Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 9

9
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Αθήνα, Σαντορίνη και Μύ-
κονος είναι οι πιο ελκυστι-
κοί ελληνικοί προορισμοί
αυτό το φθινόπωρο για τους
ξένους τουρίστες, σύμφωνα
με έρευνα της Trivago.
Δημοφιλέστερος προορι-
σμός στη χώρα μας για τους
ξένους αυτό το φθινόπωρο εί-
ναι η Αθήνα, ενώ και η Σαντο-
ρίνη συγκεντρώνει εξαιρετικά
μεγάλο ενδιαφέρον, με πέντε
στους δέκα προτιμώμενους
προορισμούς των διεθνών τα-
ξιδιωτών να βρίσκονται στο
νησί.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται
η Χώρα της Μυκόνου. Η Κρή-
τη συμμετέχει στο top 10 με
δύο προορισμούς, τα Χανιά
και τον Άγιο Νικόλαο που βρί-
σκονται στην όγδοη και ένατη
θέση αντίστοιχα.
Ως προς τις εθνικότητες των
επισκεπτών της χώρας μας
αυτό το φθινόπωρο, οι περισ-
σότεροι θα είναι Γερμανοί και
Άγγλοι και θα ακολουθήσουν,
οι Ιταλοί και οι Γάλλοι.
Για το διάστημα μεταξύ
της 1ης Οκτωβρίου 2017 και
30ης Δεκεμβρίου 2017, ο μέ-
σος όρος τιμών που επιλέχθη-
κε από ταξιδιώτες για τα κα-
ταλύματα σε όλη την Ελλάδα
είναι 80 ευρώ ανά βραδιά και
ο μέσο όρος διαμονής από
Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες
είναι 3 βράδια.
Οι Ελβετοί θα επιλέξουν την
υψηλότερη μέση τιμή διανυ-
κτέρευσης, η οποία αγγίζει τα
155 ευρώ ανά βραδιά (μέσος
όρος διαμονής 7 ημέρες),
ακολουθούμενοι από τους
Αμερικάνους με μέση τιμή
ανά βραδιά στα 136 ευρώ (μέ-
σος όρος διαμονής 4 ημέρες).
Πολλοί από τους ξένους
τουρίστες, όπως για παρά-
δειγμα οι Γερμανοί, οι Άγγλοι,
οι Γάλλοι και οι Αμερικά-
νοι φαίνεται πως θα κάνουν
μια στάση στην Αθήνα και
έπειτα θα συνεχίσουν τις δια-
κοπές τους στο νησί της Σα-
ντορίνης. Η Αθήνα θα συνεχί-
σει να δέχεται τουρίστες κατά
τη διάρκεια όλης της φθινο-
πωρινής σεζόν και μάλιστα
θα βρίσκεται υψηλά στις προ-
τιμήσεις των περισσοτέρων
εθνικοτήτων. Οι περιοχές της
Σαντορίνης πετυχαίνουν υψη-
λούς μέσους όρους διανυκτέ-
ρευσης, ενώ αρκετές είναι οι
διακυμάνσεις στους μέσους
όρους τιμών που είναι διατε-
θειμένη να πληρώσει η κάθε
εθνικότητα στα καταλύματα
της Αθήνας.
Όσον αφορά τους Έλλη-
νες ταξιδιώτες, τα στοιχεία
της Trivago δείχνουν ότι οι
αγαπημένοι τους προορισμοί
αυτό το φθινόπωρο είναι η
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και
τα Χανιά. Την τιμητική τους
έχουν, όμως, οι περιοχές της
Σαντορίνης (Φηρά, Ημερο-
βίγλι, Οία) αλλά και η Χώρα
της Ρόδου. Οι κοντινές πό-
λεις στην Αθήνα, Ναύπλιο και
Λουτράκι, φαίνεται να προ-
σελκύουν επίσης το ενδιαφέ-
ρον.
Trivago: Οι δημοφιλέστεροι
προορισμοί στην Ελλάδα
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...84
Powered by FlippingBook