Τουριστική Αγορά τ. 274 - page 15

15
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
και την παραμετροποίηση των εφαρμο-
γών λογισμικού, επιλέξιμες είναι κάθε
μορφής ενέργειες και δαπάνες που το
αφορούν, αρκεί να ακολουθούν ορισμέ-
νους όρους. Αυτοί είναι:
• Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι
καινούριο και η επιχείρηση να είναι νό-
μιμος κάτοχος της άδειας χρήσης του.
• Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
είναι επιλέξιμη μέχρι 1 έτος από τον
χρόνο της προμήθειας.
• Το κόστος παραμετροποίησης λογισμι-
κού, εφαρμογών και εκπαίδευσης στη
χρήση του είναι επιλέξιμο ως δαπάνη
μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του.
• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετί-
ζονται με τις υπηρεσίες προμήθειας και
χρήσης λογισμικού που υπόκεινται στο
καθεστώς του Software as a Service
(SaaS), cloud computing ή κάτι αντί-
στοιχο.
• Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού
εφαρμογών που απευθύνεται σε πελα-
τειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρό-
σβαση των ατόμων με αναπηρία σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
7
Μεταφορικά Μέσα
Η προμήθεια αυτοκινούμενων με-
ταφορικών μέσων συμπεριλαμβάνεται
στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, εφόσον
ακολουθούνται ορισμένοι όροι και περι-
ορισμοί, όπως λ.χ. Το μεταφορικό μέσο
να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και
στην κυριότητα της επιχείρησης, να είναι
επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής/πολ-
λαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων
και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά
πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλι-
σμού/υλικών. Όσο για τη χρηματοδοτι-
κή μίσθωση μεταφορικών μέσων θεω-
ρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκ-
μισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194
Α΄), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
της Απόφασης του Υπουργού Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς
- Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτε-
λεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ
1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
Τέλος, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες
που αφορούν δασμούς, φόρους, τέλη,
έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελω-
νισμού.
8
Σύνταξη και παρακολούθηση υλο-
ποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών
σύνταξης, παρακολούθησης και διαχεί-
ρισης της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου είναι μεν επιλέξιμες, υπό μια
σειρά από όρους. Ποιοι είναι αυτοί; Κατ’
αρχήν, να αφορούν το χρονικό διάστη-
μα από την προκήρυξη της Δράσης και
μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης,
το κόστος της σύνταξης της αίτησης
χρηματοδότησης να μην υπερβαίνει
τα 1.000 ευρώ, ενώ οι πιθανές δαπάνες
διαμονής, μετακίνησης και όσες άλλες
σχετίζονται με τα ταξίδια των συμβού-
λων και περιλαμβάνονται στη συνολική
αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως
διακριτές δαπάνες..
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...84
Powered by FlippingBook