Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 19

19
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ασφάλειας, μεταφορών κ.ο.κ. Από την
άλλη πλευρά, και για εμάς, η διαχείριση
ενός τόσο μεγάλου πλήθους, θα ήταν
μια πραγματική πρόκληση».
Ευκαιρίες υπάρχουν -
Αλήθεια, τις αναζητά κάποιος;
Ο διττός τρόπος σκέψης που μόλις ξε-
δίπλωσε η κυρία Sim δύναται να αποτε-
λέσει φωτεινό φάρο και για αντίστοιχες,
εντός των συνόρων προσπάθειες και
ενέργειες. Φυσικά, προέχει να βρεθούν
οι κατάλληλοι άνθρωποι σε κομβικές
θέσεις και δη σε τοπικό επίπεδο προ-
κειμένου να τις αναζητήσουν και εν
συνεχεία προσελκύσουν. Οι Περιφέρειες
και οι Δήμοι οφείλουν να αντιληφθούν
πως ο κόσμος των επιχειρήσεων -και δη
των πολυεθνικών- βρίσκεται εκεί έξω, με
έντονες ανάγκες, που συνδυάζουν αυ-
ξημένα επίπεδα πλήθους και οικονομικά
μεγέθη που ξεφεύγουν ακόμη και από
την πλέον αισιόδοξη πρόβλεψη. Αυτό,
όμως, που οφείλουν να κάνουν είναι να
αντιληφθούν την πραγματικότητα από
την οποία περιβάλλονται. Θα πρέπει να
αφήσουν στην άκρη τις ποικίλες αγκυλώ-
σεις, μονομανίες και δογματισμούς σχετι-
κά με οτιδήποτε ιδιωτικό, εταιρικό και το
κυριότερο πολυεθνικό και να αναθέσουν
μια τέτοια σημαντική πρωτοβουλία σε
ανθρώπους με γνώση των σύγχρονων
συστημάτων επεξεργασίας και ανάλυσης
δεδομένων και φυσικά να είναι σε θέση
να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα που
θα προκύψουν. Εν συνεχεία, με βάση τα
εν λόγω αποτελέσματα, θα δομήσουν
μια ολοκληρωμένη και συμπαγή πρότα-
ση, με το ανάλογο storytelling και την
αναφορά ξεκάθαρων προνομίων, πλεο-
νεκτημάτων, διευκολύνσεων, υπηρεσιών
που προσφέρονται και φυσικά, τα οφέλη
που προκύπτουν από την επιλογή του
τάδε νησιού, της δείνα πόλης ή του «x»
ορεινού τοπίου. Εννοείται πως μόνο ο
ήλιος, η θάλασσα και το τοπίο δεν μπο-
ρούν να προκαθορίσουν την τελική εξέ-
λιξη. Εάν, όμως, προστεθούν τα προϊόντα
της γης, η αγροδιατροφή και ο πλούτος
των ελληνικών θαλασσών, οι υψηλής
στάθμης ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις,
ένα διευρυμένο όσο και βολικό σύστημα
μεταφορών, η παροχή μιας έντονης ψυ-
χαγωγικής δραστηριότητας και μια ικα-
νοποιητική τοπική εστιατορική σκηνή,
τότε οι πιθανότητες πολλαπλασιάζονται.
Όσο πιο ρεαλιστικό και θελκτικό είναι το
σενάριο, τόσο και αυξάνουν οι πιθανό-
τητες επιτυχίας. Απαιτείται οργάνωση,
σοβαρότητα, επιμονή και υπομονή,
αναζήτηση συμμαχιών, αρραγές μέτωπο
της τοπικής κοινωνίας, στοχοθέτηση και
στοχοπροσήλωση και, φυσικά, το κατάλ-
ληλο lobbying.
Η σύνδεση της
πόλης του Σαν
Φρανσίσκο με το event
«επισφραγίζεται» με
πλούσιες εικόνες, βίντεο,
αξιοθέατα, γεύσεις,
μυρωδιές και αναμνήσεις.
Ένα πολύμορφο
«πακέτο» προώθησης
που βρίσκει σημαντικό
βαθμό αποδοχής σε
κοινό επιχειρήσεων και
στελεχών.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...84
Powered by FlippingBook