεύ-
σεις, αύξηση 23,94%), τους
Σέρβους στην όγδοη θέση
(39.702 διανυκτερεύσεις,
αύξηση 1,19%), τους Βούλ-
γαρους στην ένατη θέση
(39.381 διανυκτερεύσεις,
18,37%) και τέλος, με τους
Αμερικανούς στη δέκατη θέ-
ση (36.823 διανυκτερεύσεις,
μείωση -3,65%).
Με μείωση του ποσοστού
διανυκτερεύσεων αρχίζει η
δεύτερη δεκάδα των αλλο-
δαπών, χωρίς να παρατη-
ρούνται απώλειες στη συνέ-
χεια. Στην ενδέκατη θέση,
το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε
διανυκτερεύσεις σε ποσοστό
-9,44% (29.196 διανυκτε-
ρεύσεις), ενώ στη δωδέκατη
θέση οι Γάλλοι αύξησαν τις
διανυκτερεύσεις τους σε πο-
σοστό 12,08% και έφτασαν
τις 23.476.
Στη δέκατη τρίτη θέση βρί-
σκονται οι Αλβανοί (23.148
διανυκτερεύσεις, 0,23%), ενώ
στις επόμενες δύο θέσεις,
στη δέκατη τέταρτη και στη
δέκατη πέμπτη συναντάμε
περιπτώσεις προσφύγων και
μεταναστών από τη Συρία και
το Ιράκ αντίστοιχα (19.329
διανυκτερεύσεις Σύριων, αύ-
ξηση 9,77% και 18.683 διανυ-
κτερεύσεις Ιρακινών, αύξηση
520,29%).
Στη δέκατη έκτη θέση βρί-
σκονται οι Σκοπιανοί (18.292
διανυκτερεύσεις, αύξηση
21,97%), στη δέκατη έβδο-
μη θέση οι Πολωνοί (16.632
διανυκτερεύσεις, αύξηση
61,59%), στη δέκατη όγδοη
θέση οι Σουηδοί (14.257
διανυκτερεύσεις, αύξηση
76,01%) και στη δέκατη ένα-
τη οι Ισπανοί (14.018 διανυ-
κτερεύσεις, αύξηση 32,18%).
Η εικοσάδα συμπληρώ-
νεται με τους Αυστραλούς
(13.709 διανυκτερεύσεις, αύ-
ξηση 10,82%).
Μικρή αύξηση στα έσοδα,
όμως, η Θεσσαλονίκη
παραμένει στην τελευταία
θέση της Ευρώπης
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία
της έρευνας που διενεργεί σε
μηνιαία βάση η εταιρεία του-
ριστικών μελετών και ερευ-
νών, GBR Consulting, για λο-
γαριασμό της Ένωσης Ξενο-
δόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ),
δείχνουν ότι κατά το οκτάμη-
νο του 2017 υπήρξε αύξηση
τόσο στη μέση τιμή δωματί-
ου, της τάξης του 5,3%, όσο
και στα έσοδα ανά διαθέσιμο
δωμάτιο (RevPar), της τάξης
του 9,6% (RevPar Οκταμήνου
47,27 ευρώ).
Στη συγκριτική αξιολόγη-
ση (benchmarking) μεταξύ
της Θεσσαλονίκης και άλλων
δέκα αντιστοίχου μεγέθους
ευρωπαϊκών πόλεων (Αμβέρ-
σα, Μπέρμιγχαμ, Κολωνία,
Ντίσελντορφ, Εδιμβούργο,
Γλασκώβη, Βουδαπέστη, Αμ-
βούργο, Μάντσεστερ, Σάλ-
τσμπουργκ), η Θεσσαλονίκη
παραμένει ουραγός τόσο
όσον αφορά τις πληρότητες,
όσο και τη μέση τιμή δωμα-
τίου, αλλά και τα έσοδα ανά
διαθέσιμο δωμάτιο.
ΕΞΘ: Αύξηση των διανυκτερεύσεων
4,26% το οκτάμηνο
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...84
Powered by FlippingBook