Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 14

14
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194
Α΄), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
της Απόφασης του Υπουργού Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς
- Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτε-
λεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ
1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
Όσο για την προμήθεια εξοπλισμού
που θωρείται απαραίτητος για την δρα-
στηριότητα της επιχείρησης (π.χ. προ-
μήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης
και ποδηλάτων κάθε μορφής που
προορίζονται προς εκμίσθωση, ειδικός
εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων του εναλλακτικού του-
ρισμού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα,
εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua
scooter κ.ά.), είναι επιλέξιμη και εντάσ-
σεται στην Κατηγορία Δαπάνης 2.
2.2 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
προστασίας περιβάλλοντος και
εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
Επιλέξιμες θεωρούνται κάθε μορφής
ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται
με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδα-
τος και την προστασία του περιβάλλο-
ντος, από τη στιγμή κατά την οποία υπά-
γονται και ακολουθούν συγκεκριμένους
όρους, όπως λ.χ.:
• Εφόσον οι δαπάνες αφορούν κτιριακές
εργασίες, μετά ή άνευ υλικών, εφαρ-
μόζονται οι όροι της Κατηγορίας (1)
ανωτέρω.
• Εφόσον οι δαπάνες αφορούν εξοπλι-
σμό, εφαρμόζονται οι όροι της Κατηγο-
ρίας (2.1) ανωτέρω.
Σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας που επιτυγχάνεται από την
εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), απαιτείται:
• να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτού-
νται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις
τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη
λειτουργία της εγκατάστασης ΑΠΕ.
• η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της
εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδε-
δειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της
επιχείρησης.
• η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της
εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών
καταναλώσεων της επιχείρησης.
• η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της
εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικο-
νομικό όφελος.
3
Πιστοποίηση συστημάτων δια-
σφάλισης ποιότητας και περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που
αφορούν την προετοιμασία για την πι-
στοποίηση, καθώς και τη λήψη των αντί-
στοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο
το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από
διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα,
μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης
του έργου ή αλλιώς να αποδεικνύεται
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
έκδοσή του.
4
Προβολή - Προώθηση - Συμμετο-
χή σε Εκθέσεις
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέρ-
γειες και δαπάνες που στοχεύουν στην
προβολή της επιχείρησης και στην
προώθηση της υπηρεσίας είτε του του-
ριστικού προϊόντος της, υπό τους ακό-
λουθους όρους:
• Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις
μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει
να σχετίζεται με την προώθηση υπαρ-
χόντων τουριστικών υπηρεσιών/προϊό-
ντων της επιχείρησης σε νέες αγορές εί-
τε με την προώθηση νέων τουριστικών
υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες
για την επιχείρηση - εκθέτη αγορές.
• Στην περίπτωση συμμετοχής σε επαγ-
γελματικές εκθέσεις που πραγματο-
ποιούνται στην Ελλάδα, το συνολικό
επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής,
διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών
κλπ), δεν θα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ
ανά έκθεση. Σε ό,τι αφορά τη συμμετο-
χή σε αντίστοιχες επαγγελματικές εκθέ-
σεις που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερι-
κό, το συνολικό επιλέξιμο κόστος φτάνει
μέχρι και τις 6.000 ευρώ ανά έκθεση.
Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην
τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφη-
μερίδες δεν συγκαταλέγονται στις επιλέ-
ξιμες δαπάνες.
Όσο για το κόστος δημιουργίας ιστο-
σελίδας, δεν θα υπερβαίνει το ποσό
των 2.500 ευρώ. Αυτή δε, θα πρέπει να
εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόμων
με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα
διεθνή πρότυπα.
5
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχα-
νικού και υπηρεσιών Φοροτεχνι-
κού και Νομικού Συμβούλου
Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες
εκκίνησης για την ίδρυση των τουριστι-
κών επιχειρήσεων (λ.χ. έξοδα κατάρτι-
σης και δημοσίευσης του καταστατικού,
αμοιβές νομικών υπηρεσιών και πα-
ροχής φοροτεχνικών συμβουλών που
πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη
της εκμεταλλεύσεως). Οι εν λόγω δαπά-
νες δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμε-
νο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότη-
τας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις
λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης,
όπως για παράδειγμα τακτικές υπηρεσί-
ες παροχής φορολογικών και νομικών
συμβουλών. Επίσης, στις δαπάνες που
καλύπτονται, συγκαταλέγονται και οι
αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών
μηχανικών, όπως λ.χ αρχιτεκτονική
μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρο-
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοι-
βές επιστασίας και επίβλεψης.
6
Λογισμικό και υπηρεσίες παραμε-
τροποίησής του
Αναφορικά με την προμήθεια, αλλά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...84
Powered by FlippingBook